Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 84 14
info@asandanismanlik.com

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı Nedir?

Kurumsal yönetim, kamu ve özel sektör kuruluşlarının yönetiminde kullanılan kurallar, uygulamalar ve süreçlerin tamamını kapsayan bir yönetim stratejisidir. Bir şirketin hissedarları, üst düzey yöneticileri, müşterileri, tedarikçileri, yatırımcıları, hükümet ve toplum gibi birçok paydaşının çıkarlarının bir bütün olarak değerlendirildiğini yönetim anlayışına kurumsal yönetim yaklaşımı denilmektedir. Kurumsal yönetim, bir şirketin hedeflerine ulaşması için genel bir çerçeve sunmaktadır. Bu bağlamda yylem planlarından şirket içi kontrollere, performans ölçümünden kurumsal bilgilendirmeye kadar yönetimin hemen hemen her alanını kapsamaktadır.

Kurumsal yönetim yaklaşımında şirketin ana hedefi olarak sadece finansal kârlılık merkeze konulmamaktadır. Bunun yanı sıra çevresel uyumluluk, sosyal adalet, çalışan hakları, tedarik zinciri sürdürülebilirliği, sürdürülebilir finans, etik ilkeler vb gibi konular da kurumsal yönetimin bir çıktısı durumundadır. Bu yönetim anlayışını benimseyen işletmelerde hesap verebilirlik ve şeffaflık ön plandadır. Kurum içerisinde şeffaf kurallar ve kontrol mekanizmaları oluşturulmasını sağlar. Kurumsal liderliğe rehberlik eder ve tüm paydaşların çıkarlarının aynı anda adil bir şekilde karşılanmasına olanak tanır.
Kurumsal yönetim şirketin tüm paydaşları arasında bir güven oluşmasını sağlamaktadır. Yatırımcılara ve diğer paydaşlara şirketin yönü ve iş bütünlüğü hakkında net bir fikir sunar. Uzun vadede ticari kârlılık ve yeni iş fikirleri geliştirilmesini sağlar. Yeni pazarlara erişmede kolaylık sunar ve iş hacminin büyütülmesine destek olur. Bunun yanı sıra şirketin doğrudan veya dolaylı olarak maruz kaldığı birçok maliyetin azalmasını sağlar.
 

Kurumsal Şirket Yönetim Danışmanlığı


Günümüzde birçok şirket kurumsal yönetim modeline geçiş sürecinde birçok problem yaşamaktadır. Bu şirketlerin çoğu özünde kurumsallıktan çok uzakta bir görüntü çizerken kurumsallaşma sürecini tamamladığını düşünürler. Kurumsal risk belirleme, fırsatları değerlendirme, organizasyonel yapılanma, sorumlulukların dağıtılması, etik iş politikaları oluşturma, kurumsal sürdürülebilirlik hedeflerinin ve taahhütlerinin belirlenmesi gibi kurumsal yönetim için birçok önemli konuda gerekli aksiyonlar alınamamaktadır. Bu nedenle şirketlerin kurumsallaşmaya giden yolda mutlaka dışarıdan destek almasında fayda vardır. Kurumsal yönetim danışmanlığı, bu konuda uzmanlık ve tecrübe sahibi kişi ve kurumlar aracılığıyla işletmenin kurumsallaşabilmek için hangi konularda neler yapması gerektiğini ortaya koyan bir hizmettir. Kurumsal bir firma olmaya karar veren fakat bu konuda bir tecrübesi bulunmayan firmaların kurumsal yönetim danışmanlığı olmadan hedefledikleri yönetim olgunluğuna ulaşması çok zordur.

Kurumsallaşmak şirket içerisinde neredeyse tüm süreçlerin yönetiminde köklü değişikliklerin yapılmasını gerektirir.

Çoğu zaman kişi ve birimlerin iş anlayışlarında önemli değişiklikler yapılır ve yönetim dinamiklerinde revizyona gidilir. Bu bağlamda, insan kaynaklarının yönetimi, süreç analizi, performans değerlendirmesi ve kurumsal hedeflerin belirlenmesi ve uygulanmasında yeni ve modern adımların atılması gerekmektedir. Kurumsallık farkındalığına erişemeyen şirketler, alınan önemli kararlarda ve yürütülen operasyonlarda bireyselliğin ön planda olduğu yönetim anlayışıyla kurumsal yönetim yaklaşımı arasında sıkışıp kalır. Gerçek anlamda kurumsal bir şirket olabilmek için bağımsız üçüncü bir gözün, yani kurumsal yönetim konusunda danışmanlık hizmeti veren tarafların değerlendirmelerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Neden Aşan Danışmanlık Hizmetleri?

- Sağlam ve güçlü yönetim ilkelerine bağlı kalarak çalışmak,
- Şirket kaynaklarınızı etkin bir şekilde kullanmak,
- Şirketinizin uzun dönemli performansını artırmak,
- Verimlilik ve kâr oranlarınızı büyütmek,
- Sektördeki rakipleriniz arasında öne çıkmak,
- Uygun satın alma modelleri oluşturmak,
- Küresel dünyayla uyumlu, eşzamanlı bir kurumsal yapı oluşturmak,
- Şirket faaliyetlerinizde herhangi bir aksaklığa uğramamak,
- Bağımsız ve disiplinli bir yönetim anlayışı geliştirmenize öncülük etmek,
- En yüksek verimi aldıracak hedefler koymak,
- Hedeflere giden yolda gerçekleştirdiğiniz çalışmaları ölçmek ve denetlemek,
- Yatırımcılar, çalışanlar ve toplum karşısında şeffaf, adil ve sorumlu bir profil oluşturmak,
- Çalışanlarınızın memnuniyet ve aidiyet duygularını artırmak,
- Şirket stratejiniz ve hedefleriniz doğrultusunda size uygun bir bütçe hazırlanmasına yardımcı olmak,
- Somut ve hızlı çözüm önerileriyle sonuç odaklı çalışmak,
- Şirket içi eğitimlerle çalışanlarınızın yetkinlik ve performanslarını artırmak

Kurumsal yönetim danışmanlığı içerisinde üst yönetimin doğru yapılandırılması, iç denetim ve performans kontrollerinin iyileştirilmesi gibi çalışmalar yer almaktadır. Bunun yanı sıra yetkilendirmeler ve organizasyonel rollerin yeniden belirlenmesi ve şirket tüzüğünün, misyonunun, vizyonunun ve hedeflerinin kurumsallık ve sürdürülebilirlik çizgisinde yeniden oluşturulması gibi konularda şirketlere destek sunulmaktadır. Ayrıca, şirketin kalite, enerji, çevre, kurumsal sosyal sorumluluk, iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda uluslararası standartlara uygun yönetim sistemlerine geçiş yapması da sağlanmaktadır. Danışmanlık hizmetinin tüm adımları büyük bir titizlikle ve güvenlik çerçevesinde yürütülür ve yeni yönetim modeline şirket çıkarları korunarak en hızlı ve doğru şekilde geçiş yapılır.

 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp