Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 20 34
info@asandanismanlik.com

Makineler İçin CE Belgesi

Makineler İçin CE Belgesi


Makine CE Belgesi, 2006/42/EC sayılı Makine Yönetmeliği çerçevesinde belirli makine ve teçhizatlar için düzenlenmektedir. Bu yönetmelik, makinelerin karşılaması gereken temel sağlık ve güvenlik gereksinimlerini açıklamaktadır. Avrupa Birliği ülkelerine ürün ihraç etmek isteyen firmaların alması gereken Makine CE Belgesi, ülkemizde de farklı sektör ve uygulamalar için zorunluluk haline getirilmiştir. Bu konunun ülkemizdeki yasal dayanağı ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 2006/42/EC sayılı yönetmeliğe paralel olarak hazırlanan Makine Emniyeti Yönetmeliği’dir (2006/42/AT). Bu yönetmelik, Makine CE Belgesi alacak firmaların ve onaylanmış kuruluşların bu süreçte yapması gereken çalışmaları; CE işaretleme prosedürlerini, belgelendirmeye tabii ürünleri, CE teknik dosya içeriğini vs açıklamaktadır.


Makine CE Belgesi Nedir?


Makine CE Belgesi, diğer CE belgelerinde olduğu gibi makine sektöründeki belirli ürün gruplarının AB’ye giriş pasaportu niteliğindedir. Kalite standardı veya garanti belgesi hükmünde değildir, fakat makinelerin sağlık ve güvenlik anlamında asgari gereklilikleri karşıladığını göstermektedir. Makine CE Belgesi, doğrudan üretici tarafından veya bir onaylanmış kuruluş tarafından verilen onaya istinaden hazırlanmaktadır. Bu belge, makinelerin çalıştığı yerlerde insan sağlığı ve güvenliğinin korunmasını; ayrıca gerektiğinde evcil hayvan ve mallara zarar verilmesinin önlenmesini amaçlamaktadır.
Makine CE Belgesi, iş kazaların yoğun olarak yaşandığı makine endüstrisi için çok kritik bir öneme sahiptir. Bu kazalar doğrudan insan hayatını tehlikeye atabilmekte ve doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik ve sosyal maliyetlere neden olabilmektedir. Bu nedenle, üretici firmalar Makine CE Belgesi alarak piyasaya daha güvenli ürün arzında bulunabilmekte ve çok önemli bir kurumsal sosyal sorumluluğu yerine getirmiş olmaktadır. Makine CE Belgesi almak isteyen firmalar bu süreci Aşan Danışmanlık ile beraber yürütebilmekte ve belgelendirme aşamasını hızlı bir şekilde tamamlayabilmektedir.


Makine CE Belgesi Hangi Ürünlere Alınır?


Makine CE Belgesi çok geniş bir ürün yelpazesi için düzenlenebilmektedir. Çeşitli makineler, değiştirilebilir teçhizatlar, emniyet aksamları; zincir, kayış ve halat komponentlerini, kaldırma aksamlarını, mekanik aktarma bileşenlerini, kısmi olarak tamamlanmış makineler için Makine CE Belgesi verilebilmektedir.
Belgelendirme 23 farklı ürün grubunu kapsamaktadır. Uygunluk değerlendirme işlemlerinin yapılması gereken ürün kategorilerini şöyle özetleyebiliriz:
-Testere makineleri
- Planya tezgahları
-El ile beslemeli zıvana tezgâhları
-Frezeler
-Presler
-Plastik kalıp makineleri
-Kauçuk kalıp makineleri
-Sıkıştırma mekanizmalı çöp kamyonları
-Taşıt bakım liftleri
- Darbeli makineler
-Bazı koruyucu tertibatlar
-Kilitlenebilir hareketli mahfazalar
-Devrilmeye ve düşen nesnelere karşı koruyucu yapılar
Bu ürünlerin detaylı özellikleri 2006/42/EC sayılı yönetmelik ve / veya Makine Emniyeti Yönetmeliği’nde açıklanmıştır.


Makine CE Belgesi Nasıl Alınır?


Belgelendirme adımlarını ve bu süreçte dikkat edilmesi gereken önemli hususları şöyle özetleyebiliriz:
-Makineler için yönetmeliklerde belirtilen sağlık ve güvenlik gereksinimleri doğrulanmalıdır. Söz konusu makine ve makine ekipmanıyla ilgili uyumlaştırılmış standartların gereklilikleri karşılanmalıdır.
-Onaylanmış kuruluşa ihtiyaç olup olmadığı belirlenmelidir. Üretici firma yönetmelikte listelenen ürünlerden biri için CE Belgesi alacaksa ve bu ürün herhangi bir uyumlaştırılmış standarda uymuyorsa onaylanmış kuruluşa ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kuruluşlar, ülkemizde Sanayi ce Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmektedir.
-Onaylanmış kuruluşın gerektiği durumlarda uygunluk değerlendirmesi ve akabinde ürün uygunluğunun onayı bu kuruluş tarafından gerçekleştirilir. Daha sonra üretici firma yasal olarak bağlayıcılığı bulunan uygunluk beyanını hazırlar. Uygunluk Beyanı, onaylanmış kuruluş olmasa dahi hazırlanmak zorundadır.
- Makine CE Belgesi alma sürecinin en önemli aşamalarından biri de teknik dosya hazırlığıdır. Teknik dosya, ürüne ve üretici / yetkili temsilci firmaya ait bilgiler, ürünün karşılaması gereken standartlar, yapılan test ve analizler ve sonuçları, varsa risk değerlendirme çalışması, ürünün kullanım kılavuzu, ürünle ilgili koruyucu önlemler, AT uygunluk beyanı vb gibi bilgileri içermektedir. Bu dosya 10 yıl süreyle saklanmalıdır.
-Onaylanmış kuruluş tarafından işletme tesislerinde yapılan denetimler ve bu denetimlere ilişkin sonuçlar da teknik dosyaya eklenmelidir.
-Tüm adımların başarıyla tamamlanması ve gereken dokümanların hazırlanmasındna sonra üretici firma ürün üzerine, formatı ve şekli yönetmeliklerde belirtilen CE işaretini yapıştırabilmektedir.


Makine CE Belgesi Faydaları


Makine CE Belgesi, Avrupa pazarına girmek isteyen firmalar için en öncelikli konulardan biridir. Bu belge ile ürünler AB ülkelerine satılabilmektedir. Makine Yönetmeliği, birçok makine ve ekipman için sadece bölgesel değil küresel ölçekte de sertifikasyon zemini oluşturmaktadır. CE yönetmelikleri birçok ülke tarafından tanındığından CE Belgesi alan firmalar, AB’nin dışındaki birçok ülkeye de ürün ihracatı yapabilmektedir. Firmalar, belge sayesinde rakiplerine karşı avantaj elde edebilmekte ve paydaşları nezdindeki saygınlığını artırabilmektedir. Ayrıca, birçok kamu ve özel sektör ihalesinde ayrıcalık edinebilmektedir. Tüketiciler ve son kullanıcılar CE’li ürünleri kullanmayı tercih ettiğinden firmalar belgelendirme işlemini tamamlayarak satış hacmini büyütebilmektedir.

Makine güvenliği yönetmeliğine göre bir makinenin tehlike analizi ve risk değerlendirmesi yapılması gerekir.

Aşağıda makina CE testlerinden bazıları verilmiştir:

* Makine Gürültü Tayini
* Makine titreşim testleri
* İzolasyon Testi
* Yüksek Gerilim Testi
* Kaçak Akım Testi
* Toprak Hattı Süreklilik Testi
* EN 60204-1 Elektriksel Güvenlik Testleri
* EN ISO 13857 Açıklıkların kontrolü
* EN ISO 13850 Acil Durdurma butonu kontrolü
* EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-2 Kontrol devrelerinin muayenesi
* EN ISO 4413, 4414, Hidrolik, pnomatik sistemlerin kontrolü
* Varsa C Tipi standardı üzerinden tip incelemesinin yapılması

Eğer ürün, Makina Yönetmeliğinde riskli olarak, 23 kategoride tanımlanan makinalardan bir tanesiyse ve tüm temel sağlık ve güvenlik gereklerini kapsayan AT Harmonize Standardına uymuyorsa onaylanmış kuruluşun uygunluk değerlendirme faaliyeti yürütmesi zorunludur. Eğer Onaylanmış Kuruluş ürünün uygunluğu konusunda ikna olmuş ise CE Belgesi adını verdiğimiz, AT Tip incelemesi Sertifikası veya Tam Kalite Güvence sertifikası olan belgeyi yayımlayarak uygunluğu teyit eder.

CE İşareti:

* İmalatçısı AB içinde veya dışında bulunsun pazara ilk defa girecek tüm yeni makinalar
* Avrupa Birliği ve Türkiye pazarına ithal edilecek ikinci el makinalar
* Avrupa Birliği ve Türkiye pazarına sunulan tamamen  yenilenmiş makine veya ekipmanlar.

CE İşaretleri Makinalara ne şekilde iliştirilmelidir?

Makinalara iliştirilen CE işareti aşağıda bulunan görseldeki ölçülere sadık kalınarak iliştirilir. Dikey olarak uzunluk en az 5 mm olmalı fakat küçük boyutlarda bulunan makinalar da söz konusu uzunluk değiştirilebilmektedir. Tam Kalite Güvenceye dair parça kullanılıp CE belgelendirilmiş makinalarda CE İşaretlerinin bitişiğine Onaylanan Kuruluşun kimlik numarası yazılması gerekir. Onaylanmış kuruluşun rolü ne olursa olsun üretici AT Uygunluk Beyanı ve teknik dosya düzenleyip uygunluk değerlendirme faaliyeti gerçekleştirmek zorundadır ki bu şartlar hukuki olarak bağlayıcıdır.

Dikkat edilmesi gereken noktalar aşağıda sıralanmıştır:

* Üreticinin veya yetkili temsilcisinin (ya da ithalatçının) adı ve adresi,
* Ürünün tanımı( yapısı, tipi, seri numarası vs.),
* Ürünün uyduğu tüm hükümler,
* Varsa ürünün uygunluğunu onaylayan onaylanmış kuruluşun adı ve adresi ile AT inceleme sertifikasının numarası,
* Varsa üretim uygunluk değerlendirmesinde esas alınan Avrupa standartlarının numaraları
* Varsa kullanılan mili standartlara ve teknik şartnamelere atıf,
* Üretici veya onun yetkili temsilcisi/ithalatçı adına taahhütte bulunmaya yetkili kişinin adı ve bu kişinin imzası,
* CE işaretinin iliştirildiği yılın son iki rakamı yer almalıdır.

Üretici kişinin veya firmanın CE Belgesi almak için yapması gereken bazı durumlar aşağıda sıralanmıştır:

* Ürünün temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerinin yerine getirmesini sağlamak,
* Ürünle ilgili Teknik Dosya (ürün hakkındaki tüm bilgileri içerir) hazırlanmasını sağlamak,
* Ürünle ilgili talimatları (kullanımı, dikkat edilmesi gerekenler, ürün üzerindeki kullanım amaçlı işaretler gibi) hazırlamak,
* Uygunluk Değerlendirmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak,
* AT Uygunluk Beyanını ürüne uygun olarak hazırlanmalı
* Tüm bunların sonucunda Makina Yönetmeliği kapsamında, ürünün uygunluğu sonrası CE Uygunluk İşareti ürüne iliştirilir.

Makinaların temel güvenlik gereklerini karşılamaları için yapılması gerekenler aşağıda belirtilmiştir;

* Sağlık ve güvenlik şartlarını belirtmek için risk değerlendirmesi yapılmalı ve bu risklerin tehlike yaratmamaları için meydana gelme olasılıklarının tahmin edilmesi gerekir.
* Makinaların kullanım talimatları hazırlanmalı ve yanlış kullanımların sonucunda ki riskler belirtilmelidir.
* Makinaların oluşturabileceği her türlü tehlikelerin belirtilmesi ve tanımlaması gerekir.
* Meydana gelecek tehlikeleri ve riskleri ortadan kaldırmak veya bu riskleri azaltmak için güvenlik önlemleri belirtilmeli veya alınmalıdır.
* Makinaların güvenle kullanılması için talimatlar yazılmalıdır.

CE İşaretinin zorunlu olduğu makinalarda, üretim hatları ve endüstriyel kullanıma yönelik teçhizatları CE belgesi olmadan Avrupa Birliği’ne ihracatı, Türkiye’de satışı ve üçüncü ülkelerden Türkiye’ye ithalatı mümkün değildir. Makine CE sertifikası geçerlilik süresi  aksi bir durum olmadıkça, standartlar ve yönetmelik güncelliğini koruduğu takdirde beş yıldır.

“AŞAN Belgelendirme olarak sunduğumuz Makineler için CE Belgesi hizmetimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.”


Makine CE Belgesi Danışmanlık Hizmeti


Aşan Danışmanlık, Makine CE Belgesi almak isteyen firmalara belgelendirme sürecinin her adımında destek olmaktadır. Yönetmelik gereksinimlerinin karşılanması ve doğrulanması, teknik dosya hazırlama, belge başvurusu yapma, ürün test ve analizleri, dokümantasyon ve daha birçok konuda Aşan Danışmanlık’tan yardım alabilirsiniz. Aşan Danışmanlık, Makine CE Belgesi ve CE belgelendirmeye ilişkin tüm konularda size yol gösterecek ve her konuda size danışmanlık yapacaktır.
 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

Ne Aramıştınız ?