Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 556 60 45
info@asandanismanlik.com

GRI 415: Toplum Politikası

 

GRI 415: Toplum Politikası

 

Kurumsal sürdürülebilirlik, işletmelerin ekonomik, sosyal ve çevresel sorumluluklarını bir bütünlük içerisinde gerçekleştirmeyi, bu sorumluluk alanları arasında denge kurabilmeyi ve bu boyutlarda sürdürülebilir olmayı ifade etmektedir.
 

İşletmelerin ve diğer kuruluşların faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve yaşamlarını toplumsal süreklilik kavramıyla özdeştirebilmeleri için uzun vadeli kârlılığın sosyal adaletle ve çevreyle iç içe yürütülmesi gerekmektedir.

 

İşletmenin tüm paydaşlarını (yönetim, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler vb.) bu sürece dâhil etmesi ve bilinçlendirmesi ile beklenen başarı elde edilebilir. Su?rdu?ru?lebilirlik raporlaması işletmelerin faaliyetlerini daha sürdürülebilir hale getirmek için hedef belirlemelerine, performanslarını ölçmelerine ve değişimleri yönetmelerine yardımcı olmaktadır.

 

Su?rdu?ru?lebilirlik raporu bir işletmenin çevre, toplum ve ekonomi üzerindeki olumlu veya olumsuz etkilerine ilişkin bildirimler iletmektedir. İşletmeler genellikle başarısını finansal tablolarla kanıtladıkları kâr büyüklükleriyle ölçmektedir. İşletmenin finansal tablolarında raporladığı kâr, işletmenin faaliyetlerinin sürdürülmesinde karşılaşabileceği sorunların ve aksaklıkların üstesinden gelmek amacıyla bilgi kullanıcılarına iletilmektedir. Ticari kâr, ortaklar, yatırımcılar, kreditörler ve rakiplere yönelik verilen bir terimdir. İşletme, ortaklarına konulan sermayenin korunduğuna ve güvende olduğuna, yatırımcılara fonlarından elde edecekleri temettü payına, kreditörlere işletmeye verdikleri borçların geri ödenebileceğine ve rakiplere pazar içindeki duruma ve performansa ilişkin garanti vermektedir.

 

Mali kârla ise devletin beklemekte olduğu vergiye ulaşabileceği mesajı verilmektedir. İşletme dışına yönelik bu tür bilgiler verilirken, işletme içi bilgi kullanıcısı olan yöneticiler de kârdan kendilerine pay çıkarmaktadır. Kâr bir başarıdır ve bunu gerçekleştiren ekibin ödüllendirilmesi gerekmektedir. Söz konusu bilgi kullanıcıları ise tamamen belirsizlik içerirler. Kârın devamlılığının sağlanmaması durumunda tüm bu bilgi kullanıcıları işletmeyi terk ederler. Kâr ise işletme hayatını sürdürdüğü sürece söz konusu olabilir. Görüldüğü gibi kâr büyüklüğü işletmenin gelecekte hayatını sürdürüp sürdüremeyeceğine ilişkin bir bilgi üretmemektedir. İşletmenin karşılaştırılabilir finansal tablolarında kâr kaleminin olması, onun kişiliğinin sürekliliğini perçinlememektedir. Artık işletmeler verimli, etkin ve aynı zamanda sürekliliği sağlayabilmek için, finansal raporları kurumsal sürdürülebilirlik raporlarıyla desteklemesi gerekmektedir. Bu noktada toplum ve toplumsal konular devreye girer diyebiliriz.

 

Kurumsal sürdürülebilirlik ile işletmenin toplumun bir parçası olma başarısını da ölçmektedir ki, bu başarı finansal başarısını sağlayan temel unsurdur. Böylelikle işletmeler sürdürülebilirlik raporlaması ile soyut konuları somut hale getirerek, su?rdu?ru?lebilirlik gelişimlerinin işletmenin faaliyetleri ve stratejisi üzerindeki etkilerinin anlaşılmasına ve yönetilmesine yardımcı olmaktadır.
 

Toplum kategorisi bir kuruluşun toplum ve yerel toplumlar üzerindeki etkileriyle ilgilidir. Toplum üyeleri aşağıdakiler temelinde bireysel haklara sahiptir:

 

 - Birleşmiş Milletler (BM) Beyannamesi, ‘İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’, 1948

 - Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi, ‘Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’, 1966 Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi, ‘Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi’, 1966

 - Birleşmiş Milletler (BM) Beyannamesi, ‘Gelişme Hakkına Dair Bildiri’, 1986 Kolektif topluluk hakları ve yerli halkların ve kabile halklarının hakları aşağıdakilerle tanınmaktadır:  Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 107, ‘Yerli Halklar ve Kabile Halkları Sözleşmesi’, 1957

 - Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 169, ‘Yerli ve Kabile Halkları Sözleşmesi’, 1991 Birleşmiş Milletler (BM) Beyannamesi, ‘Birleşmiş Milletler Yerli Halkların Hakları Beyannamesi’, 2007 Kimlik bakımından bu halkların hakları hem kolektif hem de bireysel temeldedir.

 - Bu halkların rızalarının alınmasına yönelik, özgür, önceden planlanmış ve bilgilendirilmiş istişare hakları yukarıdaki referans noktalarında açıkça tanınmış temel haklardır.

 

YEREL TOPLUM KATILIMI, ETKİ DEĞERLENDİRMELERİ VE GELİŞİM PROGRAMLARININ UYGULANDIĞI OPERASYONLARIN YÜZDESİ

 

Aşağıdakilerin kullanımı da dahil olmak üzere uygulanmış yerel toplum katılımı, etki değerlendirmeleri ve gelişim programlarının uygulandığı operasyonların yüzdesini bildiriniz:
 

 - Katılım süreçleri temel alınarak cinsiyet etki değerlendirmeleri de dahil olmak üzere sosyal etki değerlendirmeleri

 - Çevresel etki değerlendirmeleri ve sürekli izleme

 - Çevresel ve sosyal etki değerlendirmelerinin sonuçlarının kamuya açıklanması

 - Yerel toplumların ihtiyaçlarına dayanan yerel toplumsal kalkınma programları

 - Paydaş tespitine dayalı paydaş katılımı planları

 - Hassas grupları kapsayan geniş tabanlı yerel toplum istişare komiteleri ve süreçleri

 - Etkilerle başa çıkılmasına yönelik iş konseyleri, iş sağlığı ve güvenliği komiteleri ve diğer çalışan temsil organları

 - Resmi yerel toplum şikayet süreçleri

 

YEREL TOPLUMLAR ÜZERİNDE BELİRGİN ÖLÇEKTE MEVCUT VE OLASI OLUMSUZ ETKİLERİ OLAN OPERASYONLAR

 

Aşağıdakiler bilgiler de dahil olmak üzere yerel toplumlar üzerinde belirgin ölçekte mevcut ve olası olumsuz etkileri olan operasyonları bildiriniz:
 

Faaliyetlerin coğrafi konumu

Faaliyetlerin belirgin ölçekte mevcut ve olası olumsuz etkileri

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp