Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 20 34
info@asandanismanlik.com

Oyuncak İçin CE Belgesi

 

Oyuncak CE Belgesi


Bazı kimyasalların insan sağlığı ile ilgili belirli standartları sağlayıp sağlamadığını bilmek birçok tüketicinin öğrenmek istediği konulardan biridir. CE işareti düzenlemesi de bu veya buna benzer hedefler kapsamında yapılan bir düzenlemedir. CE İşareti; üzerine konulduğu ürünün; insan sağlığı, insan güvenliği ve çevrenin korunması ile ilgili bazı şartları ya da standartları sağladığını göstermek üzere kullanılan bir işarettir.
Bu işaret, Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) içerisinde dolaşan veya bu alana yapılan ihracat sonucu girmesi istenen ürünlerin denetiminde rol alan bir düzenlemedir. Eğer bir ürün riskli ürün grubunda değilse bu ürüne CE işareti üretici tarafından yerleştirilebilir. Ancak söz konusu ürün riskli ürün grubunda ise bu ürüne CE işareti yerleştirmek için üretici yetkili belgelendirme kuruluşlarına başvurmalıdır.


Üreticinin yaptığı başvuru ile yapılan test veya incelemeler sonucunda söz konusu ürünün CE İşareti almaya yönelik şartları karşıladığı değerlendirilirse, yetkili kuruluş tarafından bir belge verilir. Bu belgeye CE Belgesi denir. CE işaretini; “Avrupa Uyumu” anlamında olan Fransızca, “Conformité Européenne” kelimelerinin baş harfleri ile tanımlayanlar vardır ancak konu ile ilgili mevzuatta bu şekilde tanımlanmadığını belirtenler de bulunmaktadır. CE İşareti, üreticinin garanti beyanı ya da bir anlamda bu ürünün AEA´da rahat dolaşabilmesi için geçiş belgesi veya pasaportu olarak belirtilebilir. Bu işaret bir kalite belgesi değildir, yani üzerinde bulunduğu ürünün kaliteli olduğunun bir göstergesi değildir.


Ürünlere CE İşareti’nin Yerleştirilmesi


Bir ürün riskli ürün grubunda değilse; üretici ürününe CE İşareti’ni kendisi yerleştirebilir, yani bu ürün için söz konusu işaret yetkili bir kuruluş tarafından verilmemektedir. Ancak söz konusu ürün riskli ürün grubunda ise CE işareti yerleştirebilmek için ilgili yerden onay alınmalıdır. Diğer bir ifadeyle;
•    Eğer bir ürün riskli ürün grubunda değilse; üretici, bu ürünün temel gerekliliklere uygunluğunu kendisi belirtebilir. Bu durumda üreticinin bir belgelendirme kuruluşuna başvurmasına gerek yoktur. Burada önemli olan; üreticinin sahte ya da yasa dışı bir uygulamada bulunmaması ve bulunursa da bir yaptırımla karşılaşma ihtimali olduğunun farkında olmasıdır. Yani bir ürünün CE İşareti ile ilgili gerekli standartları sağlamadığı düşünülüyorsa; tüketici, bu ürünü ve markayı ilgili yerlere şikâyet etme hakkına sahiptir.
•    Eğer ürün riskli ürün grubunda ise; bu ürünün temel gerekliliklere uygunluğunun yetkili bir kuruluş tarafından incelenmesi ve onaylanması gerekmektedir. Ürünün, risk derecesine bağlı olarak ilgili bakanlık tarafından yetkilendirilmiş ve Avrupa Birliği (AB) tarafından da tanınan bir kuruluş gerekli testleri yaparak CE işareti yerleştirilmesine izin verebilir. Bu kapsamda, riskli ürün grubunda olan bir ürününe CE İşareti yerleştirmek isteyen bir üreticiye düşen görev yetkili belgelendirme kuruluşuna başvurarak kendisinden istenen gereklilikleri yerine getirmektir. Daha sonra ise ürününün CE işaretini taşımaya uygun olduğunu gösteren CE Belgesi’ni almak ve bu işareti ürününe yerleştirmektir.

Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği şu bölümlerden oluşur:

* Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği
* Oyuncak (Güvenlik) Yönetmeliği
* Mekanik ve Fiziksel Tehlikeler
* Yanıcılık
* Toksitite

CE TEKNİK DOSYA

CE İşareti ile ilgili AB tarafından çıkarılan direktiflerde, üreticiye ürünün direktifin öngördüğü gereklerin yerine getirildiğini ortaya koyan bir teknik dosya hazırlanması yükümlülüğü getirilmiştir. Teknik dosya, ürünün niteliğine ve teknik açıdan eğer üretici uyumlaştırılmış standartlara uygun üretim yapmışsa bu standartlara, eğer üretici uyumlaştırılmış standartlara uygun üretim yapılmamış ya da kısmen uymuşsa, fakat direktifte belirtilen gereklere uymuşsa, bu uygunluğu kanıtlamak için gerekli işlemleri içermektedir. Yani ürünün CE işaretini taşımasını haklı gösterecek her türlü dokümanın bir araya getirilmesinden oluşmaktadır.

Teknik dosya terimi her direktifte bu isim altında yer almasına rağmen, nitelik olarak aynı içerikli bir doküman farklı isimlerle mutlaka istenmektedir. Örneğin, Oyuncaklar Direktifinde Teknik Dosya olarak isimlendirilirken, otomatik olmayan tartı direktifinde tasarım dokümanı, basit basınçlı kapsar direktifinde tasarım ve üretim dosyası isimleri kullanılmaktadır. Bu isim olarak farklı ancak içerik olarak beklentilerin aynı olduğu dosyalardır.

CE Teknik Dosya iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm uygunluk değerlendirme prosedürleriyle ilgili teknik verilerden oluşmaktadır.

Teknik Dosyanın birinci bölümünde şunlar yer alır;

* Üretici adı, adresi ve ürünün belirlenmesi
* Üretici tarafından uygulanan uyumlaştırılmış standartların listesi ve temel gerekleri yerine getirebilmek için yapılan işlemler
* Ürün tanımı
* Ürün kullanma talimatı (varsa)
* Ürün ayrıntılı planı (varsa)

Teknik Dosyanın ikinci Bölümünde şunlar yer alır;

* Test Raporları
* Ürünlerin ve işlevlerinin planları
* Tanımları
* Uygulanan Standartlar

Teknik Dosya, kontrol amacıyla yetkililere sunulmak üzere hazır hale getirilmelidir. Bu yükümlülük, üretici ya da üretici AB dışında ise üreticinin AB içindeki yetkilisi tarafından yerine getirilebilir. Üretici AB dışında ve temsilcisi yoksa ürünü AB pazarına sunan kişi bu yükümlülüğü üstlenmektedir. Üretici ya da diğer sorumlu kişi kontrol yetkilerine, öncelikle teknik verilerin açıklayıcı kısmı olan ilk bölümünü vermektedir. Dosyanın tamamı çok yönlü kontrolün yapılacağı durumlarda istenmektedir.

Diğer ticari markalar gibi, Oyuncaklara CE Belgesi, CE işareti de sahtecilik riskine maruz kalmaktadır. En iyi bilinenlerden biri CE-Çin İhracat işaretidir. Aslında, bu markaların grafik tasarımları çok az farklılık göstermektedir ve tüketici ürünlerin % 90´ında karıştırmaktadır. Cezalar hem hukuki hem de cezai açıdan çok ağırdır.

Ürünlerinde sahte CE işareti kullanan üreticiler aşağıdaki  cezalara maruz kalırlar:

• 1.000 - 6.000 Euro arasında para cezası ödenmesi
• Zarar gören kişi herhangi bir zarar için ceza davası açabilir (5 yıla kadar talep edilebilir).

“AŞAN Belgelendirme Firması olarak Oyuncak CE Belgesi hizmetimiz hakkında detaylı bilgi almak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.”


Oyuncaklarda CE Belgesi


Avrupa’ya oyuncak ihraç etmek isteyen firmaların uyması gereken düzenlemelerden biri EN 71 Standardı’dır. Avrupa Standartları’ndan (European Norms - EN) biri olan EN 71 Standardı, oyuncaklar için güvenlik gereksinimlerini belirtmektedir. Avrupa Birliği (AB) içinde satılan tüm oyuncakların bu standarda uygunluğunun sağlanması yasal bir gerekliliktir. Avrupa’ya oyuncak ihraç etmek isteyen firmaların uyması gereken düzenlemelerden bir diğeri ise CE İşareti düzenlemesidir. Oyuncak üreten firma, ürettiği oyuncaklarda CE işareti bulundurabilmek için yetkili bir belgelendirme kuruluşuna başvurmalı ve gerekli test ile incelemelerin yapılmasını sağlamalıdır.
Yapılan test ve incelemeler sonucunda söz konusu firmanın ürettiği oyuncaklar CE İşareti ile ilgili gereklilikleri karşılıyorsa, üretici firma ürünlerine CE işareti iliştirebilir. Bu işaret üretici firmaların, Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) tarafından oluşturulmuş standartlarda ürün sunduğunu göstermesi açısından büyük önem arz etmektedir.

 

CE İşareti ile ilgili olarak üreticinin sorumlulukları aşağıda maddeler ile açıklanabilir;


•    Oyuncağın öngörülebilir ve normal kullanım süresi boyunca temel güvenlik gerekliliklerine uyacak şekilde tasarlandığından ve üretildiğinden emin olmak,
•    Üretilen oyuncaklar için güvenlik testlerini yaptırmak,
•    Teknik dosya ve belge hazırlamak ve bunları 10 yıl süreyle saklamak,
•    Oyuncak üzerinde ya da ambalaj üzerinde teknik bilgilere yer vermek,
•    Oyuncaklar için yapılan şikâyetleri araştırmak ve kaydetmek,
•    Uyumlu olmayan oyuncakları uyumlu hale getirmek ve kayıt tutmak,
•    Tedarik zinciri ve diğer ekonomik ortaklardan CE Belgesi talep etmek,
•    AT (Avrupa Topluluğu) Uygunluk Beyanı’nı hazırlamak,
•    CE işaretini oyuncağa ya da uygun bir yere uygun şekilde iliştirmek/yerleştirmek.

 Oyuncaklarda CE Belgesi ´ne sahip olmak için tüm adımlar şöyledir:

1. Spesifik Testler
Güvenlik ve Avrupa standartlarına uygunluğunu doğrulamak için ürün üzerinde yapılacak teknik testlerdir.

2. Teknik Dosya
İmalatçı, ürünün teknik gerekliliklere uygunluğunu kanıtlayan tüm belgeleri topladığı, yetkililere sunulacak teknik dosya hazırlamalıdır. Bazı durumlarda bu kendi kendini belgelendirme, ürünün belirli teknik gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını doğrulaması gereken Onaylanmış Kurumlar tarafından değerlendirilmelidir.

3. Uygunluk Beyanı
Ürünün tüm yasal gerekliliklere uygunluğunu belgeleyen bir AB uygunluk beyanı hazırlamak ve imzalamak gerekir. Sadece bu noktada üretici, ürün ve ambalaj üzerine CE işaretini iliştirebilir, böylece Üye Devletler dolaşımını kısıtlayamayacak şekilde Avrupa Ekonomik Alanında pazarlayabilir. CE işareti, bir ürünün veya hizmetin adını koruyan Avrupa işaretinden tamamen farklıdır.

 

“AŞAN Belgelendirme Firması olarak Oyuncaklarda CE Belge Hizmetimiz hakkında detaylı bilgiye sahip olmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.”


Focus Keywords: CE İşareti, CE Belgesi, oyuncaklarda CE işareti.
Meta Açıklaması: Bu yazı; Oyuncak CE Belgesi ve CE İşareti ile ilgili olarak özellikle ihracatçıları ilgilendiren bilgiler vermektedir.
 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

Ne Aramıştınız ?