Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 556 60 45
info@asandanismanlik.com

ISO 50001 Belgesi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı, kuruluşların enerji kullanımlarını verimli hale getirmeleri için gerekli kuralları ve prosedürleri sağlar. Uluslararası düzeyde geçerli olan standart, kuruluşların enerji yönetimini geliştirmesine ve üretkenliği artırmalarına yardımcı olur. ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi sayesinde tüm kamu ve özel sektör kuruluşları doğru enerji politikaları ve stratejileri geliştirebilir ve bu konuda tutarlı hedefler belirleyebilir. Standart, işletmelerde enerji kullanımının planlanması ve yönetilmesi; ayrıca enerji verimliliğinin artırılması için atılması gereken adımlar ve geliştirilmesi gereken süreçler ile ilgili  yöntemleri açıklamaktadır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardının gereklilikleri karşılayan şirketler akredite belgelendirme kuruluşlarından ISO 50001 Belgesi alabilmektedir. Belge sahibi olmak isteyen firmalar sertifikasyon sürecini doğru ve hızlı bir şekilde planlanmak ve yönetmek için Aşan Danışmanlık’tan destek alabilmektedir. Aşan Danışmanlık, ISO 50001 belgelendirme sürecinin her adımını profesyonel bir şekilde planlamakta ve sürecin her aşamasında kuruluşlara çözüm ortağı olmaktadır. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi enerji uzmanları aracılığı ile belirlenen standartlar ışığında enerji yönetim sistemi oluşturulması, enerji tasarrufu yapılması, enerji giderlerinin düşürülmesi ve çevreye duyarlılığı arttırmaya yönelik süreç ve sistemlerin oluşturulmasını sağlar. Enerjiye erişimin her geçen gün daha fazla maliyetli olması ve çevreye daha zarar verici bir hale gelmesi enerji yönetim sistemlerinin oluşmasına neden olmaktadır.

Enerji Yönetim Sistemleri her ölçekteki kuruluşların enerji kullanımını sürdürülebilir biçimde yönetmesine yardımcı olmaktadır. Enerji yönetim sistemi sayesinde;

* Maliyetlerin azalması,
* Çevresel etkinin azalması,
* Rekabet edilebilirliğin artması

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Kapsamı

Günümüzde artan dünya nüfusu, gelişen teknoloji ve yüksek sanayileşmeye bağlı olarak enerji kullanımı da giderek artmaktadır. Yüksek enerji kullanımı sera gazı emisyonların artmasına ve dolayısıyla küresel ısınmaya ve iklim değişikliği gibi çevresel sorunların derinleşmesine neden olmaktadır. Her ne kadar fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltan yeni, modern ve sürdürülebilir enerji yöntemleri geliştirilse de çevresel sürdürülebilirlik için enerji kullanımının azaltılması ve enerji verimliliğinin artırılması da kritik önem arz etmektedir.

Bu konuda büyüklüğü, sektörü ve kullandığı enerji miktarı fark etmeksizin her kuruluşa önemli sorumluluklar düşmektedir. Kuruluşlar kullandıkları enerjiyi uluslararası düzeyde geçerli ilkelere ve yöntemlere uygun şekilde yönetmelidir. ISO 50001 Enerji Yönetim Standardı bu amaçla geliştirilmiş bir standart olup faaliyet alanı ve ölçeği fark etmeksizin her işletmenin kullandıkları enerjiyi ölçmelerini, raporlamalarını ve yönetmelerini; ayrıca enerji kullanımını sürdürülebilir şekilde azaltarak verimliliklerini artırmalarını sağlamaktadır. Standardın içeriği ve uygulanması hakkında daha detaylı bilgi için Aşan Danışmanlık’la iletişime geçebilirsiniz.

ISO 50001


ISO 50001 Enerji Yöntim Sistemi Bazı Yararları

Artan maliyetlerin düşürülmesi için kuruluşlar enerji tasarruf önlemleri uygulamakta ve yapılan yatırımlar ile enerji maliyetlerinde tasarruf sağlamaktadır. Ancak bu önlemler normal iş faaliyetlerinin bir parçası haline getirilmediği durumlarda enerji maliyetleri tekrar dalgalanarak kontrolden çıkmaktadır.

Enerji Yönetim Sistemi aracılığı ile sistematik olarak sürekli bir iyileştirme gerçekleştirildiğinde enerji performansı iyileştirmelerinin sürdürülebilir olduğu ve maliyetlerin zaman içerisinde düşmeye eğilim gösterdiği de görülmektedir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi faydalarından başlıcalarına maddeler halinde bakacak olursak;

* Enerji maliyetlerinde tasarruf sağlanır,
* Düşük maliyetli ve maliyetsiz enerji tasarrufu fırsatlarına öncelik verilir,
* Daha az sera gazı emisyonu sağlanır,
* Değişen enerji fiyatlarından daha az etkilenme sağlanır,
* Daha az karbon ayak izi,
* İthal yakıtlara bağımlılığın azaltılmasıyla arz güvenliğinin artması sağlanır,
* Çalışanların enerji farkındalığı artar ve katılım daha da artar,
* Enerji kullanım ve tüketim iyileştirme fırsatlarına ilişkin daha fazla bilgi sağlanır,
* Bilinçli karar alma süreçleri,
* Gelecekteki enerji kullanımı daha iyi anlaşıldığı için belirsizlikte azalma gözlenir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi dolaylı yoldan ise olumlu tanıtım, iyileşmiş kurumsal imaj, işletme verimliliği ve bakım uygulamaları gibi faydalar sağlar.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi İşleme Planı

Enerji Yönetimi bir kurum ya da kuruluşun enerji performansını sürekli iyileştirme ve sağlanan bu iyileştirmenin sürdürülebilirliğini sistematik olarak dikkat etmesi anlamına gelmektedir. Kurum ya da kuruluşların sürekli olarak bu eylem planlama, eylemleri uygulama ve sonuç kontrolü gibi döngülere dikkat etmesi önemli noktalar arasındadır.
Sürekli iyileştirme için;

- Planla,
- Uygula,
- Kontrol Et,
- Önlem Al

Olarak açılan (PUKO) yaklaşımı ya da diğer bir deyiş ile Deming döngüsü enerji yönetimi için esas alınan sistematik yaklaşım olarak gösterilir. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı kurum ya da kuruluş bünyesinde enerji yönetim sistemi uygulanırken, uygulama sürecine ilişkin yapılacak çalışmalar 6 ana başlıkta belirlenmiştir. Bunlar;

1.    Yönetim Sorumluluğu
a.    Üst Yönetim
b.    Yönetim Temsilcisi
2.    Enerji Politikası
3.    Enerji Planlama
a.    Yasal Şartlar
b.    Enerji Gözden Geçirmesi
c.    Enerji Referans Çizgisi
d.    Enerji Performans Göstergeleri
e.    Enerji Hedef, Amaç ve Eylem Planları
4.    Uygulama ve İşletim
a.    Yeterlilik, eğitim ve farkındalık
b.    İletişim dökümantasyon
c.    İşletmenin kontrolü
d.    Tasarım
e.    Enerji hizmetleri, ürünleri donanımı ve enerjinin tedariki
5.    Kontrol Etme
a.    İzleme, ölçme ve analiz
b.    Yasal ve diğer şartlarla uyumluluğu değerlendirilmesi
c.    EnYS’nin iç tetkiki
d.    Uygunsuzluklar, düzeltme, düzeltici ve önleyici faaliyet
e.    Kayıtların kontrolü
6.    Yönetimin Gözden Geçirilmesi
a.    Yönetimin gözden geçirmesi girdileri
b.    Yönetimin gözden geçirmesi çıktıları

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Hangi Sanayilerde Uygulanabilir?

Enerji standardı, coğrafi, kültürel veya sosyal koşullardan bağımsız bir şekilde hem büyük hem de küçük kuruluşlar için geçerlidir. ISO 50001 diğer tüm endüstri yönetim sistemi standartları ile uyumlu olarak şekillendirilmektedir. Böylece ISO 50001 Enerji Yönetim sistemini mevcut yönetim sistemlerine entegre etmek mümkündür.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Neden Önemlidir?

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı işletmelere ölçülebilir bir maliyet kazancı sunan az sayıdaki yönetim sistemlerinden biri olarak gösterilir. İşletmenizin şeffaflığını arttıran bu standart aynı zamanda enerji tüketimini tedarik zinciri genelinde açığa çıkarırken, enerji yönetimindeki en iyi uygulamaları da düzenler. ISO 50001 standardı enerji verimliliği, tüketimin sistematik olarak iyileştirilmesi ve marka itibarını geliştirmektedir. ISO 50001  hakkında daha detaylı bilgi edinmek ve belgelendirme eğitimleri hakkında bilgi için Aşan Danışmanlık ile iletişime geçilmelidir.

ISO 50001 Belgesi Nasıl Alınır?


ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, tıpkı ISO 9001, 14001, 45001 vb standartlar gibi uyumluluk doğrulaması aracılığıyla kuruluşlara belgelendirme yapılmasını sağlayan bir standarttır. ISO 50001 gerekliliklerini sağlayan işletmeler, akredite belgelendirme kuruluşlarına başvuruda bulunarak ve sertifikasyon sürecinden geçerek ISO 50001 Belgesi alabilmektedir. Bu süreçte atılması gereken adımları şöyle özetleyebiliriz:

* ISO 50001’de anlatılan kurallara, prosedürlere ve ilkelere uygun bir Enerji Yönetim Sistemi kurulması
* Enerji Yönetim Sistemi Belgesi için gerekli dokümanların hazırlanması
* Akredite belgelendirme kuruluşlarına sertifika başvurusunun yapılması
* Belgelendirme kuruluşunın talep ettiği bilgi ve belgelerin sağlanması
* Ön incelemenin tamamlanmasının ardından bir sertifikasyon planının oluşturulması
* Bu plan çerçevesinde bir denetim programı hazırlanması
* Bağımsız denetçilerin işletme sahalarını ziyaret etmesi ve yerinde incelemeler yapması
* Denetimlerde tespit edilen uygunsuzlukların raporlanması
* Uygunsuzlukların kapatılması için düzeltici ve önleyici faaliyetlerin planlanması ve uygulanması
* Sertifikasyon gerekliliklerini karşılayan şirketlere ISO 50001 Belgesi verilmesi

Aşan Danışmanlık bu adımların tamamında şirketlerin ihtiyaç duyduğu eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sağlamaktadır. Daha detaylı bilgi için Aşan Danışmanlık’la her zaman iletişime geçebilirsiniz.
 

ISO 50001 Belgesi Faydaları


Belge sahibi kuruluşların elde edeceği avantajlardan bazıları şunlardır:

* Enerji Yönetim Sistemi sayesinde kullanılan enerji miktarının doğru bir şekilde ölçülmesi ve raporlanması
* Doğru, tutarlı ve şeffaf bir enerji yönetimi için gerekli planların, politikaların ve stratejilerin oluşturulması
* Kuruluş bünyesinde enerji kullanımın azaltılması ve enerji verimliliğinin artırılması
* ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi sayesinde çevresel sürdürülebilirliği amaçlayan çok sayıda yasa ve yönetmeliğe kolaylıkla uyum sağlanması
* Karbon ayak izinin düşürülmesi
* Kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik politikalarının desteklenmesi
* Kamu ve özel sektör ihalelerinde ayrıcalık hakkı kazanılması
* Devletin verdiği teşviklerden daha kolay yararlanabilme
* Piyasada fark yaratabilme ve rakiplerden ayrışabilme
* Kurumsal itibarın ve marka prestijinin daha etkili yönetilebilmesi
 

 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

ISO Belgelendirme

Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp