Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 556 60 45
info@asandanismanlik.com

CE İşareti Yönetmeliği

27 Mayıs 2021 PERŞEMBE    Resmî Gazete    Sayı : 31493

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 4021
26 Mayıs 2021


 
“CE” IŞARETI YONETMELİĞİ

BİRINCI BOLUM


Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar

MADDE l- (1) Bu Yonetmeligin amaci; ürüne “CE” işaretinin konulmasina ve bu işaretin kullanilmasina ilişkin usül ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, ilgili teknik düzenlemesinde ürüne “CE” işaretinin konulmasinin öngörüldüğü ürünleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yonetmelik, 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayili Urün Güvenligi ve Teknik Düzenlemeler Kanununun 24. maddesinin ikinci fikrasinin (a) bendine dayanilarak hazirlanmiştir.

Tanimlar ve kisaltmalar

MADDE 4- (l) Bu Yönetmelikte geçen;
a)    AB: Avrupa Birliğini, CE işaretinin konulmasini ongoren teknik mevzuatın ilgili bütün kurallarina uygun oldugunu gösteren işareti,
c)    Dagitici: Urünü, tedarik zincirinde yer alarak piyasada bulundiiran, imalat9i veya ithalat9i digindaki ger9ek veya tiizel kişiyi,
p) lmalatçi: Urünü, imal ederek veya ürünün tasarimini veya imalatini yaptirarak kendi isim veya ticari markasi ile piyasaya arz eden gerçek veya tüzel kişiyi,
d)    Ithalatçı: Urünü, ithal ederek piyasaya arz eden Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,
e)    Komisyon: Avrupa Komisyonunu,
f)    Modül: ilgili teknik diizenleme göre ince, ürünün taşidigi risklere gore hangi uygunluk degerlendirmesi işlemlerine tabi tutulacagini gosteren yollardan her birini,
g)    Onaylanmiş kuruluş: Bir teknik duzenleme kapsaminda uygunluk degerlendime faaliyetinde bulunmak üzere Turkiye veya bir AB uyesi ulkenin yetkili kuruluşu tarafindan ilgili mevzuatta belirlenen esaslar doğtusunda görevlendirilen ve Komisyona bildirilen uygunluk degerlendirme kuruluşunu,
ğ) Piktogram: Urunun üzerinde yer alan ve ürunle ilgili bir ozelliği resimli olarak tasvir eden şekli,
h)    Piyasada bulundurma: Urünün ticari faaliyet yoluyla, bedelli veya bedelsiz olarak dagitim, tuketim veya kullanim izin piyasaya saglanmasini,
i)    Piyasaya arz: Bir ürünun piyasada ilk kez bulundurulmasini,
i)    Standart: Taninmiş bir standardizasyon kuruluşu tarafindan tekrar eden veya devamli kullanim izin kabul edilen, uyum zorunlulu olmayan aşagidaki teknik gerekliliklerden birini;
 
1)    Uluslararasi bir standardizasyon kuruluşu tarafindan kabul edilen uluslararasi standartlari,
2)    Bir Avrupa standardizasyon kuruluşu tarafindan kabul edilen Avrupa standartlarini,
3)    AB uyum mevzuatinin uygulanabilmesi için Komisyonun talebi uzerine kabul edilen Avrupa standartlarını,
4)    Ulusal standardizasyon kuruluşu tarafindan kabul edilen ulusal standartlari,
j)    Teknik duzenleme: ldari hükümler de dahil olmak üzere, ürünün niteligini, işleme veya üretim yöntemlerini veya bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme veya uygunluk degerlendime biçimlerini tek tek veya birkaçinl ele alarak belirleyen, uyulmasi zorunlu mevzuati,
k)    Teknik Sarmame: Bir ürünün, surecin veya hizmetin karşilamasi gereken teknik şartlari belirleyen belgeyi,
1)    Uygunluk degerlendirmesi: Urün, sureç, hizmet, sistem, kişi veya kuruluşa ilişkin belirli şartlarin yerine getirilip getirilmediğini gosteren süreci,
m)    Uygunluk degerlendime kuruluşu: kalibrasyon, test, belgelendirme ve muayene dahil olmak üzere uygunluk değerlendirme faaliyeti gerçekleştiren kuruluşu,
n)    Uygunluk işareti: Urünün ilgili teknik duzenlemeye uygun olduğunu gosteren
işareti,
o)    Uyumlaştırılmış standart: AB uyum mevzuatinin uygulanabilmesi için Komisyonun
talebi üzerine kabul edilen standard,
o)    Yetkili kuruluş: Urünlere ilişkin teknik düzenlemeleri hazirlayan, yürüten veya ürünleri denetleyen kamu kuruluşunu,
p)    Yetkili temsilci: Imalatçinin 7223 sayili Kanun ve ilgili diger mevzuat kapsamindaki bazi yükümlülüklerini onun adina yerine getirmek üzerc imalatçi tarafindan yazili şekilde gorevlendirilen Turkiye’de yerleşik gerçek veya tuzel kişiyi,
ifade eder.

IKINCI BOLUM


Taraflarin Yükümlülükleri


Imalatçinin yyükümlülükleri

MADDE 5- (1) Imalatçi, ilgili teknik düzenlemede belirlenen diger yükümlulukleri sakli kalmak kaydiyla;
a)    Ilgili teknik duzenlemenin gerektirdiği teknik dosyayi tanzim etmekle,
b)    Uygunluk degerlendirme işlemlerini yapmak ve/veya yaptirmakla,
c)    AB uygunluk beyanini veya uygunluğu gösteren diger belgeleri duzenlemekle,
9) “CE” işaretini urüne koymakla,
d)    Teknik dosya ile AB uygunluk beyanini, ilgili teknik diizenlemede belirtilen süre boyunca, sure belirtilmedigi hallerde ürünün piyasaya arz edildigi tarihten itibaren on yil sureyle muhafaza etmek ve talep edilmesi halinde yetkili kuruluşa Türkçe veya yetkili kuruluşun kabul edecegi bir dilde sunmakla,
yükümlüdür..
 
Yetkili temsilcinin yükümlülükleri,

MADDE 6- (1) Yetkili temsilci, ilgili teknik düzenlemede belirlenen diger yükümlülükleri sakli kalmak kaydiyla;
a)    Imalatçinin kendisini yazili olarak gorevlendirmesi halinde ürüne ilişkin uygunluk degerlendirme işlemlerini yapmak veya yaptirmakla,
b)    Ilgili teknik diizenlemede aksi belirtilmedikçe AB uygunluk beyanini veya uygunluğunu gösteren diger belgeleri düzenlemekle,
c)    “CE” işaretini ürüne koymakla olsa dahi teknik dosya tanzim edemez.
(2) Gorevlendirme belgesinde, asgari yetkili temsilcinin teknik düzenlemenin gerektirdigi ve ürünün uygunluğunu gosteren belgeleri teknik düzenlemede belirtilen süre boyunca, sure belirtilmedigi hallerde urünun piyasaya arz edildigi tarihten itibaren asgari on yil boyunca muhafaza edecegi ve yetkili kuruluşun talebi halinde Turkçe veya yetkili kurulş}un kabul edecegi diger bir dilde saglayacagi belirtilir.

Ithalatçinin yükümlülükleri


MADDE 7- (1) Ithalatpi, ilgili teknik diizenlemede belirlenen diger yiikiimliiliikleri sakli kalmak kaydiyla;
a)    İmalatçinin 5 inci maddede yer alan yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğunu teyit etmekle,
b)    Urünün “CE” işaretini taşidigini ve urüne gerekli belgelerin eşlik ettiğini teyit etmekle,
c)    AB uygunluk beyaninin bir ornegini teknik düzenlemede belirtilen sure boyunca, sure belirtilmedigi hallerde urünü piyasaya arz ettiği tarihten itibaren on yil süreyle Türkçe veya yetkili kuruluşun kabut edecegi bir dilde yetkili kuruluşa sunmak üzere bulundurmakla,ürünu piyasaya arz ettiği tarihten itibaren on yıl sureyle Turkçe veya yetkili kuruluşun kabul edecegi bir dilde yetkili kuruluşa saglamakla yükümlüdür.

Dagiticinin yükümlülükleri,


MADDE 8- (1) Dagitici, urunu piyasada bulundururken gerekli özeni gosterir. Dagitici ilgili teknik düzenlemede belirlenen diger yükümlülükleri saklamak kaydiyla, bilgi ve belgeleri yetkili kuruluşa sunar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

CE şaretinin Urüne Konulmasi, Kullanilmasi ve AB Uygunluk Beyani

“CE” işaretinin ürüne konulmasi ve kullanilmasi

MADDE 10- (1) “CE" işaretini ürüne koymak veya konulmasini temin etmek suretiyle, ürünun bu işaretin konulmasini ongoren ilgili teknik diizenleme veya duzenlemelere uygunluğun kendi sorumluluğunda olduğunu ve ürünun gerekli tum uygunluk degerlendime işlemlerine tabi tutulduğu beyan etmiş sayılir.
b)    Bir ürünün “CE” işaretinin konulmasini gerektiren birden fazla teknik düzenlemeye tabi olmasi durumunda, ürünun üzerindeki “CE” işareti, ilgili tum teknik düzenlemelerin uygulanabilir hukumlerinin tamaminin imalatçi tarafindan yerine getirildiğini teşkil eder. Ancak bir ya da daha fazla teknik diizenlemenin bir geçiş donemi süresince imalatçiya uygulama konusunda bir sepme hakki tanidiği durumlarda “CE” işareti, sadece uygulanan teknik duzenleme veya duzenlemelerin hukiimlerine uygunlugu gosterir.
c)    “CE” işareti;
1)    Bit Yonetmeligin ekinde yer alan (EK-1 “CE" İŞARETININ ŞEKLI)’nde belirtilen şekle uygun olarak “CE” harflerinden oluşur ve çizimdeki oranlara uyarak kuçultulmesi ve büyütülmesi dişinda işaretin tasarimi degiştirilemez.
2)    Ilgili teknik diizenlcmede aksi belirtilmedikçe, asgari 5 mm ebadinda olur.
3)    Uriine veya bilgi plakasina veya uriiniin yapisi gereği bunun mümkün olmadigi veya kaliciliğinin garanti edilemediği durumlarda ambalajina ve ilgili teknik duzenlemenin ongordu ürün beraberindeki belgelere goriinur, okunabilir ve silinmeyecek §ekilde konulur.
4)    Urün piyasaya arz edilmeden once konulur.
5)    Sadece imalatçi veya onun yetkili temsilcisi tarafindan konulur,
p) Ilgili teknik diizenlemenin gerektirdigi dunimlarda, “CL” işaretinin yaninda, iiretim kontrol safhasinda yer alan onaylanmiş kuruluşun kimlik kayit numarasi da yer alır. Kimlik kayit numarasi, onaylanmiş kuruluşun kendisi veya kuruluşun talimatlan çerçevesinde imalatçi veya imalatçinin yetkili temsilcisi tarafindan konulur. Bir iiriinun farkı teknik diizenlemelerin kapsamina girmesi sebebiyle birden fazla onaylanmiş kuruluşun degerlendirmesine tabi tutulmasi durumunda, “CE” işaretinin yaninda iiretim Control safhasinda yer alan trim onaylanmiş kuruluşların kimlik kayit numaralan yer alir.
d)    Urünün uzerinde “CE” işaretiyle birlikte piktogramlar veya belirli bir riski veya kullanimi betimleyen diger igaretler de yer alabilir.
e)    Uriine “CE” işaretinin anlami ve şekli hakkinda üçüncü şahislari yaniltacak başka işaretler veya betimlemeler konulamaz. Diger her türlü işaret, ürüne ancak “CE” işaretinin gorünebilirligini, okunabilirligini ve anlamini bozmayacak şekilde konulabilir.
f) “CE” işareti sadece teknik duzenlemelerin konulmasini ongordugii uriinlerde kullanilabilir ve başka ürünlerde kullanilamaz.
 
g) Ilgili teknik diizenlemelerin gerektirdiği durumlarda “CE” işareti gorme engellilerce de okunabilecek şekilde konulur.

CE Yönetmelik

AB uygunluk beyani

MADDE 1t- (1) AB uygunluk beyani, ilgili teknik duzenlemede ongoriilmesi halinde, iiriiniin teknik diizenlemenin gereklerine uygun oldu nu bildirmek iizere imalatpi ya da yetkili temsilcisi tarafindan duzenlenir.
(2)    AB uygunluk beyani ilgili teknik diizenlemede aksi belirtilmedikpe, asgari ilgili rnoduliin veya modullerin ongoidii igerikte we bu Yonetmeligin ekinde yer alan (EK-2 AB UYGUNLUK BEYANI ORNEGi)’ne uygun olarak hazirlanir. Başka dillerde düzenlendigi durumlarda, beyana Turkçe tercümesi de eklenir. Beyan, gerektigi her durumda güncellenir.
(3)    Ürünün AB uygunluk beyanini gerektiren birden fazla teknik duzenlemeye tabi older dunimlarda, imalat i, bu teknik duzenlemelerin uriine uygulanabilir trim kurallanni yerine getirdiğini tek bir AB uygunluk beyanı duzenleyerek gosterir. Beyan metni, bu teknik düzenlemelerin adini, yayim tarihini ve referans numarasini i9erir.
(4)    Imalatçinin AB uygunluk beyanini diizenleyip imzalamasiyla birlikte, uriinuniin ilgili teknik duzenlemenin kurallarina uygunlu konusundaki sorumlulu ustlendi i varsayilir.
(5)    Yetkili kuruluşun kabul etmesi halinde AB uygunluk beyani, elektronik ortamda da sunulabilir.

Diger uygunluk beyanlari

MADDE 12- (1) Ilgili teknik düzenlemede urunun teknik diizenlemenin gereklerine uygunluğunu göstermek iizere AB uygunluk beyanı dişinda bir uygunluk beyani duzenlenmesi öngörülüyor ise, uygunluk beyanı ilgili teknik diizenlemede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak duzenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

AB üyesi ülkelerde yerleşik yetkili temsilcilerin denkligi

MADDE 13- (1) AB uyesi ulkelerde yerleşik yetkili temsilciler, Turkiye’de yerleşik yetkili temsilcilere karşiliklilik esasi gozetilmek kaydiyla denk kabul edilir.

Uygulama

MADDE 14- (1) Bu Yonetmelik hükümleri, tersine “CE” işareti konulmasini öngoren teknik duzenlemelerle birlikte uygulanir.

ldari yaptirimlar

MADDE 15- (1) Bu Yonetmelik hukiimlerine aykiri davrananlar hakkinda 7223 sayili Kanun hukiimleri uygulanir.
 
Ayrupa Birligi mevzuatı

MADDE 16- (1) Bu Yönetnielik, “Akreditasyon ile Piyasa Giizetimi ve Denetiminin Kurallarimn Bglir1enmesi Hakkinda 9/7/2008 tarihli vc (AB)765/2008 sayili Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tuzuğu” ile “Uriinlerin Piyasaya Arzina Ili5kin Genel 9erpeve Hakkinda 9/7/2008 tarihli ve (AB)768/2008 sayili Aviupa Parlamentosu ve Konsey Karari” esas alinarak Avrupa Birligi mevzuatina uyum ger9evesinde hazirlanmittir.

Yürürlükten kaldirilan yonetmelik ve mevzuattaki atiflar

MADDE 17- (1) 16/12/2011 tarihli ve 2011/2588 sayili Bakanlar Rurulu Karari ile yiiriirluge konulan “CE” Igareti Yonetmeligi yiiriirliikten kaldinlmi5tir.
(2) Mevzuatta, birinci fikra ile yiiriirlukten kaldinlan “CE” ftareti Yonetmeligine yapilan atillar bu Yonetmelige yapilmit sayilir.

Yürürlülük

MADDE 18- (1) Bu Yonetmelik yayimi tarihinde yururluge girer.

Yürütme

MADDE 19- (1) Bu Yonetmelik hiikiimlerini Cumhurbatkani yürütür
 

 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL

CE Belgesi

Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp