Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 556 60 45
info@asandanismanlik.com

CE Mark / CE İşareti

Firma olarak sizlere CE markalama (CE Marking) nedir? Sorusuna cevap ararken aynı zamanda bu belgeyi alıp almamanız gerektiğini de net şekilde belirteceğiz. Bu belge bir ürünün gerekli yasal düzenlemelere uyum sağlayıp, sağlamadığını ve Avrupa Birliği pazarında serbestçe dolaşıp olamayacağını gösteren bir prosedür olarak da karşımıza çıkmaktadır.

Ürünlerde bu işaretin bulunması birçok açıdan gereklilik sağlarken, aynı zamanda teknik mevzuata uyulup uyulmadığını da bizlere net bir şekilde anlatmaktadır. Bu nedenle her açıdan önemli ve gerekli olan belgelerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu belgeyi alabilmek için ürünlerinizin öncelikle belli başlı değerlendirme ve analizlerden profesyonel bir şekilde geçmesi gerekecektir.

CE markalaması hizmetlerinde uzman bir kadro ile hizmet veriyoruz, 1 telefon ile firmamıza ulaşabilir ve Aşan Danışmanlığın alanında uzman personelinden bilgi alabilirsiniz.

Bu Belge Hangi Açıdan İşe Yarar?


Belge her açıdan işe yararken aynı zamanda birçok alanda geniş pazar olanağı sunmayı da sağlamaktadır. Özellikle ürünlerinizin özel test ve analizlerden geçmiş olduğunun da kanıtı olarak karşımıza çıkacaktır. Bu açıdan firma amacınızın gerçekleşmiş olduğunu ve aynı zamanda kısa sürede saygınlığının müşteriler tarafından daha da çok artmış olduğunu fark edeceksiniz.

Avrupa standart gereklilikleri sağlandığı için Avrupa pazarında dahi kolay bir şekilde ürünlerinizi satma imkânı bulabilecek ve her açıdan gelişmiş bir şekilde sistemlerinizi de ürünlerinizi de profesyonel bir şekilde uluslararası arenada pazara sunabileceksiniz. O nedenle de her açıdan gerekli ve mutlaka tercih edilmesi gereken belgelerden biri olacaktır.

Aşan Danışmanlık olarak merak ettiğiniz soruları hemen yanıtlayacak bir ekibi kurumsal INSTAGRAM hesabımızda görevlendirdik, hesabımızı takip ederek anında bilgi alabilirsiniz.

CE işareti (CE Mark) belirli ürünlerin üzerinde yer alır ve söz konusu ürünün Avrupa sağlık, güvenlik ve çevre koruma standartlarına uygun olduğunu gösterir. Bir kalite belgesi veya göstergesi olmayan CE işareti, AB pazarına ürün arz edebilmek için en öncelikli gerekliliklerden biridir. Çeşitli ürünlerin, makinelerin, cihazların ve ekipmanların Avrupa Ekonomik Alanı´nda (EEA) serbestçe satılmasını sağlamaktadır. Üreticiler, ürünlerine CE işaretini koyarak ürünün bu işaret için tanımlanan tüm yasal gereksinimlere uyum sağladığını ve EEA genelinde serbestçe satılabileceğini beyan etmektedir. Bu gereksinim, diğer ülkelerde üretilen fakat AEA´da satılan ürünler için de geçerlidir. Yani, EEA dışındaki bir üretici CE Belgesi gerektiren bir ürünü üretip AB pazarına sokmak istiyorsa mutlaka ürünü belgelendirmeli ve üzerine CE işareti koyarak satışını gerçekleştirmelidir

 
“CE”, Fransızca bir ifade olan “Conformité Européenne”nin baş harflerinden oluşmaktadır. Bu ifade, Türkçe’de Avrupa uygunluğu anlamına gelmektedir. Bir ürün üzerindeki CE işareti, o ürünün üreticisinin veya ithalatçısının ilgili AB mevzuatına uygunluğunu onayladığını ve ürünün Avrupa Ekonomik Alanı´nın (EEA) herhangi bir yerinde satılabileceğini göstermektedir. Gereklilikleri karşılamayan ve/veya bir AB yönetmeliği kapsamına girmeyen bir ürüne CE işareti koymak veya satışa sunmak yasal olarak suçtur.

İşaretleme / etiketleme ile ilgili bilinmesi gereken en önemli hususlardan biri şudur: İşaret, AB´nin veya başka bir makamın bir ürünü güvenli veya uyumlu olarak onayladığını göstermemektedir. AB gereklilikleri güvenlik, sağlık ve çevre koruması ve/veya ürünle ilgili diğer konularda yapılması gereken çalışmaları içerebilmektedir. Herhangi bir AB ürün mevzuatında öngörüldüğü takdirde, CE belgelendirmesi “onaylanmış kuruluşlar” (notified body) tarafından değerlendirme yapılmasını veya sertifikalı bir üretim kalite sistemine göre üretim yapılmasını gerektirebilmektedir. Onaylanmış kuruluşların sürece katılması gereken durumlarda, CE işaretinin ardından uygunluk değerlendirmesine dahil olan onaylanmış kuruluşun tescil numarası da belirtilmektedir.

EEA´da ticaretinin yapılabilmesi için tüm ürünlere CE işareti konulması gerekmemektedir. Sadece ilgili regülasyonlara veya yönetmeliklere tabi ürün kategorilerinin CE işareti taşıması gerekmekte ve sadece bu ürünlerin AB pazarına girişine izin verilmektedir.


CE İşareti Kapsamı


CE işareti gerektiren ürün gruplarını şöyle özetleyebiliriz:

•    Aktif implante edilebilir tıbbi cihazlar
•    Alçak gerilim
•    Asansörler
•    Basınçlı ekipmanlar
•    Basit basınçlı kaplar
•    Elektrikli ve elektronik ekipmanlarda tehlikeli maddelerin kısıtlanması
•    Elektromanyetik uyumluluk
•    Enerji ile ilgili ürünlerin eko tasarımı
•    Gaz yakıt yakan cihazlar
•    Gezi tekneleri
•    Havai fişekler
•    In vitro diagnostik tıbbi cihazlar
•    İnsan taşımak için tasarlanmış teleferik tesisatları
•    İnşaat ürünleri
•    Kişisel koruyucu ekipmanlar
•    Makineler
•    Ortamdaki gürültü emisyonu
•    Otomatik olmayan tartı aletleri
•    Oyuncaklar
•    Ölçüm aletleri
•    Potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda kullanılması amaçlanan ekipman ve koruyucu sistemler
•    Radyo ekipmanları
•    Sıcak su kazanları
•    Sivil kullanımlar için patlayıcılar
•    Tıbbi cihazlar


CE işareti, üretici veya Avrupa Birliği´ndeki yetkili temsilcisi tarafından yasal formatına göre görünür, okunaklı ve silinmeyecek şekilde ürüne iliştirilmelidir. Bir ürünün görünümü ve işçiliği, ürünün kendisine bu işaretin iliştirilmesine izin vermiyorsa, işaretin ürünün ambalajına veya beraberindeki belgelere iliştirilmesi gerekmektedir. Bir ürünün imalatçısı ürünü işaretleyerek, ürünle ilgili tüm testlerin, değerlendirmelerin, hesaplamaların, incelemelerin ve ölçümlerin, ürün için geçerli olan tüm direktiflerin gerekliliklerine uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmektedir.

CE işareti (CE Mark)

CE işareti, ürünün tüm işaretleme gereksinimlerini karşıladığını doğrulaması gereken üretici veya yetkilendirilmiş bir temsilcisi tarafından ürüne yerleştirilmektedir. Bir ürün, kapsamına girdiği yönetmelikte minimum risk grubunda yer alan ürünlerden biri olarak tanımlanıyorsa uygunluk beyanı doğrudan üreticinin kendisi tarafından hazırlanabilir ve işaretlemeyi üreticinin kendisi yapabilir. Bu durum, yalnızca kullanımlarında minimum risk olan ürünler için mevcuttur ve ürün kategorisine göre ilgili direktifte açıkça belirtilmiştir.

Onaylanmış kuruluşların CE belgelendirme sürecine dahil olduğu durumlarda, bir uygunluk değerlendirme prosedürünün işletilmesi gerekmektedir. AB yönetmeliklerinde ürünlere CE Belgesi verilmesi için tanımlanan prosedürler (modüller) şu şekildedir:


•    Modül A: Dahili üretim kontrolü
•    Modül B: AT tip incelemesi
•    Modül C: Tipe uygunluk
•    Modül D: Üretim kalite güvencesi
•    Modül E: Ürün kalite güvencesi
•    Modül F: Ürün doğrulama
•    Modül G: Birim doğrulama
•    Modül H: Tam kalite güvencesi
CE İşareti Nasıl Alınır?


CE işareti almak isteyen bir kuruluşun yapması gereken çalışmalar;

•    ürün tipi, özellikleri, ihtiva ettiği risk derecesi,
•    kapsamına girdiği yönetmek,
•    test, analiz, hesaplama vb gibi uygunluk doğrulama çalışmalarının kapsamı,
•    dokümantasyon çerçevesi,
•    sürece bir onaylanmış kuruluşun dahil olup olmayacağı
vb gibi konulara bağlı olarak değişebilmektedir. Fakat işaretleme için yapılması mutlak suretle gerekli olan çalışmaları şöyle özetleyebiliriz:
•    Ürünün hangi AB yönetmeliği kapsamında değerlendirileceği belirlenmelidir
•    Bu yönetmeliğin ve yönetmeliğin atıfta bulunduğu standartların gereksinimleri ortaya konulmalıdır.
•    Bu kapsamda yapılacak testler, analizler, incelemeler ve/veya denetimler belirlenmelidir.
•    Teknik dosya hazırlanmalıdır. Bu dosya içerisinde belgelendirilecek ürün ve uygunluk değerlendirme prosedürüne bağlı olarak şu belgelerin yer alması gerekebilir:
o    Ürün bilgisi; markası, modeli, tipi vs. Ayrıca kullanım amacını gösteren belgeler de gerekmektedir.
o    Ürüne ait genel ve detaylı teknik resimler; duruma göre elektronik, mekanik ve hidrolik şemalar ve açıklayıcı görseller
o    Varsa ürünün alt bileşen listesi; kritik unsurları ve içerdiği malzemelerle ilgili teknik dokümanlar
o    Tüm test, analiz, hesaplama, ölçüm, değerlendirme ve denetim raporları
o    Ürünün tasarımında, üretiminde, depolanmasında vs yararlanılan talimatlar
o    Ürünün kullanım kılavuzu ve gerekliyse montaj, tamir ve bakım prosedürleri
o    AB uygunluk beyanı
o    CE Belgesi, bir onaylanmış kuruluşun onayına istinaden veriliyorsa bu kuruluşun hazırladığı raporlar

Bu dosya 10 yıl süreyle, gerektiğinde yetkili makamlara ibraz etmek üzere saklanmalıdır.

•    Tüm çalışmalar tamamlanıp AB uygunluk beyanı resmi olarak hazırlandığı takdirde ürüne CE işareti konulabilmektedir.
CE İşareti Faydaları
Tüm yasal gereklilikler sağlanıp CE işareti konularak piyasaya ürün arz etmek, firmalara ve tüketicilere şu faydaları sağlayacaktır:
•    Ürünün AB direktiflerinde ve uyumlaştırılarak ülkemizde kabul edilen yönetmeliklerde bahsedilen tüm teknik, sağlık, güvenlik ve çevre standartlarını karşıladığının doğrulanması ve beyan edilmesi
•    CE işareti bir ürünün sadece AB pazarında değil, bu prosedürü kabul eden birçok ülkenin (Türkiye de dahil) pazarında da serbestçe dolaşmasına olanak tanımaktadır.
•    İşaretlenmiş ürün, tüketiciler tarafından rahatlıkla fark edilebilmektedir. Bu da tüketicileri, ürün güvenliği ve sağlık kriterlerinin karşılanmasından ötürü meydana gelecek tehlikelerden korumaktadır.
•    CE Belgesi / işareti üreticilere yeni pazarlara girme fırsatı tanımaktadır.
•    Kamu ve özel sektör ihalelerinde CE işaretli ürünler üreten firmalara ayrıcalık tanınabilmektedir.
•    Belgeli üretim yapan firmaların kurumsal itibarı artar. Artan müşteri memnuniyeti ve azalan şikayetler neticesinde daha fazla satış yapar ve piyasadaki rekabet gücü yükselir.
•    CE Belgesi bulunan firmalar, devlet teşviklerinden çok daha kolay ve hızlı bir şekilde faydalanabilmektedir.


CE Danışmanlık


Aşan Danışmanlık, CE Belgesi / İşareti / Etiketi (CE Mark) konusunda uzun yıllara dayanan bir tecrübeye sahiptir. Şimdiye kadar birçok firmanın farklı ürün kategorilerinde CE Belgesi almasını sağlayan Aşan Danışmanlık, CE işareti ile ilgili tüm gereklilikler ve prosedürler konusunda firmalara yol göstermektedir. CE işaretinin ürün üzerine yasal ve teknik olarak sorunsuz bir şekilde iliştirilmesine kadar geçen tüm süreci profesyonel şekilde planlamaktadır. CE işareti alınmasıyla ilgili tüm konularda Aşan Danışmanlık’tan destek alabilir; teknik dosya hazırlama, ürün doğrulama, onaylanmış kuruluşlar ve daha birçok konuyla ilgili iletişime geçebilirsiniz.
 
Bu Belge Hangi Ürünlere Yapılabilir?

Bu belge her türden aklınıza gelebilecek ürüne yapılmaktadır. Özellikle makineler, asansörler, basınçlı ekipmanlar, tıbbi cihazlar, gaz yakan cihazlar, piroteknik cihazlar, sıcak su kazanları, teleferik sistemleri, elektronik cihazlar, kişisel koruyucu donanımlar gibi birçok alanda bu belgeyi kullanabilirsiniz. Avrupa ve yönetmelikleri doğrultusunda piyasaya kolay bir şekilde ürünlerinizi sunabilme fırsatı bulursunuz.
Özellikle yukarıda belirtilen alanlarda bu belgelerin mutlaka alınması gerekmektedir. Yukarıda verilen ürünlerin üretimini ya da dağıtımını yapan bir firmaysanız güvenlik ve firmanızın daha değerli bir şekilde satış yapabilmesi adına mutlaka almanız gereken belgelerden biridir.

Markalama Faydaları Nelerdir?


•    Siz de bu markalama sayesinde ürününüzün Avrupa pazarına girmesini ve serbestçe dolaşmasını sağlayabilirsiniz.
•    Birçok ülke bu markalaşmayı kabul ettiği için Avrupa dışındaki piyasalara da kolay bir şekilde girmeniz mümkündür.
•    Aynı zamanda ürünün temel sağlık ve güvenlik sistemlerine uygun olduğunu gösterir. Bu nedenle kalite düzeyinin daha da çok artmasına neden olur.
•    Rekabet gücünüz arttırırken, piyasada rakiplerinize olağan oranla daha çok dikkat çekmenizi sağlamaktadır.
•    Özellikle satış sürecinde ce markasına sahip olduğunuz için birçok pazar sistemi size öneri ve bu alandaki satışlarınızı daha da çok arttırmanızı sağlar.
•    Her açıdan gerekli ve kullanılması gereken belgelerden biri olmakta ve bu nedenle bilinçli firmalardan belge alınmalıdır.
 

CE Markalama Danışmanlığı Nereden Alınmalı?


Siz de bu belgeyi firmamız aracılığıyla kolay bir şekilde edinebilir ve bu konuda sizlere detaylı bir şekilde bilgi vererek en kısa sürede belgeyi almanızı sağlayabiliriz. Bu konuda göstermiş olduğumuz hassasiyet ve deneyimi sayesinde siz de kısa sürede belgeyi alacak ve firmamız sayesinde profesyonel bir şekilde süreci yönlendirileceksiniz

Aynı zamanda müşteri odaklı bir yaklaşımla hareket ederken özellikle dikkat ettiğimiz noktalardan biri de CE markalama (CE Marking) nedir? Sürecinde ne olduğunu sizlere net bir şekilde belirterek bilinçli bir şekilde belge almanızı sağlamak ve sizlere gerekli prosedürlere en iyi şekilde uygulamaktır. Bu konuda her zaman hassas bir şekilde süreci yönlendiriyor ve firma olarak kurumunuzun belgeyi alması için en kısa sürede sizlere gerekli destek sunmaya özen gösteriyoruz.

En uygun fiyatlardan hizmet almak istediğiniz an Aşan Danışmanlık firmasını arayabilirsiniz.

Türkiye’nin neresinde olursanız olun firmamızdan hemen hizmet alın.

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

CE Belgesi

Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp