Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 20 34
info@asandanismanlik.com

CE Mark / CE İşareti

CE işareti (CE Mark) belirli ürünlerin üzerinde yer alır ve söz konusu ürünün Avrupa sağlık, güvenlik ve çevre koruma standartlarına uygun olduğunu gösterir. Bir kalite belgesi veya göstergesi olmayan CE işareti, AB pazarına ürün arz edebilmek için en öncelikli gerekliliklerden biridir. Çeşitli ürünlerin, makinelerin, cihazların ve ekipmanların Avrupa Ekonomik Alanı´nda (EEA) serbestçe satılmasını sağlamaktadır. Üreticiler, ürünlerine CE işaretini koyarak ürünün bu işaret için tanımlanan tüm yasal gereksinimlere uyum sağladığını ve EEA genelinde serbestçe satılabileceğini beyan etmektedir. Bu gereksinim, diğer ülkelerde üretilen fakat AEA´da satılan ürünler için de geçerlidir. Yani, EEA dışındaki bir üretici CE Belgesi gerektiren bir ürünü üretip AB pazarına sokmak istiyorsa mutlaka ürünü belgelendirmeli ve üzerine CE işareti koyarak satışını gerçekleştirmelidir

 
“CE”, Fransızca bir ifade olan “Conformité Européenne”nin baş harflerinden oluşmaktadır. Bu ifade, Türkçe’de Avrupa uygunluğu anlamına gelmektedir. Bir ürün üzerindeki CE işareti, o ürünün üreticisinin veya ithalatçısının ilgili AB mevzuatına uygunluğunu onayladığını ve ürünün Avrupa Ekonomik Alanı´nın (EEA) herhangi bir yerinde satılabileceğini göstermektedir. Gereklilikleri karşılamayan ve/veya bir AB yönetmeliği kapsamına girmeyen bir ürüne CE işareti koymak veya satışa sunmak yasal olarak suçtur.
İşaretleme / etiketleme ile ilgili bilinmesi gereken en önemli hususlardan biri şudur: İşaret, AB´nin veya başka bir makamın bir ürünü güvenli veya uyumlu olarak onayladığını göstermemektedir. AB gereklilikleri güvenlik, sağlık ve çevre koruması ve/veya ürünle ilgili diğer konularda yapılması gereken çalışmaları içerebilmektedir. Herhangi bir AB ürün mevzuatında öngörüldüğü takdirde, CE belgelendirmesi “onaylanmış kuruluşlar” (notified body) tarafından değerlendirme yapılmasını veya sertifikalı bir üretim kalite sistemine göre üretim yapılmasını gerektirebilmektedir. Onaylanmış kuruluşların sürece katılması gereken durumlarda, CE işaretinin ardından uygunluk değerlendirmesine dahil olan onaylanmış kuruluşun tescil numarası da belirtilmektedir.
EEA´da ticaretinin yapılabilmesi için tüm ürünlere CE işareti konulması gerekmemektedir. Sadece ilgili regülasyonlara veya yönetmeliklere tabi ürün kategorilerinin CE işareti taşıması gerekmekte ve sadece bu ürünlerin AB pazarına girişine izin verilmektedir.


CE İşareti Kapsamı


CE işareti gerektiren ürün gruplarını şöyle özetleyebiliriz:
•    Aktif implante edilebilir tıbbi cihazlar
•    Alçak gerilim
•    Asansörler
•    Basınçlı ekipmanlar
•    Basit basınçlı kaplar
•    Elektrikli ve elektronik ekipmanlarda tehlikeli maddelerin kısıtlanması
•    Elektromanyetik uyumluluk
•    Enerji ile ilgili ürünlerin eko tasarımı
•    Gaz yakıt yakan cihazlar
•    Gezi tekneleri
•    Havai fişekler
•    In vitro diagnostik tıbbi cihazlar
•    İnsan taşımak için tasarlanmış teleferik tesisatları
•    İnşaat ürünleri
•    Kişisel koruyucu ekipmanlar
•    Makineler
•    Ortamdaki gürültü emisyonu
•    Otomatik olmayan tartı aletleri
•    Oyuncaklar
•    Ölçüm aletleri
•    Potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda kullanılması amaçlanan ekipman ve koruyucu sistemler
•    Radyo ekipmanları
•    Sıcak su kazanları
•    Sivil kullanımlar için patlayıcılar
•    Tıbbi cihazlar


CE işareti, üretici veya Avrupa Birliği´ndeki yetkili temsilcisi tarafından yasal formatına göre görünür, okunaklı ve silinmeyecek şekilde ürüne iliştirilmelidir. Bir ürünün görünümü ve işçiliği, ürünün kendisine bu işaretin iliştirilmesine izin vermiyorsa, işaretin ürünün ambalajına veya beraberindeki belgelere iliştirilmesi gerekmektedir. Bir ürünün imalatçısı ürünü işaretleyerek, ürünle ilgili tüm testlerin, değerlendirmelerin, hesaplamaların, incelemelerin ve ölçümlerin, ürün için geçerli olan tüm direktiflerin gerekliliklerine uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmektedir.
CE işareti, ürünün tüm işaretleme gereksinimlerini karşıladığını doğrulaması gereken üretici veya yetkilendirilmiş bir temsilcisi tarafından ürüne yerleştirilmektedir. Bir ürün, kapsamına girdiği yönetmelikte minimum risk grubunda yer alan ürünlerden biri olarak tanımlanıyorsa uygunluk beyanı doğrudan üreticinin kendisi tarafından hazırlanabilir ve işaretlemeyi üreticinin kendisi yapabilir. Bu durum, yalnızca kullanımlarında minimum risk olan ürünler için mevcuttur ve ürün kategorisine göre ilgili direktifte açıkça belirtilmiştir.
Onaylanmış kuruluşların CE belgelendirme sürecine dahil olduğu durumlarda, bir uygunluk değerlendirme prosedürünün işletilmesi gerekmektedir. AB yönetmeliklerinde ürünlere CE Belgesi verilmesi için tanımlanan prosedürler (modüller) şu şekildedir:


•    Modül A: Dahili üretim kontrolü
•    Modül B: AT tip incelemesi
•    Modül C: Tipe uygunluk
•    Modül D: Üretim kalite güvencesi
•    Modül E: Ürün kalite güvencesi
•    Modül F: Ürün doğrulama
•    Modül G: Birim doğrulama
•    Modül H: Tam kalite güvencesi




CE İşareti Nasıl Alınır?


CE işareti almak isteyen bir kuruluşun yapması gereken çalışmalar;
•    ürün tipi, özellikleri, ihtiva ettiği risk derecesi,
•    kapsamına girdiği yönetmek,
•    test, analiz, hesaplama vb gibi uygunluk doğrulama çalışmalarının kapsamı,
•    dokümantasyon çerçevesi,
•    sürece bir onaylanmış kuruluşun dahil olup olmayacağı
vb gibi konulara bağlı olarak değişebilmektedir. Fakat işaretleme için yapılması mutlak suretle gerekli olan çalışmaları şöyle özetleyebiliriz:
•    Ürünün hangi AB yönetmeliği kapsamında değerlendirileceği belirlenmelidir
•    Bu yönetmeliğin ve yönetmeliğin atıfta bulunduğu standartların gereksinimleri ortaya konulmalıdır.
•    Bu kapsamda yapılacak testler, analizler, incelemeler ve/veya denetimler belirlenmelidir.
•    Teknik dosya hazırlanmalıdır. Bu dosya içerisinde belgelendirilecek ürün ve uygunluk değerlendirme prosedürüne bağlı olarak şu belgelerin yer alması gerekebilir:
o    Ürün bilgisi; markası, modeli, tipi vs. Ayrıca kullanım amacını gösteren belgeler de gerekmektedir.
o    Ürüne ait genel ve detaylı teknik resimler; duruma göre elektronik, mekanik ve hidrolik şemalar ve açıklayıcı görseller
o    Varsa ürünün alt bileşen listesi; kritik unsurları ve içerdiği malzemelerle ilgili teknik dokümanlar
o    Tüm test, analiz, hesaplama, ölçüm, değerlendirme ve denetim raporları
o    Ürünün tasarımında, üretiminde, depolanmasında vs yararlanılan talimatlar
o    Ürünün kullanım kılavuzu ve gerekliyse montaj, tamir ve bakım prosedürleri
o    AB uygunluk beyanı
o    CE Belgesi, bir onaylanmış kuruluşun onayına istinaden veriliyorsa bu kuruluşun hazırladığı raporlar
Bu dosya 10 yıl süreyle, gerektiğinde yetkili makamlara ibraz etmek üzere saklanmalıdır.
•    Tüm çalışmalar tamamlanıp AB uygunluk beyanı resmi olarak hazırlandığı takdirde ürüne CE işareti konulabilmektedir.
CE İşareti Faydaları
Tüm yasal gereklilikler sağlanıp CE işareti konularak piyasaya ürün arz etmek, firmalara ve tüketicilere şu faydaları sağlayacaktır:
•    Ürünün AB direktiflerinde ve uyumlaştırılarak ülkemizde kabul edilen yönetmeliklerde bahsedilen tüm teknik, sağlık, güvenlik ve çevre standartlarını karşıladığının doğrulanması ve beyan edilmesi
•    CE işareti bir ürünün sadece AB pazarında değil, bu prosedürü kabul eden birçok ülkenin (Türkiye de dahil) pazarında da serbestçe dolaşmasına olanak tanımaktadır.
•    İşaretlenmiş ürün, tüketiciler tarafından rahatlıkla fark edilebilmektedir. Bu da tüketicileri, ürün güvenliği ve sağlık kriterlerinin karşılanmasından ötürü meydana gelecek tehlikelerden korumaktadır.
•    CE Belgesi / işareti üreticilere yeni pazarlara girme fırsatı tanımaktadır.
•    Kamu ve özel sektör ihalelerinde CE işaretli ürünler üreten firmalara ayrıcalık tanınabilmektedir.
•    Belgeli üretim yapan firmaların kurumsal itibarı artar. Artan müşteri memnuniyeti ve azalan şikayetler neticesinde daha fazla satış yapar ve piyasadaki rekabet gücü yükselir.
•    CE Belgesi bulunan firmalar, devlet teşviklerinden çok daha kolay ve hızlı bir şekilde faydalanabilmektedir.


CE Danışmanlık


Aşan Danışmanlık, CE Belgesi / İşareti / Etiketi (CE Mark) konusunda uzun yıllara dayanan bir tecrübeye sahiptir. Şimdiye kadar birçok firmanın farklı ürün kategorilerinde CE Belgesi almasını sağlayan Aşan Danışmanlık, CE işareti ile ilgili tüm gereklilikler ve prosedürler konusunda firmalara yol göstermektedir. CE işaretinin ürün üzerine yasal ve teknik olarak sorunsuz bir şekilde iliştirilmesine kadar geçen tüm süreci profesyonel şekilde planlamaktadır. CE işareti alınmasıyla ilgili tüm konularda Aşan Danışmanlık’tan destek alabilir; teknik dosya hazırlama, ürün doğrulama, onaylanmış kuruluşlar ve daha birçok konuyla ilgili iletişime geçebilirsiniz.
 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

Ne Aramıştınız ?