Teklif Formu
0212 438 04 76
0541 341 84 14
info@asandanismanlik.com

Dalgıç Pompası CE Belgesi

Dalgıç pompası CE Belgesi için firmaların farklı yönetmeliklerin gereksinimlerini göz önünde bulundurması gerekmektedir. Birçok makine grubunu kapsayan Makine Direktifi bunlardan biridir. Ayrıca, pompanın elektriksel özellikleri, risk düzeyi, çalışma prensini, bağlı bulunduğu mekanik tesisatlar ve ekipmanlar, çalıştığı ortam vb gibi faktörler de dalgıç pompası CE Belgesi’nin hangi yönetmelik çerçevesinde düzenlenmesi gerektiğini belirlemektedir. Birçok durumda üreticilerin birden fazla direktifin gerekliliklerini karşılaması beklenmektedir. Dalgıç pompası CE Belgesi, firmaların Avrupa pazarına ürün arz etmesi için en temel dokümanlardan biri olduğundan belgelendirme sürecinin titiz ve profesyonel bir şekilde yürütülmesi son derece önemlidir. Bu konuda Aşan Danışmanlık’tan destek alabilir; ürün özellikleri, hedef pazarı ve çalışma koşullarına göre uygun bir belgelendirme planı oluşturabilirsiniz.

Dalgıç Pompası CE Belgesi Kapsamı

Dalgıç pompalar su veya başka bir sıvının içerisinde çalışmak üzere tasarlanmış ve bulunduğu sıvının içerisine tamamen daldırılmış olan makinelerdir. Balık tankları ve akvaryumlarda suyun temizlenmesi için çalışan pompalar dalgıç pompalara örnektir. Bunun yanı sıra havuzlardaki suyun tahliyesi, kanalizasyon işlemleri, drenaj operasyonları vb gibi uygulamalarda da bu tür pompalar kullanılmaktadır. Dalgıç pompaları CE Belgesi’nin hangi yönetmelikler çerçevesinde alınması gerektiğini şu şekilde özetleyebiliriz:

* Benzinli motor ve pompaların birçoğu Makine Yönetmeliği kapsamında belgelendirilmektedir.
* Voltaj değeri 50 - 100 arasında olan ve alternatif akım (AC) ile çalışan pompalar için Makine Yönetmeliği’nin yanı sıra Alçak Gerilim Direktifi’nin (LVD) gereksinimleri dikkate alınmalıdır.
* Voltaj değeri 75 ile 1500 arasında olan ve doğru akım (DC) ile çalışan dalgıç pompalar genellikle Makine Yönetmeliği ve Alçak Gerilim Yönetmeliği’nin (LVD) yanı sıra Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Direktifi’nin gereksinimleri de dikkate alınarak belgelendirilmektedir.
* Pompalar kısmen veya tamamen patlayıcı ortamlarda çalıştırılıyor ise üretici firmalar bu direktiflerin yanında ATEX Yönetmeliği’nde yer alan gereksinimleri de karşılamalıdır.
* Dalgıç pompası CE Belgesi alınmak istenen ürünler, Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği’nde belirtilen ürün ya da ürün gruplarıyla beraber kullanılıyorsa belgelendirme sürecinde bu yönetmelikte açıklanan kriterler ve yönetmelikle uyumlaştırılmış standartların gereksinimleri de karşılanmalıdır.

Askeri uygulamalar için tasarlanan dalgıç pompalar CE Belgesi kapsamı dışındadır. Bunun yanı sıra hastalarla doğrudan temas edilerek kullanılan tıbbi pompa türleri de yine belgelendirme kapsamında muaf tutulmaktadır. Nükleer uygulamalar için kullanılan ve radyoaktif özelliklere sahip pompalar, açık deniz gemilerinde kullanılmak üzere tasarlanan ve manuel olarak kullanılan pompa üniteleri de yine belgelendirme kapsamı dışında yer alabilmektedir. Bir dalgıç pompanın CE belgelendirme zorunluluğu olup olmadığını; böyle bir zorunluluk varsa hangi yönetmeliklerin gereksinimlerine uyum sağlanması gerektiğini Aşan Danışmanlık’tan öğrenebilirsiniz.

Dalgıç pompası CE Belgesi,
pompaları kapsayan yönetmelikler doğrultusunda verilmektedir. Makine Yönetmeliği, dalgıç pompa ve diğer pompa üniteleri için geçerli olan en temel yasal düzenlemelerden biridir. Dalgıç pompası CE Belgesi almak isteyen firmaların, pompanın sahip olduğu özellikleri ve pompanın hangi yönetmelik(ler) kapsamında değerlendirildiğini dikkate alarak bir CE belgelendirme süreci takip etmesi gerekmektedir. Pompanın çalışma prensibi, kapasitesi, besleme gerilimi, yanmazlığı vb gibi faktörler CE Belgesi düzenlenecek yönetmeliklerin kapsamını genişletebilmektedir. Üreticilerin her durumunda uygun bir yönetmelik çerçevesinde dalgıç pompası CE Belgesi alarak ürünün temel sağlık, güvenlik ve teknik gereksinimlerini, ayrıca piyasaya arz koşullarını karşıladığını doğrulaması gerekmektedir.

Dalgıç Pompası CE Belgesi Nedir?

Dalgıç pompalar isminden de anlaşılacağı üzere tamamen suya (veya başka bir sıvı içerisine) daldırılmak üzere tasarlanmıştır. Santrifüj pompa prensibine sahi olan bu pompalar, suyu döndürmek ve dışarı doğru itmek için tasarlanmış bir çarka güç veren motor ya da motorlara sahiptir. Motor, su geçirmez bir conta içinde bulunmaktadır ve güç verdiği pompanın gövdesine sıkı bir şekilde bağlıdır.
Dalgıç olarak tasarlanmış pompalar, dışarı pompalanması gereken su deposunun içine yerleştirilmektedir. Bu nedenle, genellikle taşkınlarda drenaj, kanalizasyon pompalama, havuzları boşaltma, ayrıca havuz filtreleri olarak kullanılmaktadır. Balık tanklarının içinde bulunan filtrasyon pompaları da bir tür dalgıç pompadır. Bir su deposunun kullanılması durumunda, suyu ihtiyaç duyulan yere pompalamak için tankın içine dalgıç pompalar yerleştirilmektedir.

Bazı dalgıç pompalar katıları kolayca işleyebilirken bazıları yalnızca sıvılar için tasarlanmıştır. Bu pompalar, su altında çalıştıklarından operasyon sırasında oldukça sessizdir. Kavitasyon bu pompalar için bir sorun teşkil etmemekte, çünkü su pompadan akarken basınç değerlerinde ani yükselmeler olmamaktadır.

Dalgıç pompası CE Belgesi alma sürecinde CE Belgesi’nin düzenleneceği yönetmelik belirlenirken şu önemli hususlar göz önünde bulundurulmalıdır:

- Tüm pompalar ve benzinli motorlar Makine Direktifi kapsamına girmektedir.
- Düzgün topraklanmış AC motorlarla çalışan dalgıç pompalar, 50 ila 1000 V aralığında çalışıyorlarsa Makine ve Alçak Gerilim Direktifleri kapsamına girmektedir.
- DC fırça tipi motorlarla çalışan pompalar veya 75 ila 1500 V DC voltaj aralığında çalışan inverterler tarafından tahrik edilen motorlar ve benzinli motorlar Makine, Alçak Gerilim ve EMC Direktifleri kapsamına girmektedir. 75 V DC´nin altındaki voltajlarda çalışan DC motorlarla çalışan pompalar, Makine ve EMC Direktifleri kapsamındadır.
- Potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda kullanılması amaçlanan AC veya DC motorlarla çalıştırılan pompalar, yukarıda açıklanan direktiflerin yanı sıra ATEX Direktifi kapsamındadır. Benzinli motorlarla çalışan pompalara, potansiyel olarak patlayıcı ortamların bulunduğu ve normalde alternatif olarak tam korumalı dizel motorların kullanıldığı alanlarda izin verilmemektedir.
- AC veya DC motorlar veya yer üstünde Bölge 1 alanlarında kullanım için dizel motorlar tarafından çalıştırılan pompalar, Kategori 2 ekipman gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmalı ve bir Avrupa Onaylanmış Kuruluşu tarafından onaylanmalıdır.
- AC veya DC motorlar veya yer üstünde Bölge 2 alanlarında kullanım için dizel motorlar tarafından tahrik edilen pompalar, Kategori 3 gerekliliklerini karşılayacak şekilde tasarlanmalıdır ve bir Avrupa Onaylanmış Kuruluşunun dahil olmasına gerek yoktur.
- Dalgıç pompa Basit Basınçlı Kaplar Direktifi’nde yer alan ürünlerden bir veya birkaçını içeriyorsa ve yönetmelikte açıklanan parametreler doğrultusunda çalışıyorsa bu yönetmeliğin gereklilikleri de dikkate alınmalıdır.

Dalgıç Pompası CE Belgesi


Dalgıç Pompası CE Belgesi Kapsamı


Dalgıç pompası CE Belgesi verilecek ürünlerin kapsamı oldukça geniştir. Aşağıda listelenen pompalar, birçok pompa türünü kapsayan Makine Direktifi’nin kapsamı dışındadır:

•    Tek güç kaynağı doğrudan manuel olarak uygulanan pompalar ve pompa üniteleri
•    Hastalarla doğrudan temas halinde kullanılan tıbbi kullanıma yönelik pompalar ve pompa üniteleri
•    Nükleer amaçlar için özel olarak tasarlanmış veya hizmete alınmış, arıza durumunda radyoaktivite emisyonuna neden olabilecek pompalar ve pompa üniteleri
•    Açık deniz gemilerinde veya seyyar açık deniz ünitelerinde kullanım için pompalar ve pompa üniteleri
•    Askeri veya polis amaçlı özel olarak tasarlanmış pompalar ve pompa üniteleri
Makine Yönetmeliği, makine ve güvenlik bileşenlerinin tasarımı ve yapımı ile ilgili temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerini ortaya koymaktadır. Pompalar ve pompa üniteleri için bu gereklilikler, Avrupa güvenlik standardı EN 809 "Sıvılar için pompalar ve pompa üniteleri; Genel güvenlik gereklilikleri"nde daha özel olarak belirtilmiştir. Standartta erişilebilir yapı, montaj, kanıt testi, montaj elemanları, işletme ve servis için teknik güvenlik gereklilikleri belirlenmektedir. Dalgıç pompası CE Belgesi alacak ürünün sahip olduğu özelliklere bağlı olarak yönetmeliklerde açıklanan diğer uyumlaştırılmış standartların gereklilikleri göz önünde alınmalıdır.

Dalgıç Pompası CE Belgesi Nasıl Alınır?

Dalgıç pompası CE Belgesi alacak bir firmanın takip etmesi gereken adımları şöyle özetleyebiliriz:

•    Dalgıç pompa ünitesinin hangi yönetmelik kapsamına girdiğinin belirlenmesi
•    Bu yönetmeliklerin hangi standartları referans aldığının ve bu standartlarının kapsamının belirlenmesi
•    Ürünün kapasite, yanmazlık, sızdırmazlık, gürültü seviyesi, basınç, sıcaklık, kullanım amacı vb gibi özelliklerinin yönetmelik(ler) ve standart gereklilikleri doğrultusunda çeşitli test, hesaplama, analiz, muayene vb gibi araçlarla doğrulanması
•    Teknik dosya oluşturulması
•    Uygunluk beyanının düzenlenmesi
•    Uygunluk değerlendirme prosedürü uyarınca bir onaylanmış kuruluşun sürece dahil edilmesi veya doğrudan üreticinin kendi onay sürecini gerçekleştirecek belgelendirme prosedürlerinin takip edilmesi
•    Akredite bir belgelendirme kuruluşa başvuruda bulunarak dalgıç pompa CE Belgesi alma sürecinin başlatılması
•    Belgelendirme için tüm koşulların sağlanması durumunda CE Belgesi’nin düzenlenmesi

Dalgıç Pompası CE Belgesi Faydaları

Dalgıç pompası CE Belgesi firmalara şu faydaları sağlayacaktır:
•    Dalgıç pompa ünitelerinin yönetmeliklerde belirtilen temel sağlık ve güvenlik gereksinimlerinin karşıladığını doğrulamak
•    Ürünleri Avrupa pazarına sokabilmek ve iç piyasaya arz koşullarını karşılamak
•    Müşteri memnuniyetinin sağlanması ve bu sayede kurumsal itibarın ve marka prestijinin yükselmesi
•    Paydaşların kuruma duyduğu güvenin artması
•    Farklı sektörlerde dalgıç pompa kullanımı gerektiren projeler için düzenlenen ihalelerde ayrıcalık / öncelik hakkı elde etmek
•    Devletin CE Belgesi bulunan firmalara sağladığı desteklerden faydalabilmek
 

Dalgıç Pompası CE Belgesi Danışmanlık


Aşan Danışmanlık
, Makine, Alçak Gerilim, Elektromanyetik Uyumluluk, Basit Basınç Kaplar vb gibi yönetmelikler doğrultusunda düzenlenen CE belgelerinin alımında firmalara profesyonel danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Dalgıç pompa CE Belgesi almak isteyen firmalar da Aşan Danışmanlık ile iletişime geçerek sürecin detayları hakkında bilgi sahibi olabilir ve danışmanlık desteği almaya başlayabilir. Aşan Danışmanlık dalgıç pompası CE Belgesi ve CE belgelendirmeye ilişkin tüm konularda firmaların en güvenilir çözüm ortağı olmaktadır. CE belgelendirme için yapılması gereken çalışmaları şöyle sıralayabiliriz:

- Onaylanmış kuruluşa başvuru yapılması ve belgelendirme sürecinin planlanması
- Belgelendirme sürecinde referans alınacak yönetmeliklerin ve standartların belirlenmesi
- Dalgıç pompa ve ilgili ekipmanların ait tasarım, test, analiz, muayene, kontrol ve denetim gibi süreçlerin tamamlanması ve sonuçların raporlanması
- Dalgıç pompa ünitesine ait kullanım, bakım, tamit ve güvenlik kılavuzlarının hazırlanması
- Teknik dosyanın oluşturulması ve dalgıç pompa CE belgesi alma sürecindeki tüm dokümantasyon çalışmalarının bu dosya üzerinden takip edilmesi
- Belgelendirme sürecinin tamamlanmasının ardından dalgıç pompa üzerine CE işareti yerleştirilmesi

Dalgıç pompa CE Belgesi, ürünün temel sağlık, çevre ve güvenlik gereksinimlerini karşıladığını ve piyasaya arz koşullarına uygun olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda, belge sahibi üreticilerin ürünleri piyasada daha fazla ilgi görmekte ve tercih edilmektedir. Ayrıca, bu üreticiler devlet desteği ve hibelerinden daha kolay faydalanabilmekte ve kamu ve özel sektör ihalelerinde ayrıcalık hakkı elde edebilmektedir. Dalgıç pompa CE Belgesi sahibi olmanın avantajlarından faydalanmak için Aşan Danışmanlık ile iletişime geçerek daha detaylı bilgi alabilirsiniz 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp