Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 84 14
info@asandanismanlik.com

Gıda Tesisleri İçin Çevresel İzleme Programı (EMP)

Gıda güvenliği dünya çapında en önemli önceliklerden biri olmasına rağmen günümüzde gıda kaynaklı çeşitli hastalıklar ve salgın hastalıklar birçok insanın ölümüne sebebiyet veriyor. Tüm bunlar tüketicinin gıdaya olan güvenini zayıflatıyor ve gıda işinde ciddi bir düşüşe sebep oluyor. Ayrıca gıda sektörünün bazı alanlarının daraldığı da görülmektedir. Hijyen, sağlık, yasal düzenlemeler, güvenlik vb. alanlarda da başka problemlerin yaşanması muhtemeldir.

Gıda kaynaklı sağlık sorunlarının çoğu kötü hijyenden kaynaklanmaktadır. Bu sorunların temel nedeni kontrol edilemeyen mikroorganizmalardır. Gıda işleme süreçlerinde ve işleme ortamlarında hayatta kalan organizmalar, gıda ortamına hammaddeler, zararlı böcekler, hava, su ve işçiler yoluyla girebilir. Ancak iyi tasarlanmış sanitasyon programlarının düzenli uygulanması, bu mikroorganizmaların gıda tesislerine ve süreçlerine girmesini önleyebilir. Ayrıca kontaminasyon düzeyleri yüksek olduğunda veya sanitasyon uygulamaları yetersiz olduğunda, gıdalarda gıda kaynaklı hastalıkların salgınlarına neden olabilecek mikroorganizmalar gelişebilir. Bu nedenle kaliteli ve güvenli gıda üretimi için gıda fabrikasındaki hijyenik ortamın kontrol edilmesi çok önemlidir. Catering firmalarına yönelik Çevresel İzleme Programı (EMP) bu çerçevede oluşturulmuş bir programdır.

Biz Aşan Danışmanlık olarak bu alanda işinde uzman, sektöre hakim profesyonel danışmanlar ile faaliyetlerimizi uzun senelerdir sürdürüyoruz.

EMP Nedir?


Bir işletmenin genel hijyen uygulamalarının etkinliğini değerlendiren ve gıdalara olası mikrobiyal bulaşmanın önlenmesi için gerekli bilgileri sağlayan sistem, EMP olarak adlandırılmaktadır. Gıda Güvenliği Modernizasyon Yasası (FSMA) Gıdada Önleyici Kontroller Bölümü uyarınca Çevresel İzleme Programı (EMP) uygulaması mecburi tutulmuştur. Bu bağlamda FSMA kapsamındaki tüm kuruluşların, program ile ilgili maddeleri dikkate alması ve belirlenen kriterleri karşılayan bir sistem kurmaları gereklidir.
 

EMP Programı Faydaları Nelerdir?


Bu programın başlıca avantajlarını şu şekilde ele alabiliriz:

*Temizlik planlamasının, personel uygulamalarının ve prosedürlerinin verimliliğini, etkililiğini ve performansını ölçmektedir.
*Gıdanın olgunlaşmasını veya bozulmasını gösteren organizmalar veya benzer patojenler hakkında bilgi sağlamaktadır. Böylece olası mikrobiyal salgınların önlenmesi için uygun tedavi tedbirleri başlatılabilmektedir.
*Önkoşul programlarının  bir parçası olarak etkin bir şekilde uygulandığında, hem üretim hem de üretim sonrası ortamlarda mikrobiyolojik tehlike uyarı sistemi görevi sağlamaktadır.
*Tesiste kontaminasyon kaynağı olabilecek her türlü ürün veya uygulamanın belirlenmesine ve etkisinin belirlenmesine yardımcı olmaktadır.
*Bir kurumun genel sağlık durumunu belgelemek için genel bir çerçeve sağlamaktadır.
*Uygulanan diğer sağlık, hijyen ve güvenlik  programlarını inceleyip bu uygulamaların niteliğinin ve sıklığının netlik kazanmasına yardımcı olmaktadır.

Çevresel izleme programı, sanitasyon yöntemlerinin etkinliğini sağlamak ve temizlik amacıyla tasarlanmamıştır. Aksine, bu programın amacı temizlik ve sanitasyon sıklığını kontrol etmektir. Aynı zamanda İyi Üretim Uygulamaları (GMP) alt programlarının doğrulanmasını da sağlayıcı niteliği mevcuttur.

Detaylı bilgi edinmek istediğinizde sitemizde yer alan numaralarımızdan bize ulaşarak Aşan Danışmanlığın uygun fiyatlı hizmetinden yararlanabilirsiniz.

Gıda güvenliği, tüm dünyada en öncelikli konulardan biri olsa a günümüzde gıda kaynaklı çeşitli hastalıklar ve salgınlar birçok insanın ölümüne neden olmaktadır. Bütün bunlar, gıdalara duyulan tüketici güvenini zayıflatmakta ve bu nedenle gıda satışlarında ciddi düşüşlere sebebiyet vermektedir. Bununla beraber, gıda sektöründe belirli alanların daraldığını söyleyebiliriz. Sağlık, hijyen, yasal mevzuatlar, güvenlik vb gibi konularda başka sorunların yaşanması da söz konusudur.

Gıda kaynaklı sağlık problemlerinin birçoğu kötü hijyen uygulamalarından kaynaklanmaktadır. Bu problemlerin en temel sebebi de kontrol edilemeyen mikroorganizmalardır. Gıda işleme proseslerinde ve işleme ortamlarında hayatta kalabilen bu organizmalar, gıda ortamına hammadde, zararlı haşereler, hava, su ve çalışanlar aracılığıyla girebilmektedir. Fakat, iyi planlanan sanitasyon programlarının düzenli uygulamaları, bu mikroorganizmaların gıda tesislerine ve proseslerine girmesini kontrol edebilir. Ayrıca, kontaminasyon seviyeleri yüksekse veya sanitasyon prosedürleri yetersizse, mikroorganizmalar gıda kaynaklı hastalık salgınına yol açan gıda ürünlerini oluşturabilmektedir. Bu nedenle, kaliteli ve güvenli gıda ürünlerinin üretimi için gıda üretim tesisinde hijyenik ortamın izlenmesi önemlidir. Gıda Tesisleri İçin Çevresel İzleme Programı (EMP) da bu çerçevede oluşturulmuş bir programdır.
 

Çevresel İzleme Programı (EMP) Nedir?


EMP, bir tesisteki genel hijyenik uygulamaların etkinliğini değerlendiren ve gıda ürünlerinin olası mikrobiyal kontaminasyonunu önlemek için gerekli bilgileri sağlayan bir sistemdir. Gıda Güvenliği Modernizasyonu Yasası (FSMA) kapsamında belirtilen Gıdalarda Önleyici Kontroller maddesi gereğince Çevresel İzleme Programı (EMP) uygulaması zorunludur. Bu bağlamda, FSMA kapsamına giren bütün kuruluşların EMP ile ilgili maddeleri dikkate alması ve belirtilen kriterleri sağlayan bir sistemi kurması gerekmektedir.

Çevresel İzleme Programı , temizlik ve sanitasyon yöntemlerinin etkinliğini doğrulamak için tasarlanmamıştır. Bu programın odak noktası daha ziyade temizlik ve sanitasyon sıklıklarını doğrulamaktır. Ayrıca İyi Üretim Uygulamaları’nın (GMP) alt programları ile ilgili validasyon yapılmasını sağlamaktadır.

Gıda Tesisleri İçin Çevresel İzleme Programı (EMP)

Çevresel İzleme Programı ‘nın Kontrol Parametreleri

EMP’nin hangi kriterlere uygun olarak kurulacağı ve çalıştırılacağı, gıda tesinin özelliklerine ve büyüklüğüne bağlı olarak değişmektedir. Fakat genel anlamda şu konuların her Çevresel İzleme Programı için ortak olduüunu söylemek mümkündür:

•    Alanında uzmanlık ve tecrübe sahibi olan kişilerden oluşturulmuş bir çevre izleme ekibi
•    Gıda tesisinin her bir bölümünün ve her bir prosesin ayrı ayrı izlenmesi
•    Doğru ve yeterli sayıda numune alma uygulamaları
•    Çevresel İzleme Programı ‘nın uygulanmasına neden olan her türlü zararlı mikroorganizma ve patojenin belirlenmiş olması
•    Bu çerçevede spesifik yöntemleri ve ekipmanların kullanılması
•    Bir gıda tesisinden çıkacak veya tesise girecek her türlü sevkiyat için uygun bir teslim etma / alma prosedürünün oluşturulması
•    Gerekli görülen her noktada, düzenleyici ve önleyici faaliyetlerin uygulanması
•   Çevresel İzleme Programı ‘nın ana maddelerinden biri olan dokümantasyonun programın her bölümüne yayılması. Bu bağlamda, yapılan her işlemin dokümante edilmesi.

Etkin bir şekilde çalışması ve sürekli olarak geliştirilebilmesi için birçok eğitim ve danışmanlık firması hizmet vermektedir. Ayrıca, gıda tesislerinde işlenen her türlü gıdanın test edilmesi ve doğrulanması için de birçok akredite kuruluş, gıda firmalarına farklı konularda destek olmaktadır. Bu nedenle, gıda güvenliği için artık olmazsa olmaz bir tasarım kriteri haline gelen EMP için firmaların, gereken noktalarda eğitim ve danışmanlık firmalarından destek alması gerekmektedir.

Çevresel İzleme Programı kurulması için yukarıda belirtilen kontrol parametrelerin eksiksiz olarak yerine getirilmesi esastır. Bu konuyla ilgili özel bir ekip kurulmasından, gıda güvenliğini tehdit eden her türlü unsurun tespiti ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesine kadar her türlü adımın doğru şekilde uygulanması gerekmektedir. Bunun yanı sıra, testlerin doğru bir şekilde yapılması ve gerekli dokümanların hazırlanması ve gözden geçirilmesi de Çevresel İzleme Programı ‘nın en önemli konularındna biridir. Programın performansını da sürekli olarak takip edilmeli ve güncel yöntem ve tekniklerden azami oranda faydalanılmalıdır.
 
Aşan Belgelendirme Kuruşu olarak bütün süreçlerde sizlere hizmet sağlamaktayız. Detaylı bilgiye sahip olmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.
 

EMP Programı Nasıl Kurulur?


EMP sisteminin kurulması, aktif bir şekilde kullanılması ve sürekli iyileştirilmesi hususlarında çok sayıda eğitim ve danışmanlık firması hizmet vermektedir. Ayrıca birçok akredite kuruluş, gıda işletmelerinde işlenen tüm gıdaların test edilmesi ve doğrulanması konusunda gıda şirketlerine çeşitli konularda destek sağlamaktadır. Bu nedenle gıda güvenliği açısından gerekli bir tasarım kriteri haline gelen EMP konusunda firmaların gerektiğinde firmalardan eğitim ve danışmanlık desteği alması gerekmektedir.

Çevresel izleme programının oluşturulabilmesi için yukarıda belirtilen izleme parametrelerinin tam olarak karşılanması gerekmektedir. Bu konuda özel bir grubun oluşturulmasından, gıda güvenliğini tehdit eden tüm faktörlerin tespit edilip gerekli tedbirlerin belirlenmesine kadar her türlü adımın doğru bir şekilde atılması ciddi önem arz eder. Ayrıca çevre izleme programının en önemli yönlerinden biri, testlerin doğru yürütülmesi ve gerekli dokümanların hazırlanıp gözden geçirilmesidir. Programın işlevselliği sürekli  takip edilmeli ve mümkün olduğunca güncel yöntem ve teknikler kullanılmalıdır. Sıraladığımız tüm bu uygulamalar ışığında, sizleri kaliteli hizmet sunacak olan firmamızdan danışmanlık almaya davet ediyoruz.

En iyi fiyatlar ve seçenekler için Aşan Danışmanlık’a sitesinin iletişim sayfasındaki irtibat kanalları ve ayrıca INSTAGRAM hesabı üzerinden ulaşabilirsiniz.

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp