0212 438 04 76
0545 556 60 45
Teklif Al

Yapı Malzemeleri CE Belgesi

Yapı Malzemeleri CE Belgesi
CE Belgesi Nedir?
İnsanoğlu tüketen bir yaratık sınıfından, hem tüketen hem üreten bir yaratık sınıfına geçtiği andan beri birçok ürün üretilmeye başlanmıştır. Özellikle yaşadığımız son iki yüzyılda kimyasal ürünler o kadar çoğalmıştır ki, bu ürünlerin denetlenmesinin ve insan sağlığına zarar verenlerin tespit edilmesinin bir zorunluluk haline geldiği söylenebilir. Kimyasalların ya da kimyasallardan üretilen ürünlerin insan sağlığı ile ilgili belirli standartları sağlayıp sağlamadığını bilmek birçok tüketicinin öğrenmek istediği konulardan biridir. CE işareti düzenlemesi de bu veya buna benzer hedeflerle ilgili bir düzenlemedir. CE İşareti; üzerine konulduğu ürünün; insan sağlığı, insan güvenliği ve çevrenin korunması ile ilgili bazı şartları ya da standartları sağladığını göstermek üzere kullanılan bir işarettir.
Bu işaret, Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) içerisinde dolaşan veya bu alana yapılan ihracat sonucu girmesi istenen bazı ürünlerin denetimiyle alakalı bir düzenlemedir. Eğer bir ürün riskli ürün grubunda değilse üretici bu ürüne CE işaretini kendisi yerleştirilebilir. Ancak söz konusu ürün riskli ürün grubundaysa bu ürüne CE işareti yerleştirmek için üretici yetkili belgelendirme kuruluşlarına başvurmalıdır.
Üreticinin başvurusu ile yapılan test veya incelemeler sonucunda söz konusu ürünün CE İşareti almaya yönelik şartları karşıladığı değerlendirilirse, yetkili kuruluş tarafından bir belge verilir. Bu belgeye CE Belgesi denir. CE işareti; “Avrupa Uyumu” anlamında olan Fransızca, “Conformité Européenne” kelimeleri ile tanımlanabilir ancak konu ile ilgili mevzuatta bu şekilde tanımlanmadığını belirtenler de bulunmaktadır. CE İşareti, üreticinin garanti beyanı ya da bir anlamda bu ürünün AEA´da rahat dolaşabilmesi için geçiş belgesi olarak belirtilebilir. Bu işaret bir kalite belgesi değildir, yani üzerinde bulunduğu ürünün kaliteli olduğunu göstermez.
Ürünlere CE İşareti’nin Yerleştirilmesi
CE İşaretinin ürünlere yerleştirilmesi ile ilgili durumları şu iki madde ile açıklayabiliriz;
•    Eğer bir ürün riskli ürün grubunda değilse; üretici, bu ürünün temel gereksinimlere uygunluğunu kendisi belirtebilir. Bu durumda üreticinin bir belgelendirme ya da test kuruluşuna başvurmasına gerek yoktur. Burada önemli olan; üreticinin sahte ya da yasa dışı bir uygulamada bulunmaması ve bulunursa yaptırımla karşılaşma ihtimali olduğunun farkında olmasıdır. Yani bir ürünün CE İşareti ile ilgili gerekli standartları sağlamadığı düşünülüyorsa; tüketici, bu ürünü üreten firmayı ilgili yerlere şikâyet etme hakkına sahiptir.
•    Eğer ürün riskli ürün grubunda ise; bu ürünün temel gerekliliklere uygunluğunun yetkili bir kuruluş tarafından incelenmesi ve onaylanması gerekmektedir. Ürünün, risk derecesine bağlı olarak ilgili bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir kuruluş gerekli testleri yaparak CE işareti yerleştirilmesine onay verebilir. Kısaca, riskli ürün grubunda olan bir ürününe CE İşareti yerleştirmek isteyen bir üreticiye düşen görev yetkili belgelendirme kuruluşuna başvurarak kendisinden istenen gereklilikleri yerine getirmektir. Daha sonra ise ürününün CE işaretini taşımaya uygun olduğunu gösteren CE Belgesi’ni almak ve bu işareti ürününde uygun bir yere yerleştirmektir.
Yapı Malzemeleri CE Belgesi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan 10 Temmuz 2013 tarihli ve 28703 sayılı Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’nde belirtildiği üzere; CE işaretlemesine ilişkin olarak 23/2/2012 tarihli ve 28213 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “CE” işareti Yönetmeliği hükümleri yapı malzemeleri hakkında da uygulanır. Aynı yönetmelikte yapı malzemeleri CE belgesi konusu ile ilgili bir başka maddede ise;
•    Yapı malzemesine CE işaretlemesi konulabilmesi için 6 ncı ve 8 inci maddelere göre performans beyanı düzenlenmesi zorunludur; imalatçı tarafından performans beyanı düzenlenmemiş ise yapı malzemesine CE İşareti konulamaz. İmalâtçı, CE işaretini iliştirmekle veya iliştirilmesini sağlamakla yapı malzemesinin beyan edilen performansına ve aynı zamanda bu Yönetmelikte ve işaretlemeye ilişkin Avrupa Birliği mevzuatını uyumlaştıran ulusal mevzuata uygunluğunun sorumluluğunu üstlenmiş olur. CE işareti iliştirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile ulusal mevzuata derç edilen ilgili diğer Avrupa Birliği mevzuatı, bu fıkrada belirtilen şartlara aykırı olmamak kaydı ile uygulanır.
Aynı yönetmeliğin on birinci maddesinde aşağıdaki husus yazılmıştır;
•    CE işareti, yapı malzemesinin doğrudan üzerine veya etiketine görünür, okunaklı ve kalıcı bir şekilde iliştirilir. Malzemenin özelliğinden dolayı bu mümkün değil ise, malzemenin ambalajına veya ekli belgelere iliştirilir.
Söz konusu yönetmelikte imalatçının yükümlülüklerine bakılacak olursa aşağıdaki maddeler görülecektir;
•    İmalâtçı 6 ncı ve 8 inci maddelere göre performans beyanı düzenler ve 10 uncu ve 11 inci maddelere uygun olarak CE işaretini iliştirir. İmalâtçı, performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sisteminin gerektirdiği bütün unsurları içeren teknik dosyayı performans beyanının dayanağı olarak düzenler.
•    İmalatçı teknik dosyayı ve performans beyanını, yapı malzemesinin piyasaya arz edildiği tarihten itibaren on yıl süreyle muhafaza eder. Bu sürenin Komisyonca değiştirilmesi halinde Bakanlık bu hususu duyurur ve uygulanmasını sağlar.
Yapı malzemesi üreten bir firma; ürünlerine CE İşareti yerleştirebilmek için yukarıdaki yönetmelikte belirtilen hususları göz önünde bulundurarak bir belgelendirme kuruluşuna başvurabilir. Yapılacak olan incelemeler veya testler sonucunda ürünlerine yönelik CE Belgesi’ni alabilir ve ürünlerine CE işaretini yerleştirebilir.
Yapı malzemeleri ile ilgili olarak dikkate alınması gereken bir başka yönetmelik ise 305/2011 sayılı Avrupa Parlamentosu yönetmeliğidir. Bu yönetmelik 305/2011/AB olarak da ifade edilmektedir. Bu yönetmelikte yapı malzemelerinde CE belgelendirmesi yapılması ile ilgili 4 sistem belirtilmiştir. Üretici firmalar bir belgelendirme kuruluşu ile irtibata geçerek konuyla ilgili detaylı bilgi alabilirler.
Focus Keywords: CE İşareti, yapı malzemeleri CE belgesi, CE Belgesi.
Meta Açıklaması: Bu yazı; Yapı Malzemeleri CE Belgesi ve CE İşareti konuları hakkında önemli ve faydalı bilgiler içermektedir.
 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL