Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 556 60 45
info@asandanismanlik.com

ISO 31000 Risk Yönetimi Sistemi Belgesi

ISO 31000, kuruluşlara risk yönetimi yapabilmeleri için uygun araçları, yöntemleri, ilkeleri ve prosedürleri sağlamaktadır. Büyüklük, faaliyet gösterilen sektör ya da bağlamı fark etmeksizin her şirket risk yönetim çalışmlarını ISO 31000 standardı doğrultusunda uyarlayabilir. Standart, şirketletin her düzeydeki karar alma mekanizmalarına entegre edilebilir ve işletmenin tüm yaşam döngüsü boyunca kullanılabilir. Herhangi bir şekilde belgelendirme amacıyla kullanılmayan ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi standardı, kuruluşlara iç ve dış denetim süreçlerinde rehberlik sağlayabilmektedir. Risk yönetimi prosedürlerini ve yaklaşımlarını bu standarda uygun hale getiren şirketler, risk yönetim performansını ve yetkinliğini uluslararası düzeyde geçerli diğer standartlarla ve regülasyonlarla karşılaştırabilir. ISO 31000 hakkında daha detaylı bilgi için Aşan Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.

Kurumsal Risk Yönetim Sistemi Kapsamı Kurumsal risk yönetimi, bir işletmenin tüm süreçlerindeki risk faktörlerinin tanımlanmasını, analiz edilmesini ve bunlara doğru yanıtlar oluşturulmasını kapsar. Etkili bir risk yönetimi, reaktif yerine proaktif olarak hareket ederek gelecekteki sonuçları mümkün olduğunca kontrol etmeye çalışmayı ifade eder. Bu bağlamda etkin risk yönetimi, hem bir riskin meydana gelme olasılığını hem de muhtemel olumsuz etkilerini azaltma potansiyeli sunar. Doğrı bir risk yönetimi metodolojisi, yalnızca mevcut risklere işaret etmekten daha fazlasını yapacak şekilde oluşturulmalıdır. İyi bir risk yönetimi yapısı, belirsizlikleri de hesaplamalı ve bunların işletme üzerindeki etkilerini tahmin etmelidir. Risklerin kabulü ya da reddi, işletmenin kendisi için tanımlamış olduğu tolerans seviyelerine bağlıdır
 

ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi


ISO 31000, sektör, faaliyet alanı, büyüklük vb gibi parametrelerden bağımsız olarak şirketler için ortak bir risk yönetimi anlayışı ortaya koymaktadır. İç ve dış paydaşlarıyla ve süreçleriyle her zaman birçok risk ile mücadele etmek zorunda olan kuruluşlar bu konularda uzun vadeli başarılar elde edebilmek için ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi’nden faydalanmaktadır. Bu standart, şirketlerin sürdürülebilir değer yaratan uygulamalara, ürün ve hizmetlere yönelmesini, ayrıca rakiplerine karşı piyasa avantajı elde etmesini sağlamaktadır.

 

Risk Yönetimi Nedir?

Risk yönetimi, bir durum, olay, süreç ya da uygulamaya ilişkin risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve önceliklendirilmesi gibi adımlardan oluşan çalışmalar bütünüdür. Risk yönetimi, risklerin proaktif olarak anlaşılmasına ve yönetilmesine olanak tanıyan,  tehditleri en aza indirerek  ve  fırsatları  ve sonuçları  en üst düzeye  çıkararak  başarıyı optimize eden bir süreçtir. Bu sayede belirsizliklerin hedefler üzerindeki etkisi en aza indirilerek tutarlı, kapsamlı ve sürdürülebilir bir süreç yönetimi sağlanabilir.

Risk yönetimi çalışmaları ile listelenen riskler tamamen ortadan kaldırılabilir veya gerçekleşme ihtimali azaltılabilir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda riskler kontrol edilebilir ve yönetilebilir hale getirilebilir. Bazı durumlarda risklerden kaçmak imkansız olabilir. Bu durumda etkili bir risk yönetimi ile risklere karşı alınacak aksiyonlar belirlenebilir ve alternatifler sıralanabilir.

ISO 31000

 

Kurumsal Risk Yönetimi

Kurumsal risk yönetimi, bir kuruluşun sermayesine ve kazançlarına yönelik tehditleri belirleme, değerlendirme ve kontrol etme sürecidir. Bu riskler, finansal belirsizlikler, yasal yükümlülükler, teknoloji sorunları, stratejik yönetim hataları, kazalar ve doğal afetlerden vs kaynaklanabilir. Başarılı bir kurumsal risk yönetimi programı, bir kuruluşun karşılaştığı tüm riskleri dikkate almasına yardımcı olur. Ayrıca, mevcut ve gelecekteki riskler ile kuruluşun stratejik hedefleri üzerinde sahip olabilecekleri olası etkiler analiz edilebilir.

Günümüzde büyüklüğü, faaliyet alanı, konumu vb fark etmeksizin her işletmenin yüz yüze kaldığı çok sayıda risk bulunmaktadır. Kurumlar büyüdükçe, operasyonları genişledikçe, işletme yönetimi daha karmaşık hale geldikçe, ürün çeşitliliği ve paydaş sayısı arttıkça kurumsal riskler de büyür. Yani hem sayısı hem de etki düzeyi artar. Şirketlerin finansal ve sosyal yapısını sürdürülebilir hale getirmesi, gelirlerini ve kârlılığını artırması ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmesi için bu riskleri en doğru şekilde yönetmesi gerekmektedir. Bunun için de risk yönetim anlayışını uluslararası standartlara, yönetmeliklere ve regülasyonlara uygun hale getirmesi tavsiye edilmektedir. Bu noktada en önemli standart ISO 31000’dir.

 

ISO 31000 Nedir?

ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi, kurumların risklerini yönetebilmeleri için ihtiyaç duyduğu kılavuz bilgileri sağlamaktadır. İçerisinde risk değerleme, risk iyileştirme, izleme ve gözden geçirme, riskleri dokümante etme vb gibi önemli konularda kural ve ilkeler bulunmaktadır. Bu çalışmalar boyunca işletme üst yönetimine, yöneticilerine ve çalışanlarına düşen görev ve sorumlulukları açıklamaktadır. Kurumsal risk yönetim mekanizmasını ISO 31000 ile uyumlı hale getiren şirketler ekonomik performansını artırabilir, kurumsal itibarını geliştirebilir ve gelecekteki potansiyel problemleri şimdiden çözüme kavuşturabilir. Standardın en önemli amacı kurumların, riskleri en aza indirerek ve ölçülebilir ve yönetilebilir hale getirerek hedeflerini daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmesini sağlamaktır.

 

ISO 31000 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 31000, belgelendirme amacıyla kullanılan bir standart değildir. Bu standart için ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001 vb gibi yönetim sistemlerinde olan belgelendirme prosedürleri geçerli değildir. Fakat bu sistemi uygulayan şirketlerin uzun vadede ekonomik ve sosyal performansını artırabileceğini ve çevre yönetimi konusunda sürdürülebilir başarılar elde edeceğini söyleyebiliriz. Kurumsal sürdürülebilirlik yönetimle ilgili birçok konuya doğrudan etki risk yönetimi kavramı, kurumların güçlü ve zayıf yanlarını görmelerine; fırsatları ve tehditleri en iyi şekilde ele almalarına yardımcı olur. Her ne kadar sertifikasyon amacıyla kullanılmasa da kurumlara birçok açıdan rehberlik eden ISO 31000, kurumların bu alanda kendilerini diğer rakipleriyle karşılaştırmasını da sağlar.

ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetimi Sistemi’ni kurmak, devreye almak, uygulamak, değerlendirmek ve iyileştirmek isteyen şirketlerin bu konuda danışmanlık firmalarıyla çalışması tavsiye edilmektedir. Aşan Danışmanlık, bu süreçte firmalara rehberlik ederek etkin bir risk yönetimi yapmalarına yardımcı olmaktadır. ISO 31000 ve risk yönetimi konularına ilişkin her türlü konuda Aşan Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.

Bir işletme, risk yönetimini riskleri belirlemek ve çözmek amacıyla disiplinli ve sürekli bir süreç olarak kurarsa, risk yönetimi yapıları diğer risk azaltma sistemlerini desteklemek için kullanılabilir. Planlama, organizasyon, maliyet kontrolü, bütçe hazırlama ve diğer tüm süreçlerde bu yapı kullanılabilir. Böyle bir durumda, proaktif risk yönetimine odaklanıldığı için işletmelerin büyük süprizlerle karşılaşma olasılığı azalır.

Riskleri yanıtlama yaklaşımı genellikle şu şekilde olmaktadır:

Riskten kaçınma: Bir işletme, nedeninden kurtularak belirli bir riski ortadan kaldırmaya çalışır.
Riski azaltma: Riskin gerçekleşme olasılığını azaltarak bir riskle ilgili öngörülen finansal değeri azaltır.
Riski kabul etme: Bazı durumlarda, bir işletme bir riski kabul etmeye zorlanabilir. Bu seçenek, bir ticari kuruluşun, meydana gelmesi durumunda riskin etkisini azaltmak için beklenmedik durumlar geliştirmesi durumunda mümkündür.

Bir işletmenin beklenmedik durumlar meydana gelirken  problem çözme yaklaşımına girmesi gerekir. Bu durumda en etkili sonuç ihtiyaç ortaya çıkar çıkmaz uygulanabilecek ayrıntılı bir plandır. Böyle bir plan, bir ticari organizasyonun başarısının önündeki engelleri aşmasını sağlayacaktır; zira riskler ortaya çıkar çıkmaz bunlarla mücadele edecek olgunluğa ve farkındalığa ulaşabilmiştir.
ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi standardı, risk yönetimine ilişkin genel bir çerçeve ortaya koymakta ve bu konuyla ilgili tüm adımları anlatmaktadır. Standart hakkında daha detaylı bilgi almak ve Aşan Danışmanlık’ın risk yönetim sistemi çözümlerini öğrenmek için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kurumsal Risk Analizi Adımları

Risk analizi, riskleri değerlendirmek ve çözmek amacıyla farklı değerlendirme araçlarını kullanan nitel bir problem çözme yaklaşımıdır. Tipik bir risk analizi sürecini şöyle özetleyebiliriz:

Mevcut riskleri tanımlamak: Risk belirleme temelde çok yönlü düşünebilmeyi gerektirir. Bir işletme, riskleri tanımlayabilmek amacıyla farklı risk kaynaklarını gözden geçirebilmeleri için çalışanlarını bir araya toplar. Bir sonraki adım, belirlenen tüm riskleri öncelik sırasına göre düzenlemektir. Mevcut tüm riskleri azaltmak mümkün olmadığından bir önceliklendirme yapılabilir ve böylece bir işi önemli ölçüde etkileyebilecek risklerin daha acil bir şekilde ele alınması sağlanabilir.

Riskleri değerlendirmek: Problemleri çözmek, problemin tanımlanmasını ve ardından uygun bir çözümün bulunması adımları kapsar. Bununla birlikte işletmeler, risklerin en iyi nasıl ele alınacağını bulmadan önce risklerin kök nedenlerini ve işletme üzerinde kısa ve uzun vadeli etkilerini belirlemelidir.

Uygun bir yanıt oluşturmak: Bir ticari işletme, belirlenen riskleri azaltmak ve tekrarını önlemek için olası çözümleri değerlendirmeye karar verdiğinde, şu soruları sorması gerekir: Belirlenen riskin tekrar etmesini önlemek için hangi önlemler alınabilir? Ayrıca, söz konusu risk tekrar ederse alınabilecek en iyi aksiyon nedir?

Belirlenen riskler için önleyici mekanizmalar geliştirmek: Bu adımda riskleri azaltmada yararlı olduğu tespit edilen fikirler, birtakım prosedürlere ve sorumluluklara, ardından gelecekte devreye alınabilecek acil durum planlarına dönüştürülür. Riskler ortaya çıkarsa, planlar eyleme geçirilebilir.

ISO 31000 ile ilgili tüm süreçlerde Aşan Danışmanlık ile beraber çalışarak bu adımları en etkili şekilde uygulayabilir ve kurumsal risk yönetimi planı oluşturabilirsiniz.

Kurumsal Risk Yönetimi Neden Önemlidir?

Kurumsal risk yönetimi tüm işletmeler için çok kritik bir süreçtir. Doğru planlanmış ve uygulanmış bir risk yönetim sistemi kuruluşların potansiyel riskleri doğru bir şekilde tanımlamalarına ve bu risklerle başa çıkabilmesi için gerekli araçları geliştirmelerine yardımcı olur. Riskler doğru tanımlandıktan sonra, onları doğru şekilde analiz etmek, etkilerini ölçmek ve doğru aksiyonları almak çok daha kolay hale gelmektedir. Risk yönetimi ayrıca işletmelerin sürdürülebilir kararlar alabilmesi ve doğru stratejiler geliştirebilmesi için genel bir çerçeve ve uygun bir zemin sağlamaktadır.

Kuruluşlar için risklerin değerlendirilmesi ve yönetimi, ilerleme ve büyümenin önüne çıkabilecek olasılıklara hazırlanmanın en iyi yoludur. Şirketler potansiyel tehditlerle başa çıkma planını değerlendirdiğinde ve ardından bunları ele alacak yapılar geliştirdiğinde, faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdürme ve kârlılığnı artırma şansına sahip olabilmektedir. Bunun yanı sıra aşamalı risk yönetimi, yüksek öncelikli risklerin mümkün olduğunca agresif bir şekilde ele alınmasını sağlar. Böylelikle şirket üst yönetimi, bilinçli kararlar almak ve işletmenin kârlı kalmasını sağlamak için kullanabilecekleri gerekli bilgilere sahip olabilmektedir.

ISO 31000 tüm bu konuların merkezinde yer alan çok kritik bir dokümandır. Risk yönetim yaklaşımını ve ilgili süreçleri kurumsal yönetim mekanizmalarına entegre edebilmekte ve kuruluşların risk yönetim farkındalığını ve kabiliyetlerini geliştirmesini sağlamaktadır. Her türlü iç ve dış süreçleri ele alan ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi standardı, paydaşlarla olan etkileşimi de içermekte ve insan davranışları, kültürel ve coğrafik faktörleri de ele almaktadır. ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi kurarak bu konuda fark yaratmak isteyen kuruluşlar Aşan Danışmanlık ile iletişime geçebilir.
 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

ISO Belgelendirme

Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp