Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 556 60 45
info@asandanismanlik.com

Yapı Malzemeleri CE Belgesi

Yapı malzemesi çok geniş bir kategori olarak CE Belgelendirmesi gerektiren bir alandır. Üretimi bu yönde sürdüren firmaysanız belgelendirme firmamızdan yardım isteyebilirsiniz. Yapı Malzemeleri CE Belgesi almak için kalite belge standart uygulamaları konusunda yardım ediyoruz. İmalat firmanıza özel yapı malzemesi kategorileri kapsamında yasal prosedürleri yerine getirmekteyiz. Çok sayıda faydasını bulacağınız Ce Belgesi için yapı malzemesi sınıflandırmalarına göre, firmanıza özel bir çözüm buluyoruz.

Aşan Danışmanlık olarak ihtiyacınız olan bu belge için sizlerin hizmetindeyiz. Firmamıza incelediğiniz web sitesinde yer alan telefon numaralarından ulaşabilirsiniz.

Yapı Malzemeleri CE Belgesi Faydaları

Yapı malzemeleri kapsamında gereken usul ve esaslara uygun bir CE Belgesi oluşturulduğunda, AB satışlarına başlayabilirsiniz. AB satışı yapmak isteyen, sektörde daha iyi bir durumda yer almak için yasal zemin hazırlamayı planlayan firmalar için yapı malzemesine özel CE Belgesi hazırlamaktayız.

•    Ürünlerinizi kullanan diğer firmalar, test ve ekipman güvenliği bakımından daha az endişe duyacaktır. Özellikle son dönemde daha da artan yapı malzemesi güvenliği için CE Belgesi testlerini başarılı şekilde geçerek tam prosedüre uygunluk elde edersiniz.
•    Yapı malzemelerini güvenli şekilde üretmek isteyen firmalar, CE Belgesi’ni almakla yükümlüdür. Ürün kategorisine göre AB sayılı 305/2011/ yönetmelik maddeleri kapsamında optimizasyon sağlamaktayız.

Teknik düzenlemeleri başarılı bir şekilde geçen firmanız, sektörde önemli bir yer almak üzere beklentileri karşılayacaktır. Çevre ve güvenlik anlamında yapı malzemelerinde önemli bir atılım sağlamış olursunuz. Üretimi yaparken en temel gereksinimlerden birini tamamlayarak kaliteli ürünü diğer kişilere aktarma imkanı tanırsınız.

En uygun fiyatlardan yararlanabilmek adına bize sitede yer alan numaralardan ulaşabilirsiniz. Tek bir telefon kadar sizlere yakınız. Aşan Danışmanlık firmasına hemen erişin.

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Hangi Ürünleri Kapsar?

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kapsamında oluşturulduğu için güncel bir yönetmelik demektir. Kapsama giren ürünlerden öne çıkanları aşağıdaki gibi sıralanacaktır:
•    Metal aksamlar
•    Beton, taşıyıcı sistemler
•    Binaya özel yapıştırıcı malzemeler
•    Yalıtım ürünleri
•    Bina aksamları, pencere, kapı vs. gibi
•    Alçıtaşı malzemeleri
•    Bina baca ekipmanı
•    Depreme dayanıklı olması gereken ürünler
•    Çimento ürünleri
•    Bina atık su ürünleri
•    Ürün montaj malzemeleri
•    Boru, cam malzemeler
•    Monte edilebilir prefabrik malzemeler
•    Yol malzemeleri
•    Bina güvenliğine yönelik yangın söndürme malzemeleri
•    Kaplamalar, iç duvar ve çatı kaplamaları
•    Elektrik güç kabloları


CE Belgesi Nedir?

İnsanoğlu tüketen bir yaratık sınıfından, hem tüketen hem üreten bir yaratık sınıfına geçtiği andan beri birçok ürün üretilmeye başlanmıştır. Özellikle yaşadığımız son iki yüzyılda kimyasal ürünler o kadar çoğalmıştır ki, bu ürünlerin denetlenmesinin ve insan sağlığına zarar verenlerin tespit edilmesinin bir zorunluluk haline geldiği söylenebilir. Kimyasalların ya da kimyasallardan üretilen ürünlerin insan sağlığı ile ilgili belirli standartları sağlayıp sağlamadığını bilmek birçok tüketicinin öğrenmek istediği konulardan biridir. CE işareti düzenlemesi de bu veya buna benzer hedeflerle ilgili bir düzenlemedir. CE İşareti; üzerine konulduğu ürünün; insan sağlığı, insan güvenliği ve çevrenin korunması ile ilgili bazı şartları ya da standartları sağladığını göstermek üzere kullanılan bir işarettir.

Bu işaret, Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) içerisinde dolaşan veya bu alana yapılan ihracat sonucu girmesi istenen bazı ürünlerin denetimiyle alakalı bir düzenlemedir. Eğer bir ürün riskli ürün grubunda değilse üretici bu ürüne CE işaretini kendisi yerleştirilebilir. Ancak söz konusu ürün riskli ürün grubundaysa bu ürüne CE işareti yerleştirmek için üretici yetkili belgelendirme kuruluşlarına başvurmalıdır.

Üreticinin başvurusu ile yapılan test veya incelemeler sonucunda söz konusu ürünün CE İşareti almaya yönelik şartları karşıladığı değerlendirilirse, yetkili kuruluş tarafından bir belge verilir. Bu belgeye CE Belgesi denir. CE işareti; “Avrupa Uyumu” anlamında olan Fransızca, “Conformité Européenne” kelimeleri ile tanımlanabilir ancak konu ile ilgili mevzuatta bu şekilde tanımlanmadığını belirtenler de bulunmaktadır. CE İşareti, üreticinin garanti beyanı ya da bir anlamda bu ürünün AEA´da rahat dolaşabilmesi için geçiş belgesi olarak belirtilebilir. Bu işaret bir kalite belgesi değildir, yani üzerinde bulunduğu ürünün kaliteli olduğunu göstermez.

Ürünlere CE İşareti’nin Yerleştirilmesi

CE İşaretinin ürünlere yerleştirilmesi ile ilgili durumları şu iki madde ile açıklayabiliriz;

•    Eğer bir ürün riskli ürün grubunda değilse; üretici, bu ürünün temel gereksinimlere uygunluğunu kendisi belirtebilir. Bu durumda üreticinin bir belgelendirme ya da test kuruluşuna başvurmasına gerek yoktur. Burada önemli olan; üreticinin sahte ya da yasa dışı bir uygulamada bulunmaması ve bulunursa yaptırımla karşılaşma ihtimali olduğunun farkında olmasıdır. Yani bir ürünün CE İşareti ile ilgili gerekli standartları sağlamadığı düşünülüyorsa; tüketici, bu ürünü üreten firmayı ilgili yerlere şikâyet etme hakkına sahiptir.
•    Eğer ürün riskli ürün grubunda ise; bu ürünün temel gerekliliklere uygunluğunun yetkili bir kuruluş tarafından incelenmesi ve onaylanması gerekmektedir. Ürünün, risk derecesine bağlı olarak ilgili bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir kuruluş gerekli testleri yaparak CE işareti yerleştirilmesine onay verebilir. Kısaca, riskli ürün grubunda olan bir ürününe CE İşareti yerleştirmek isteyen bir üreticiye düşen görev yetkili belgelendirme kuruluşuna başvurarak kendisinden istenen gereklilikleri yerine getirmektir. Daha sonra ise ürününün CE işaretini taşımaya uygun olduğunu gösteren CE Belgesi’ni almak ve bu işareti ürününde uygun bir yere yerleştirmektir.

Yapı Malzemeleri CE Belgesi


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan 10 Temmuz 2013 tarihli ve 28703 sayılı Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’nde belirtildiği üzere; CE işaretlemesine ilişkin olarak 23/2/2012 tarihli ve 28213 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “CE” işareti Yönetmeliği hükümleri yapı malzemeleri hakkında da uygulanır. Aynı yönetmelikte yapı malzemeleri CE belgesi konusu ile ilgili bir başka maddede ise;

•    Yapı malzemesine CE işaretlemesi konulabilmesi için 6 ncı ve 8 inci maddelere göre performans beyanı düzenlenmesi zorunludur; imalatçı tarafından performans beyanı düzenlenmemiş ise yapı malzemesine CE İşareti konulamaz. İmalâtçı, CE işaretini iliştirmekle veya iliştirilmesini sağlamakla yapı malzemesinin beyan edilen performansına ve aynı zamanda bu Yönetmelikte ve işaretlemeye ilişkin Avrupa Birliği mevzuatını uyumlaştıran ulusal mevzuata uygunluğunun sorumluluğunu üstlenmiş olur. CE işareti iliştirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile ulusal mevzuata derç edilen ilgili diğer Avrupa Birliği mevzuatı, bu fıkrada belirtilen şartlara aykırı olmamak kaydı ile uygulanır.

Aynı yönetmeliğin on birinci maddesinde aşağıdaki husus yazılmıştır;

•    CE işareti, yapı malzemesinin doğrudan üzerine veya etiketine görünür, okunaklı ve kalıcı bir şekilde iliştirilir. Malzemenin özelliğinden dolayı bu mümkün değil ise, malzemenin ambalajına veya ekli belgelere iliştirilir.
Söz konusu yönetmelikte imalatçının yükümlülüklerine bakılacak olursa aşağıdaki maddeler görülecektir;
•    İmalâtçı 6 ncı ve 8 inci maddelere göre performans beyanı düzenler ve 10 uncu ve 11 inci maddelere uygun olarak CE işaretini iliştirir. İmalâtçı, performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sisteminin gerektirdiği bütün unsurları içeren teknik dosyayı performans beyanının dayanağı olarak düzenler.
•    İmalatçı teknik dosyayı ve performans beyanını, yapı malzemesinin piyasaya arz edildiği tarihten itibaren on yıl süreyle muhafaza eder. Bu sürenin Komisyonca değiştirilmesi halinde Bakanlık bu hususu duyurur ve uygulanmasını sağlar.

Yapı malzemesi üreten bir firma; ürünlerine CE İşareti yerleştirebilmek için yukarıdaki yönetmelikte belirtilen hususları göz önünde bulundurarak bir belgelendirme kuruluşuna başvurabilir. Yapılacak olan incelemeler veya testler sonucunda ürünlerine yönelik CE Belgesi’ni alabilir ve ürünlerine CE işaretini yerleştirebilir.
Yapı malzemeleri ile ilgili olarak dikkate alınması gereken bir başka yönetmelik ise 305/2011 sayılı Avrupa Parlamentosu yönetmeliğidir. Bu yönetmelik 305/2011/AB olarak da ifade edilmektedir. Bu yönetmelikte yapı malzemelerinde CE belgelendirmesi yapılması ile ilgili 4 sistem belirtilmiştir. Üretici firmalar bir belgelendirme kuruluşu ile irtibata geçerek konuyla ilgili detaylı bilgi alabilirler.

Yönetmeliğin temel gereklerinde sağlık ve emniyetle ilgili olarak inşaat işleri için genel amaçlar ortaya konulmaktadır:

* Mekanik mukavemet ve denge,
* Yangın emniyeti,
* Hijyen, sağlık ve çevre,
* Kullanım emniyeti,
* Gürültüden korunma,
* Enerji tasarrufu ve ısı tutma.

Yapı Malzemeleri Direktifi, teknik şartnamelerle oluşturulan ticaret engellerini kaldırmak ve inşaat ürünlerinin Avrupa Birliği sınırları içerisinde serbest dolaşımını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu yönerge ile Avrupa Ekonomik Alanı’ndaki yapı ürünlerinin performansı için tek tip değerlendirme yöntemleri oluşturulmuştur. Bu yöntemler kamu kurumları, mimarlar, mühendisler ve müteahhitler tarafından ürünlerin performansını açıklarken, ürünleri tüketicilere sunarken ve inşaat işlerinde kullanımlarına uygun ürünleri seçerken kullanılır. Performans beyanı veya Avrupa Birliği’ne uygunluk beyanı, ürün üzerindeki CE işaretinin yapıştırılması için bir ön koşuldur. Performans beyanı yapabilmek için üreticinin yetkili bir laboratuvar raporuna veya üçüncü bir tarafın onayladığı kuruluş raporuna güvenmesi gerekir. Performans beyanını imzalayarak, üretici tüm üretimin performansından sorumludur.

Yapı Malzemeleri CE Belgesi
 

Ürünlerin CE işareti taşımasının zorunlu olduğu durumlarda, bu işarete ek olarak şunlar da bulunmalıdır:

* İmalatçının adı veya ticari markası,
* Gerekli olduğunda, CE işaretinin iliştirildiği yılın son iki rakamı,
* AT uygunluk belgesinin numarası,
* Üretim kontrolü sürecinde bulunmuş olan onaylanmış kuruluşun kimlik numarası,
* Ürünün, teknik spesifikasyonlarda belirtilen özellikleri hakkında bilgi.

Üretici, Yapı Ürünleri Direktifine veya diğer direktiflere dayanarak ürün üzerindeki CE işaretini uyarlayabilir. Örneğin, alçak gerilim kabloları için CE işareti, Alçak Gerilim Direktifi gerekliliklerini temel alabilir. İlk muayene, sürekli gözetim, tip testleri ve muayene testleri onaylanmış kuruluşun görevleri arasında yer alırken, fabrika ürün kontrolleri, belirli ürün seviyeleri için tip testleri ve performans beyanı üreticinin görevleri arasındadır.

Uygunluğun Belgelendirilmesi

SİSTEM 1 & 1+ Seviyesindeki Ürünler; Malzemenin başlangıç tip testi; fabrika ve FÜK’ün ilk tetkiki; FÜK’ün devamlı gözetimi; alınan numunelerin deneyi.
SİSTEM 2 & 2+ Seviyesindeki Ürünler; FÜK’ün belgelendirilmesi; FÜK’ün devamlı gözetimi, değerlendirilmesi ve onaylanması.
SİSTEM 3 Seviyesindeki Ürünler; Malzemenin (onaylanmış laboratuvar tarafından) başlangıç tip testi.
SİSTEM 4 Seviyesindeki Ürünler; Onaylanmış kuruluşa gerek yoktur, tüm görevler üreticinindir.

Avrupa Komisyonundan çıkan kararlar, her bir ürün veya ürün grubu için uygunluk değerlendirmesinde izlenmesi zorunlu olan prosedürleri açıklamaktadır. Bir imalatçı bir inşaat malzemesini uyumlaştırılmış Avrupa standartlarına veya kabul edilmiş ulusal standartlara uygun olarak üretebilir ve sonra o ürün için saptanmış olan uygunluk değerlendirme prosedürünü izler.

Uygunluk Değerlendirme Prosedürleri

* Onaylanmış kurum ya da üretici tarafından ürünün ilk tip testinin yapılması,
* Onaylanmış kurum ya da üretici tarafından önceden belirtilen test planına göre fabrikadan alınan numunelerin test edilmesi,
* Onaylanmış kurum ya da üretici tarafından fabrikadan, pazara sunulmuş ürünlerden ya da inşaat bölgesinden alınan numuneleri denetim-test edilmesi.
* Onaylanmış kurum ya da üretici tarafından gönderilmek üzere hazır bekletilen ya da gönderilmiş partiden alınan numunelerin test edilmesi,
* Üretici tarafından Fabrika Üretim Kontrolünün sağlanması,
* Onaylanmış kurum tarafından fabrika ve fabrika üretim kontrolünün ilk denetimi;
* Sürekli gözetim, onaylanmış bir kurum tarafından fabrika üretim kontrolünün denetlenmesi ve sorgulanması.

"AŞAN Belgelendirme Kuruluşu olarak Yapı Malzemeleri CE Belgesi süreci konusunda da hizmet sağlamaktayız. Bu hizmetten fayda sağlamak ve detaylı bilgiye sahip olmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz."

Yapı Malzemelerine Nasıl Ce Belgesi Veriliyor?


Yapı Malzemesi CE Belgesi ürünü tanımlayan kategori ve kullanım amaçlarına göre verilir. Hangi amaçla ve faydaya yönelik kullanılacaksa, bunu yönetmeliğe göre uygun hale getirmeyi hedefler.  Yalıtım malzemesi için belge alınacaksa enerji verim ve ısı tasarrufunu istenen maddelere göre sağlamak gerekecektir. Test kontrolleri esnasında ürünün ne olduğu en önemli belirleyicidir.

•    Belirli bir ürün kategorisindeki ihtiyaçlar başka ürünleri de kapsayabilir. Ses yalıtımı duvar malzemeleri, betonlar, yalıtım ürünlerini bir arada barındırabilir. Yapı malzemesi CE Belgelendirme için daha ayrıntılı uygulamalar kalite belgesi veren firmamızda bulunabilir. Ürün başlıklarına özel ve firmanızdaki beklentiler kapsamında işlem yapmaktayız.
•    Yapı malzemelerinde kullanmanız gereken ürünler risk kategorisinde yer alıyorsa, uygunluk konusunda testleri geçmelidir. Bu ürünleri test ederek yönetmelik kapsamında firmanıza özel olarak ayarlanacaktır. Her firmadaki ürün sınıflandırılması değişebilir.
•    Performans beyan düzenlemesinin zorunlu tutulmasını da dikkate alarak işlem yapıyoruz. Bu prosedür olmadan bir yapı malzemesine CE İşareti konamamaktadır. CE işareti almaya hak kazandığınızda, ürün üzerine veya etiketinin görünür kısmına yerleştirilmesi gerekecektir.

İmalatçı firma gereken durumlarda teknik dosya düzenlemelerini yenilemekle yükümlüdür. Yeniden düzenleme gereken zaman ise 10 sene geçince olmalıdır. Bu süre zarfında, doğru bir yerde saklama olması gerekir.

Aklınıza takılan sorular için Aşan Danışmanlık müşteri temsilcilerine INSTAGRAM üzerinden de ulaşım sağlayabilirsiniz.
 

Yapı Malzemesi Ce Belgesi Fiyatları


Yapı malzemesi CE Belgesi
için fiyatlandırma güncellenerek değişebilmektedir. Yönetmelik çeşitleri tek veya duruma göre daha fazla olabilecektir. Birden çok yönetmelik dosyası hazırlamak istediğinizde Yapı Malzemeleri CE Belgesi yanında ek indirimlerimizden yararlanabilirsiniz.

Türkiye’nin önde gelen firması Aşan Danışmanlık sizlerin hizmetinde, bize danışmadan, bizden fiyat almadan karar vermeyin.

 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

CE Belgesi

Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp