0212 438 04 76
0545 556 60 45
Teklif Al

Asansör Ürün Kalite Güvencesi (Modül E) - Asansör Belgeleri

ÜRÜN KALİTE GÜVENCESİ (Modül E)

1. Ürün Kalite Güvencesi, bu Ekin madde 2´deki koşulları sağlayan asansör firmasınca monte edilen asansörlerin uygulanan yönetmeliğin kurallarını karşıladığını ve AT tip İnceleme Belgesinde tanımlanan tipe

uygun olduğunu temin etmesi ve beyan etmesi işlemidir.

Asansör firması CE uygunluk işaretini her asansöre iliştirmeli ve AT Uygunluk Beyanını düzenlemelidir. CE uygunluk işareti, bu Ekin madde 4´de tanımlanan gözetimden sorumlu onaylanmış kuruluşun kimlik

numarası ile birlikte kullanılmalıdır.

2. Asansör firması, asansörün son muayenesi için onaylanmış bir kalite güvence sistemini ve bu Ekin madde 3´de tanımlanan deneyleri uygulamalı ve bu Ekin madde 4´de tanımlanan gözetime tabi olmalıdır.

3. Kalite Güvence Sistemi

3.1. Asansör firması kendi seçtiği bir onaylanmış kuruluşa ilgili asansörler hakkında, kalite güvence sisteminin değerlendirilmesi için başvurmalıdır.

Bu başvuru aşağıdakileri içermelidir;

– Asansörlerle ilgili bütün bilgiler,

– Kalite güvence sistemi hakkındaki doküman,

– Onaylanmış asansörler hakkındaki teknik doküman ve AT tip İnceleme Belgesinin bir kopyası.

3.2. Kalite Güvence Sistemi altında, her asansörün incelenmesi ve yönetmeliğin ilgili kurallarına uygunluğun sağlanması için bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen ilgili standardlara uygun deneylerin veya

eşdeğer deneylerin yürütülmesi gerekmektedir.

Asansör firması tarafından kabul edilen bütün unsurlar, kurallar ve hükümler yazılı tedbirler, işlemler ve talimatlar şeklinde sistematik ve düzenli olarak belgelenmelidir. Söz konusu kalite güvence sistemi belgesi

kalite programları, planları, kullanım kitapları ve kalite kayıtlarında ortak bir anlayış sağlanmalıdır.

Belge özellikle aşağıdakilerin yeterli tanımlarını içermelidir;

(a) Kalite amaçları,

(b) Asansör kalitesi ile ilgili kuruluş yapısı, sorumluluk ve yönetim gücü,

(c) En azından Ek-VI madde 4 (b)´de belirtilen deneyleri de içeren, piyasaya sunulmadan önce yürütülecek olan inceleme ve deneyler,

(d) Kalite güvencesinin verimli işlemesinin doğrulanmasını yapan araçlar.

(e) Muayene raporları, deney verileri ve kalibrasyon verileri ile bu işle ilgili personelin nitelikleri gibi kalite kayıtları.

3.3. Onaylanmış kuruluş, kalite güvence sisteminin bu Ekin madde 3.2´de belirtilen kuralları sağlayıp sağlamadığını değerlendirmelidir. İlgili uyumlaştırılmış standardı uygulayan kalite güvence sistemleri

doğrultusunda bu kurallara uygunluğu kabul edecektir.

Deneti ekibinde, ilgili asansör teknolojilerinde değerlendirme tecrübesine sahip en azından bir kişi bulunmalıdır.

Değerlendirme süreci montaj alanına ve montajcının çalışma merkezine bir ziyareti de içermelidir.

Karar montajcıya bildirilmelidir. Bildirim, incelemenin sonuçlarını ve gerekçeli değerlendirme kararını içermelidir.

3.4. Asansör firması, onaylanan kalite güvence sisteminden doğan yükümlülüklerini yerine getirmeli ve bu durumun etkin ve uygun bir biçimde sürdürüleceğini temin etmelidir.

Asansör firması, kalite güvence sistemini onaylayan onaylanmış kuruluşa, kalite güvence sisteminde yapılması düşünülen güncelleştirmeler hakkında bilgi vermelidir.

Onaylanmış Kuruluş önerilen güncelleştirmeleri değerlendirmeli ve güncelleştirilmiş kalite güvence sisteminin bu Ekin madde 3.2´deki kuralları hala sağlayıp sağlamadığı veya yeni bir değerlendirmenin gerekli olup

olmadığı konusunda karar vermelidir.

Onaylanmış Kuruluş kararını asansör firmasına bildirmelidir.

Bildirim incelemenin sonuçlarını ve gerekçeli değerlendirme kararını içermelidir.

4. Onaylanmış Kuruluş sorumluluğunda gözetim

4.1. Gözetimin amacı; asansör firmasının, onaylanmış kalite güvence sistemi dışındaki yükümlülüklerini tam anlamıyla yerine getirip getirmediği konusunda emin olabilmelidir.

4.2. Asansör firmasının, onaylanmış kuruluşun muayene ve deney alanlarına, muayene amacıyla girebilmesine izin vermeli ve bu izin ile birlikte özellikle aşağıda belirtilen hususlar hakkında mevcut tüm bilgileri

sağlamalıdır:

– Kalite güvence sistemi dokümanı,

– Teknik doküman,

– Muayene raporları, deney ve kalibrasyon verileri ile bu işle ilgili personelin nitelikleri gibi kalite kayıtları.

4.3. Onaylanmış kuruluş, asansör firmasının kalite güvence sistemini sürdürmekte olduğunu ve uyguladığını garanti etmek amacıyla belirli aralıklarla denetlemeler yapmalı ve asansör firmasına bir denetim raporu

vermelidir.

4.4. Bunların yanında, onaylanmış kuruluş asansör montaj alanına beklenmedik ziyaretler yapabilir.

Böylesi ziyaretler esnasında onaylanmış kuruluş, gerektiği takdirde kalite güvence sisteminin ve asansörün uygun işleyişini kontrol için deneyler yapabilir veya yaptırabilir. Asansör firmasına ziyaret raporunu ve

eğer deney yapılmışsa deney raporunu vermelidir.

5. Asansör firmasına, son asansörün imal tarihinden itibaren 10 yıl süreyle aşağıdaki belgeleri Bakanlığın yetkisi altında bulundurmalıdır.

– Bu Ekin madde 3.1´in ikinci paragrafının üçüncü fıkrasında belirtilen doküman,

– Bu Ekin madde 3.4´ün ikinci paragrafında belirtilen güncelleştirmeler,

– Bu Ekin madde 4.3 ve 4.4 ve 3.4´ün son paragrafında belirtilen onaylanmış kuruluşun rapor ve kararları.

6. Her onaylanmış kuruluş, geri çekilen ve yayımlanan kalite güvence sistemi onaylarına ilişkin her türlü bilgiyi diğer onaylanmış kuruluşlara iletmelidir.

_____________________

Bu uyumlaştırılmış standard EN 29003 olacaktır ve asansörlerin ayırt edici özelliklerinin dikkate alınmasının mümkün olduğu durumlarda eklenmelidir.
This template supports the sidebar´s widgets. Add one or use Full Width layout.
 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL