Teklif Formu
0212 438 04 76
0545 556 60 45
info@asandanismanlik.com

96/16/AT - 95/16/EC Asansör Yönetmeliği

  

Amaç

Madde 1 —Bu Yönetmeliğin amacı; ?mar Kanunu ve buna bağlı imar yönetmeliklerine göre insa edilen binalarda,
insan ve yük tasımasında kullanılan asansörlerin ve güvenlik aksamlarının projelendirilmesi, tasarımı, imali, montajı ve
bakımı gerektiği gibi yapıldığında ve isletilmesinde kullanıcıların sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atmayacak sekilde
piyasaya arz edilmelerini teminen; tasarım ve imalat asamalarında uyulması gereken temel sağlık ve güvenlik kuralları ile
takip edilmesi gereken uygunluk değerlendirme islemlerini ve uygunluk değerlendirmesi yapacak onaylanmıs kurulusların
görevlendirilmesinde dikkate alınacak asgari kriterleri belirlemektir.

Kapsam


Madde 2 —Bu Yönetmelik kapsamına iliskin hususlar asağıda belirtilmistir.
a) Bu Yönetmelik, binalarda ve insaatlarda, sürekli olarak kullanılan asansörleri ve Ek-IV’de listelenen
asansörlerde kullanılacak güvenlik aksamlarını kapsar.
Esnek olmayan raylar boyunca hareket etmese bile, sabit bir hat üzerinde hareket eden asansörler bu Yönetmeliğin
kapsamındadır (örneğin; makas asansörleri).
Asansörler için bu Yönetmelikte belirtilen risklerin tamamı veya bir bölümü belirli yönetmeliklerin kapsamına
giriyorsa, bu Yönetmelik söz konusu belirli yönetmeliklerin yürürlüğe giris tarihinden önceki bu tür asansörlere
uygulanmaz veya uygulaması durdurulur.

b) Bu Yönetmelik, asağıda belirtilen asansörleri kapsamaz.
1) Kamu veya özel, insan tasımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları,
2) Askeri veya güvenlik amaçlı özel tasarımlanmıs ve yapılmıs asansörleri,
3) Maden ocağı vinçleri,
4) Sahne asansörleri,
5) Nakil vasıtalarına monte edilmis asansörleri,
6) Makinelere bağlı ve sadece çalısma yerine giris amaçlı asansörleri,
7) Disli Rayda çalısan trenleri,
8) İnsan veya insan ve yüklerin tasınması amaçlı asansörlere yönelik insaat alanında kullanılan santiye asansörleri.

Dayanak


Madde 3 —Bu Yönetmelik, 4703 sayılı Ürünlere ?liskin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair
Kanun ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıstır.

Tanımlar


Madde 4 —Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,
b) Müstesarlık : Dıs Ticaret Müstesarlığını,
c) Komisyon : Avrupa Birliği Komisyonunu,
d) Asansör : Binalarda ve insaatlarda, belirli seviyelerde hizmet veren, esnek olmayan ve yatay düzlemle 15°’den
fazla bir açı olusturan sabit raylar boyunca hareket eden bir kabine sahip olan ve ;
– İnsanların,
– İnsanların ve yüklerin ve
– Kabine girilebiliyorsa, yani bir kisi zorlanmadan kabine girebiliyorsa ve kabin içine ya da kabin içindeki bir
kisinin kolayca ulasabileceği sekilde yerlestirilmis kontrollerle teçhiz edilmis ise, sadece yüklerin tasınmasına yönelik bir
tertibatı,
e) Model asansör : Teknik dosyasında, objektif değerler ile tanımlanan ve benzer güvenlik aksamını kullanan model
asansöre uygun olarak imal edilen asansörlerin temel güvenlik kurallarını nasıl karsılanacağının gösterildiği numune
asansörü;
(Model asansör ile model asansörün tipleri olan asansörlerin parçalarını olusturan asansörler arasında izin verilen
tüm varyasyonlar azami ve asgari değerleriyle birlikte teknik dosyada açıkça belirtilmelidir.
Temel güvenlik kurallarını sağlamak bakımından muhtelif ekipmanın benzerliği hesaplama ve/veya tasarım planları
gösterilebilir.)
f) Asansör Firması: Bu Yönetmelik kapsamındaki asansörlerin tasarımından, imalatından, montajından,
projesinden, bakımından, isletme ruhsatından ve piyasaya sürülmesinden sorumlu olan ve ürüne adını, ticari markasını
veya ayırt edici isaretini koyarak CE isaretini ilistiren ve AT uygunluk beyanını düzenleyen gerçek veya tüzel kisileri;
asansör firmasının Türkiye dısında olması halinde, asansör firması tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı;
ayrıca asansörün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri asansör güvenliğine iliskin özelliklerini etkileyen gerçek veya
tüzel kisi veya kurulusu,
g) Güvenlik aksamı : Ek- IV’de listelenen asansör aksam ve parçalarını,
h) Güvenlik aksamı imalatçısı: Bu Yönetmelik kapsamındaki asansörlerin güvenlik aksamının tasarımından,
imalatından, piyasaya sürülmesinden sorumlu olan ve ürüne CE isaretini ilistiren ve AT uygunluk beyanını düzenleyen
gerçek veya tüzel kisi veya kurulusu; güvenlik aksamı imalatçı firmasının Türkiye dısında olması halinde, güvenlik aksamı
imalatçı firması tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı; ayrıca güvenlik aksamının tedarik zincirinde yer
alan ve faaliyetleri asansör güvenliğine iliskin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kisiyi,
i) Modül: Bu Yönetmelik gereğince, asansörün veya güvenlik aksamının tasıdığı risklere göre hangi uygunluk
değerlendirmesi islemlerine tabi tutulacağını gösteren yollardan her birini,
j) CE Uygunluk isareti: Bu Yönetmelik kapsamındaki asansörlerin veya güvenlik aksamlarının veya asansörlerin
imalinde kullanılan asansörle ilgili diğer ekipman, aksam ve parçaların çalısırken veya kullanırken çevrenin ve insanların
sağlık ve güvenliğini veya söz konusu ise malların güvenliğini tehdit etmeyecek nitelikte olduğunu belirten, bu
Yönetmelikte yer alan temel sağlık ve güvenlik kurallarına, teknik düzenlemede yer alan kurallara uygun olduğunu ve tüm
uygunluk değerlendirmesi islemlerine tabi tutulduğunu ve bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu gösteren isareti,
k) Temel Güvenlik Kuralları : Asansörün / güvenlik aksamının insan sağlığı ve güvenliği veya söz konusu ise malların güvenliğinin korunması açısından sahip olması gereken asgari sağlık ve tüketicinin korunması açısından sahip
olması gereken asgari güvenlik kosullarını,
l) Uygunluk Değerlendirmesi: Asansör veya güvenlik aksamının bu Yönetmeliğe uygunluğunun denenmesi ve
muayene edilmesi ve / veya belgelendirilmesine iliskin her türlü faaliyeti,
m) Uygunluk Değerlendirmesi Kurulusu: Asansör veya güvenlik aksamının bu Yönetmeliğe uygunluğunun
denenmesi ve muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine iliskin faaliyette bulunan özel veya kamu kurulusunu,
n) Onaylanmıs Kurulus: 4703 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulama yönetmeliklerinden Uygunluk Değerlendirme
Kurulusları ile Onaylanmıs Kuruluslara Dair Yönetmelik ve bu Yönetmelik hükümlerine göre bu Yönetmelik çerçevesinde
uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere test, muayene ve/veya belgelendirme kurulusları arasından Bakanlık
tarafından belirlenerek yetkilendirilen özel veya kamu kurulusunu,
o) Standart : Üzerinde mutabakat sağlanmıs olan, kabul edilmis bir kurulus tarafından onaylanan, mevcut sartlar
altında en uygun seviyede bir düzen kurulmasını amaçlayan, ortak ve tekrar eden kullanımlar için bu Yönetmelik
kapsamındaki asansörün veya güvenlik aksamı veya diğer aksamın özellikleri, isleme ve imalat yöntemleri, bunlarla ilgili
terminoloji, sembol, ambalajlama, isaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi islemleri hususlarından biri veya
birkaçını belirten ve uyulması ihtiyari olan düzenlemeyi,
ö) Ulusal Standart : Bu Yönetmelik kapsamındaki asansör veya güvenlik aksamı veya diğer aksamlara yönelik Türk
Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan standartları,
p) Uyumlastırılmıs Ulusal Standart : Bu Yönetmelik kapsamındaki asansör veya güvenlik aksamı veya diğer
aksamlara yönelik uyumlastırılmıs Avrupa standardını uyumlastıran ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından Türk
Standardı olarak kabul edilip yayımlanan standardı,
r) Uyumlastırılmıs Avrupa Standardı : Bu Yönetmelik kapsamındaki asansör veya güvenlik aksamı veya diğer
aksamlara yönelik Avrupa Birliği Komisyonunun talimatı üzerine bir Avrupa Standardizasyon Kurulusu tarafından
hazırlanan ve Avrupa Toplulukları Resmi Gazete’sinde ismi yayımlanan standardı,
s) AT Uygunluk Beyanı : Asansör firmasının veya güvenlik aksamı imalatçısının piyasaya arz ettiği asansörün veya
güvenlik aksamının bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu beyan ettiği belgeyi,
s) AT Tip İnceleme Belgesi : Onaylanmıs kurulus tarafından düzenlenerek asansör firmasına verilen asansör veya
güvenlik aksamının bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu gösteren belgeyi,
t) Piyasaya arz : Asansör firmasının asansörü kullanıcıya hazır hale getirdiği ilk durumu veya güvenlik aksamı
imalatçısı veya diğer aksam imalatçılarının imal ettikleri aksamları, asansör firmasına tedarik ve kullanımı amacıyla bedelli
veya bedelsiz olarak piyasada yer alması için hazır hale getirdiği ilk durumu,
u) Piyasa Gözetimi ve Denetimi : Bu Yönetmelik kapsamındaki asansörün veya güvenlik aksamının veya diğer
aksamların piyasaya arzı veya dağıtımı asamasında veya bunlar piyasada veya kullanımda iken bu Yönetmeliğe uygun
olarak imal edilip edilmediğinin ve güvenli olup olmadığının Bakanlık tarafından denetlenmesi veya denetlettirilmesini,
ü) Bina sorumlusu: Asansörün, bu Yönetmelik kurallarına uygun olarak güvenli bir sekilde çalısmasını sağlamak
amacıyla düzenli olarak bakımını ve onarımını ve kontrolünü yaptırmaktan sorumlu olan, binanın maliki, kat maliki veya
bunların yetki verdiği kisi veya kurulusu,
v) Yetkili Servis : Bu Yönetmelik kapsamında yer alan asansörlerin bakımı ve onarımı için asansör firması
tarafından yetkilendirilen özel veya tüzel kisiyi,
y) Ürün : Asansörü ve/veya asansör aksam ve parçalarını,
z) İşletme Ruhsatı: Bu Yönetmelik kapsamında piyasaya arz edilen asansörün; avan ve tatbikat projelerine,
standartlara ve bu Yönetmeliğin temel kurallarına ve teknik düzenlemelere uygunluğunun belgelenmesini müteakip,
binanın bağlı bulunduğu Belediye veya belediye hudutları dısında Valilik tarafından verilen, asansörün kullanılmasında can
ve mal güvenliği açısından bir sorun olmadığını belirten belgeyi,
za) Asansör yaptırıcısı : Asansörün tesisi için asansör firması ile sözlesme yapan özel veya tüzel kisileri,
zb) Elektrik Projesi: Tesis edilecek asansörün tipine göre elektrikli kumanda, kontrol, emniyet sistemleri, sinyal
sistemleri ve genel tahrik güç vb. sistemlerini ihtiva eden elektrik akım yollarını gösteren projeleri, bunların birbirinden
ayrılmaz bir bütün olusturduğunu,
zc) Proje: Yapılacak tesisin hesaplarını, elektrik projelerini, ölçülerini ve binaya yerlesik seklini kapsayan komple
tasarımı,
zd) İnşaat Mahalli: Yapılarda asansör kabininin çalısacağı kuyu ile tahrik ve kumanda elemanlarının bulunduğu
mahallini,
ze) Trafik Hesabı: Bina sekil ve ihtiyaçlarına göre asansörün adet, hız, kapasite, kumanda ve kullanma sekillerini en
ekonomik biçimde tespit eden hesap tarzını,
zf) Yıllık Kontrol: Asansörün emniyet ve isletme yönünden standartlara uygun sekilde çalıstığının yılda en az bir
defa yetkili bir mühendis tarafından kontrol edilmesini,
ifade eder.

Temel Güvenlik Kuralları ve Standartlar


Temel Güvenlik Kuralları


Madde 5 —Bu Yönetmelik kapsamına giren asansörler, Ek-I’de belirtilen temel sağlık ve güvenlik kurallarını
yerine getirmek zorundadır.
Bu Yönetmelik kapsamındaki güvenlik aksamları, Ek-I’de getirilen temel sağlık ve güvenlik sartlarını karsılamalı
veya monte edildikleri asansörde söz konusu temel kuralları sağlamalıdır.

Standartlar


Madde 6 —Standartlara iliskin hususlar asağıda belirtilmistir.
a) Bir uyumlastırılmıs stantart bir veya daha fazla temel sağlık ve güvenlik gereğini kapsaması durumunda,
1) Bu standarda uygun imal edilen asansörlerin 5 inci maddedeki ilgili temel kurallara uygun olduğu kabul edilir
veya,
2) Bu standarda uygun imal edilen, güvenlik aksamının doğru olarak monte edildikleri asansörlerin ilgili temel
kurallara uymasını sağlamak için uygun olduğu kabul edilir.
b) Bakanlık, uyumlastırılmıs ulusal standartların isim ve numaralarını Resmi Gazete’de yayımlar. Bakanlık bu
bilgileri Müstesarlık aracılığı ile Komisyona bildirir.
c) Bakanlık, uyumlastırılmıs Avrupa standardının bulunmadığı durumda, Ek-I’de yer alan asgari temel sağlık ve
güvenlik kurallarının doğru uygulanması için önemli ya da ilgili mevcut ulusal standartlar ve teknik özellikler hakkında
ilgili taraflara bilgi vermek için gerekli önlemleri alır.
d) Bakanlık, (a) bendinde belirtilen uyumlastırılmıs ulusal standartların veya bu standartların esas aldığı Avrupa
standartlarının 5 inci maddede belirtilen güvenlik sartlarını tamamen sağlamadığını tespit etmesi durumunda, konuyu
Müstesarlık aracılığı ile Komisyona bildirir. Komisyon konu üzerinde yapacağı değerlendirmeyi müteakiben, söz konusu
uyumlastırılmıs Avrupa standardını ve bunu uyumlastıran uyumlastırılmıs ulusal standardın yayımdan çekilmesi
gerektiğini bildirmesi halinde, Bakanlık söz konusu uyumlastırılmıs ulusal standardı Resmi Gazete’deki yayımlanan
listeden çıkarır.
e) Ek-XV’de Türk Standartları Enstitüsü tarafından uyumlastırılan mevcut uyumlastırılmıs standartlar verilmistir.


Uygunluk Değerlendirmesi İşlemleri, “CE ” İşaretlemesi, CE Uygunluk İşaretinin Usulsüz Kullanımı
Uygunluk Değerlendirmesi İş
lemleri


Madde 7 —Güvenlik aksamları ve asansörler için uygunluk değerlendirme islemleri asağıda belirtilmistir.
A-Güvenlik aksamları için uygunluk değerlendirmesi islemleri:
Ek-IV’de belirtilen güvenlik aksamlarının piyasaya sürülmesinden önce, güvenlik aksamı imalatçısı tarafından
asağıdaki islemler yapılmalıdır.
a) Güvenlik aksamına asağıda belirtilen uygunluk değerlendirmesinden birisi uygulanır.
1) Güvenlik aksamı modeli, Ek -V’e göre AT tip incelemesine ve Ek-XI’e göre onaylanmıs bir kurulus tarafından
yapılacak imalat denetimine sunulur veya ,
2) Güvenlik aksamı modeli Ek-V’e göre AT tip incelemesine sunulur ve Ek-VIII’e göre imalat denetimine yönelik
bir kalite güvence sistemi isletilir veya ,
3) Güvenlik aksamı modeli için Ek-IX’a göre tam kalite güvence sistemi isletilir.
b) Kullanılan Ekte (duruma göre Ek-VIII, Ek-IX veya Ek-XI) verilen sartları dikkate alarak, her güvenlik aksamına
CE isareti ilistirilir ve Ek-II’de listelenen bilgiyi içeren AT uygunluk beyanı düzenlenir.
c) Güvenlik aksamı imalatçısı AT uygunluk beyanının bir kopyasını güvenlik aksamının son imalat tarihinden
itibaren 10 yıl süreyle muhafaza eder.
B- Asansör için uygunluk değerlendirmesi islemleri:
Piyasaya sürülmeden önce bir asansörün asağıdaki islemlerden birinden geçmesi gerekmektedir.
a) Asansör,eğer Ek-V’de bahsedilen AT tip incelemesi yapılan bir asansöre göre tasarımlanmıssa;
1) Ek-VI’da belirtilen son muayene veya,
2) Ek-XII’de belirtilen asansör kalite güvence sistemi veya,
3) Ek-XIV’de belirtilen imalat kalite güvence sistemi uygulanarak imal edilip, monte edilir ve deneyleri yapılır.
Tasarım, montaj ve deney safhalarına yönelik islemler aynı asansör üzerinde yapılabilir. Veya;
b) Asansör, Ek-V’de bahsedilen AT tip incelemesi yapılan bir model asansöre göre tasarımlanmıssa;
1) Ek-VI’da sözü edilen son muayene veya,
2) Ek-XII’de sözü edilen asansör kalite güvence sistemi veya,
3) Ek-XIV’de sözü edilen imalat kalite güvence sistemi, uygulanarak imal edilir, monte ve deneyleri yapılır. Veya;
c) Asansör, uyumlastırılmıs standartlara tam olarak uygun değil ise, tasarım incelemesinin eslik ettiği Ek-XIII’e
uygun bir kalite güvence sistemi uygulanan bir asansöre göre tasarımlanmıssa;
1) Ek-VI’da belirtilen son muayene veya,
2) Ek-XII’ye uygun olarak asansör kalite güvence sistemi veya,
3) Ek-XIV’e uygun olarak imalat kalite güvence sistemi uygulanarak imal edilip monte edilir ve deneyleri yapılır.
Veya;
d) Asansöre bir onaylanmıs kurulus tarafından Ek-X’da belirtilen birim doğrulama islemi yapılır. Veya;
e) Asansör Ek- XIII’e göre tam kalite güvence sistemine tabi tutulur, eğer bu kalite güvence sistemi ilgili
uyumlastırılmıs standartlara tamamen uygun değilse, tasarım incelenir.
Yukarıda bahsedilen (a), (b) ve (c) bentlerindeki durumlarda tasarımdan sorumlu kisi imalat isleminden, montajdan
ve deneyden sorumlu kisiye mutlak güvenlikle çalısabilmesi için gereken tüm belge ve bilgiyi sağlamalıdır.
C) Asansör firması, bu maddenin (B) fıkrasında sözü edilen bütün durumlarda asağıda belirtilen hususları yerine
getirir.
a) Kullanılan Ekte (duruma göre Ek-VI, Ek-X, Ek-XII, Ek-XIII veya Ek-XIV) verilen sartları dikkate alarak
asansöre CE isaretini ilistirir ve Ek-II’de listelenen bilgiyi içeren bir AT uygunluk beyanı düzenler,
b) Asansörün piyasaya sürülme tarihinden itibaren 10 yıl süreyle AT uygunluk beyanının bir kopyasını muhafaza
eder.
c) Bakanlık; Komisyonun, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ve diğer onaylanmıs kurulusların istemeleri halinde,
uygunluk beyanının ve son muayeneye iliskin deney raporlarının bir kopyasını asansör firmasından temin edebilir.
CE Uygunluk ?sareti
Madde 8 —CE uygunluk isaretine iliskin hususlar asağıda belirtilmistir.
a) CE uygunluk isareti “CE” harflerinden ibarettir. Kullanılacak isaretin sekli Ek-III’de verilmistir. CE uygunluk
isaretinin ilistirilmesinde ve kullanılmasında 17/1/2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan CE Uygunluk
?saretinin Ürüne ?listirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin hükümleri geçerlidir.
b) CE uygunluk isareti, Ek-I’in “Genel” baslıklı bölümünün madde 5’ine uygun olarak her asansör kabinine açıkça
ve görülebilir sekilde, Ek-IV’de listelenen güvenlik aksamının her birine, eğer mümkün değilse güvenlik aksamına
ayrılmayacak biçimde takılan bir etiketin üzerine ilistirilir.
c) Üçüncü tarafları CE uygunluk isaretinin anlamı ve sekli açısından yanıltacak isaretlerin asansörlere veya
güvenlik aksamlarına takılması yasaktır. CE uygunluk isaretinin görünebilirliğini ve okunabilirliğini azaltmaması sartıyla,
diğer herhangi bir isaret asansörlere veya güvenlik aksamlarına ilistirilebilir.
CE Uygunluk ?saretinin Usulsüz Kullanımı
Madde 9 —Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin hükümleri saklı kalmak kaydıyla;
a) Bakanlık, CE uygunluk isaretinin uygun olmayan bir sekilde ilistirildiğini tespit etmesi durumunda, asansörü
monte eden asansör firması veya güvenlik aksamının imalatçısı asansörün veya güvenlik aksamının CE uygunluk isaretiyle
ilgili hükümlere uygun olmasını sağlamakla ve yapılan bu ihlali sona erdirmekle yükümlüdür.
b) Uygun olmama durumu devam ediyorsa, Bakanlık, söz konusu güvenlik aksamının piyasaya arzının
kısıtlanmasına veya yasaklanmasına veya asansörün piyasadan çekilmesini ve kullanımının yasaklanmasına iliskin tüm
önlemleri alır.
Bakanlık bu durumu ve yapılan islemleri Müstesarlık aracılığı ile Komisyona ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere
bildirir.
c) Asansör firmasının veya güvenlik aksamı imalatçısının bu Yönetmeliğin yükümlülüklerine uymaması
durumunda, asansörü veya güvenlik aksamını piyasaya arz eden kisi, bu yükümlülüklerden sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Piyasaya Arz, Piyasa Gözetimi ve Denetimi
Piyasaya Arz


Madde 10 —Bu Yönetmeliğe uygun olarak imal edilmis asansörlerin veya güvenlik aksamlarının piyasaya arzı ve
serbest dolasımına iliskin esaslar asağıda belirtilmistir.
a) Doğru bir biçimde projelendirilen, imalatı, montajı ve her ay bakımı yapılan ve amacına uygun olarak kullanılan
bu Yönetmelik kapsamında yer alan ve sadece insan sağlığını ve güvenliğini, yerine göre malların güvenliğini tehlikeye
atmayan asansörlerin piyasaya arz edilmesine ve hizmete konulmasına izin verilir.
Bu Yönetmelik kapsamına giren güvenlik aksamının piyasaya arzına veya hizmete sokulmasına, monte edildikleri
asansörlerin doğru bir biçimde montajı ve bakımı yapıldığında ve amacına uygun olarak kullanıldığında, sadece insan
sağlığı ve güvenliğini veya söz konusu ise malların güvenliğini tehlikeye atmamaları halinde izin verilir.
b) Bu Yönetmeliğe uygun asansörlerin ve/veya güvenlik aksamının piyasaya arz edilmeleri veya hizmete
konulmaları yasaklanamaz, sınırlanamaz veya engellenemez.
c) Güvenlik aksamı imalatçısının beyan ettiği, bu Yönetmelik kapsamındaki asansörlere takılması düsünülen bu
Yönetmeliğe uygun aksam ve parçaların piyasaya sürülmesi yasaklanmaz, sınırlanmaz veya engellenmez.
d) CE uygunluk isaretini tasıyan ve beraberinde Ek-II’de belirtilen AT Uygunluk Beyanı bulunan asansörlerin ve
güvenlik aksamlarının bu Yönetmeliğin Üçüncü Bölümünde (7 nci, 8 inci ve 9 uncu maddeler) belirtilen uygunluk
değerlendirme islemleri de dahil olmak üzere, bu Yönetmelik hükümlerinin tümüne uyduğu kabul edilir.
e) Ticaret fuarlarında, sergilerde, gösterilerde ve benzeri durumlarda; bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmayan
asansörlerin veya güvenlik aksamlarının asansörü monte eden firma veya güvenlik aksamlarının imalatçısı veya yetkili
temsilcileri tarafından uygun hale getirilene kadar satısa çıkarılamayacağının görünür bir isaretle açıkça belirtilmesi
kaydıyla, yürürlükteki Yönetmelik hükümlerine uymayan asansörlerin veya güvenlik aksamlarının sergilenmesi
engellenmez. Gösteriler sırasında, kisilerin korunması için yeterli güvenlik tedbirleri alınmalıdır.

Piyasa Gözetimi ve Denetimi


Madde 11 —Bakanlık, asansörlerin veya güvenlik parçalarının piyasa gözetimi ve denetimini 17/1/2002 tarihli ve
24643 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik’te belirtilen
hükümler çerçevesinde yapar veya yaptırır.

Onaylanmıs Kurulus


Madde 12 —Bakanlık, Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen uygunluk değerlendirme islemlerinde faaliyet
gösterecek Onaylanmıs Kurulusların tespitini, tayinini, bildirimini ve statülerinin kaldırılmasını 17/1/2002 tarihli ve 24643
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Uygunluk Değerlendirme Kurulusları ile Onaylanmıs Kuruluslara Dair Yönetmelik’te
belirtilen hükümler ve bu Yönetmeliğin Ek-VII’de belirtilen asgari kriterler çerçevesinde gerçeklestirir.

Tedbirler


Madde 13 —Asansörler veya güvenlik aksamlarının temel sağlık ve güvenlik kurallarının yerine getirmeleri ile
ilgili ve usulsüz isaret kullanımına karsı alınan tedbirler asağıda belirtilmistir.
a) Bakanlık, bu Yönetmeliğe uygun olarak imal edilen CE uygunluk isareti tasıyan ve amacına uygun olarak
kullanılan bir asansörün veya güvenlik aksamının kisilerin ve yerine göre malların güvenliğini tehlikeye atabileceğini tespit
ederse, asansörün veya güvenlik aksamının piyasadan toplanması veya toplatılması, piyasaya arzını engelleyecek veya
serbest dolasımını kısıtlayacak bütün tedbirleri alır.
Bakanlık, özellikle bu durumun bu tip bir tedbir kararının gerekçesiyle birlikte;
1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen temel güvenlik kurallarını karsılayamaması,
2) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde bahsedilen standartların yanlıs uygulanması,
3) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde bahsedilen standartlardaki eksiklik yüzünden olup olmadığını, Müstesarlık
aracılığı ile Komisyona bildirir.
b) Uygun olmayan bir asansör veya güvenlik aksamı “CE” uygunluk isareti tasıyorsa, Bakanlık isareti kullanana
karsı gerekli tedbirleri alır ve Müstesarlık aracılığı ile Komisyonu bilgilendirir.
c) Asansörü monte eden asansör firması, binanın veya insaatın sorumlusu ile irtibata geçerek, gerekli bilgi alıs
verisini sağlamalı ve asansörün iyi çalısmasını ve güvenlikli kullanımını sağlamak için gerekli tedbirleri almalıdır.
d) Asansör firması, asansör kuyusunun asansörün çalısması ve güvenliği için gerekenin dısında bir boru tertibatı, tel
sistemi ya da baska bir donatımın olmamasını sağlayacak gerekli tedbirleri almalıdır.
e) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin (a) bendi ve 13 üncü maddenin (c) ve (d ) bentleri hükümleri saklı kalmak
kaydıyla bu Yönetmelik hükümleri, asansörlerin bu Yönetmelikte belirlenmemis bir sekilde değistirilmesi anlamına
gelmesi sartıyla, Bakanlığın söz konusu asansörler hizmete girdiğinde veya kullanıldığında kisilerin korunmasını sağlamak
için gerekli gördüğü uygun sartları bu Yönetmeliğe uygun olarak koyma haklarını etkilemez.

Asansör Tesis ve İsletme Uygulamaları
Proje


Madde 14 —Asansörün avan ve tatbikat projeleri, Elektrik-Elektronik ve Makine Mühendisleri tarafından tespit
edilen esaslara uygun olarak müstereken hazırlanır.
Projelerin hazırlanmasında Türk standartları esas alınacaktır, Türk standartları kapsamı dısındaki isler için mensei
ülke standartları esas alınır.
Asansör avan projeleri mimari proje ile birlikte yapılacak ve mimari projeye esas teskil eder.
Asansörün tesisi ile ilgili tatbikat projeleri ise asansör montajı yapılmadan önce ilgili makama onaylattırılır.
?sletme Ruhsatı alınması asamasında ilgili kuruma ve asansör yaptırıcısına projeler ruhsatla birlikte verilir.

Trafik Hesabı


Madde 15 —Mimari tatbikat projelerinin yapımından evvel, yapının özellik ve kullanım sartlarına uygun trafik
hesabı yapılmalıdır.
a) Trafik hesabı, standart kapsamındaki isler için ilgili standardına, standart kapsamı dısındaki isler ve komple ithal
isler için ise mensei ülkenin hesap usullerine göre asansör projelerini hazırlayan mühendis tarafından yapılır.
b) Trafik hesabında kabul edilen ana kriterlerin sorumluluğundan bu kriterleri veren mimar, hesap sonucu bulunan
asansör sayısı ve karakteristiğinin sorumluluğundan projeyi hazırlayan mühendis sorumludur.
Mukavemet Hesabı ve Mekanik Proje
Madde 16 —Mukavemet hesabı ve mekanik proje ile ilgili hususlar asağıda belirtilmistir.
a) Asansörün yapısını ilgilendiren mukavemet hesapları:
?nsaatın statik hesabına uygun olmak üzere asansörün makine dairesine, kuyu dibine ve ray tespit yerlerine gelecek
yüklerin miktar ve cinsini gösteren hesaplardır ve bu hesaplar makine mühendisleri tarafından tanzim edilerek imzalanır.
b) Asansörün imalatını ilgilendiren mukavemet hesapları :
Asansörün projesine uygun, ilgili standartlara göre makine mühendisleri tarafından yapılacak mukavemet
hesaplarıdır.
c) Asansöre ait mekanik projeler makine mühendisi tarafından tanzim edilerek imzalanır. Asansörün mekanik
kısımlarından makine mühendisi, teknik uygulama sorumlusunun nezaretinde projeye uygun olarak yapılmasından asansör
firması sorumludur.

Elektrik Projeleri


Madde 17 —Asansöre ait elektrik-elektronik projeleri elektrik-elektronik mühendisi tarafından tanzim ve imza
edilir. Asansörün elektrik-elektronik ile ilgili kısımlarından elektrik-elektronik mühendisi, teknik uygulama sorumlusunun
nezaretinde projeye uygun olarak yapılmasından asansör firması sorumludur. Elektrik projeleri isletme ruhsatı müracaatı
esnasında verilir.

Asansörün Kurulacağı İnsaat Mahalli


Madde 18 —Yapılarda asansör tesisinin kurulacağı insaat mahalleri, mutlaka bu Yönetmeliğin 15 inci
maddesindeki trafik hesabı sonucunda bulunan sayı ve karakteristiğe uygun asansörler için standartların öngördüğü
boyutlarda olmalıdır.

İnsaat Mahallinin Özellikleri


Madde 19 —Asansör tesisinin kurulacağı insaat mahallinin özellikleri sunlardır:
a) Kat kapıları önündeki sahanlık, varsa Türk standartlarına, yoksa uluslar arası geçerli standartlara uygun
büyüklükte olmalıdır.
b) Asansör makine dairesine çıkıs merdiveni, binanın ana merdiveni özelliğinde olmalıdır.
c) Asansör kuyusunun iç yüzü beton perde değilse, toz tutmayacak sekilde perdahlı sıva yapılmalıdır.
?s Kazaları ve Diğer Sorunlar
Madde 20 —a) Asansör montajına basladıktan sonra, asansör kuyusunda olabilecek is kazaları ve diğer
sorunlardan, asansör firmasının elemanlarının çalıstığı anlarda asansör firması; diğer zamanlarda ise insaat firması
sorumludur. Bu durum montaja baslandığı anda asansör firması ve insaat firması arasında hazırlanacak bir tutanakla
belirlenir.
b) Asansör kuyularının bakımı esnasında yeterli derecede aydınlık olabilmesi için, asansör kuyusuna makine
dairesinden kumandalı sabit aydınlatma tesisatı yapılmalıdır.

İsletme Ruhsatı


Madde 21 İşletme Ruhsatı, asansör firması tarafından Belediyeden veya Belediye hudutları dısındaki yapılar için
Valilikten alınan belgedir. Bu belge verilirken; asansör firmasınca bu Yönetmelik gereği asansörün tasarımı,
projelendirilmesi (avan, uygulama, mukavemet, trafik hesapları), imalatı ve montajı yapılarak ve bakım sözlesmesiyle
bakımı üstlenilerek, can ve mal güvenliği açısından uygun olması ve CE uygunluk isareti ile Onaylanmıs Kurulustan alınan
AT tip inceleme belgesinin ve AT uygunluk beyanının varlığı aranır. Belgesi bulunan ve CE uygunluk isareti tasıyan
asansörler için ilgili kurumlarca ruhsat asamasında ayrıca inceleme ve denetim yapılmaz.

Bina Sorumlusu


Madde 22 —Bina sorumlusu, asansörün, bu Yönetmelik kurallarına uygun olarak güvenli bir sekilde çalısmasını
sağlamak amacı ile ayda bir defa düzenli bakımını ve onarımını bu Yönetmelikte tarif edilen asansör firmasına veya yetkili
servisine yaptırmaktan ve kullanıcıların can ve mal güvenliğinin tam olarak sağlanması amacı ile gerek kullanım
hatalarından, gerekse harici müdahalelerden meydana gelebilecek olan tehlikelerin önlenmesi için yapının bağlı bulunduğu
belediye veya valilik tarafından ilk kontrolünü asansörün isletmeye açılmasından iki yıl sonra, daha sonraki kontrollerini de
her yıl yaptırmaktan sorumludur.

Bakım


Madde 23 —Bu Yönetmelik kapsamındaki asansörün kullanılması esnasında, temel sağlık ve emniyet gereklerinin
devamlılığını teminen sürekli kontrol altında tutulabilmesi için;
a) Bina sorumlusu ile bir asansör firması veya onun yetkili servisi arasında garanti müddetince geçerli aylık bakım
ve servis hizmetleri anlasması yapılması zorunludur. Ayrıca, asansör firması arızaya müdahale zamanını söz konusu
anlasma metninde belirtmelidir.
b) Anlasma yapılan firma, asansörü imal eden asansör firması veya onun yetkili servisi olabileceği gibi, bir baska
asansör firması veya onun yetkili servisi olabilir. Ancak, garanti süresince aylık bakım ve servis hizmetleri için anlasmaya
bağlanan firma muhakkak asansörü imal eden asansör firması veya onun yetkili servisi olmalıdır.
c) Aylık bakım ve servis hizmeti verilen asansörde, orijinal yedek parça kullanılır.
d) Asansörü imal eden firma, yaptığı her tip ve özellikteki asansörün orijinal yedek parçalarını 10 yıl süreyle stokta
bulundurmak ve kendisince imal edilen asansöre aylık bakım ve servis hizmeti veren bir baska asansör firması veya onun
yetkili servisinin veya bina sorumlusunun bu konudaki talebini, acilen ve normal piyasa kosullarında mutlaka karsılamak
zorundadır.

Yıllık Kontrol


Madde 24 —Yapının bağlı bulunduğu belediyelerce veya belediye hudutları dısındaki yapılar için valiliklerce en az
yılda bir kere her asansörün kontrolü yapılır. Ancak kadrosunda yeterli teknik eleman bulunmayan belediyeler veya
valilikler yıllık kontrol isini dısarıdan elektrik ve/veya makine mühendisine yaptırabilir. Bu mühendis emniyet ve isletme
yönünden tesisin isletilmesine engel bulunmadığını belirten ve sorumluluğunu tasıyan bir rapor verir.
Bu rapor 3 nüsha olarak düzenlenir; birer nüshası belediyede veya valilikte, asansör firmasında veya yetkili
servisinde ve bina sorumlusunda muhafaza edilir. Bu raporun tanzim ettirilmesinin takibinden asansörün bulunduğu bina
sorumlusu ve bakımını yapan firma müstereken sorumludur.

Kullanıcılar ile ilgili Hususlar


Madde 25 —Asansör kullanan kisilerin asağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekir.
Asansörün özelliğine göre farklılık arz edecek hususları asansör firması veya bakımcı firma yazılı olarak ilgililere
verir, ilgililer bu bilgileri kullanıcılara aktarır ve görebilecekleri yere asarlar.
Bu bilgiler sunlardır:
a) Asansör içinde kat arasında kalan kisilerin kurtarılmasında asansör firması veya bakımcı firmanın yazılı
talimatına aynen uyulması,
b) Asansöre 12 yasından küçüklerin yalnız binmelerinin önlenmesi,
c) Asansöre girerken kabinin o katta olup olmadığına dikkat edilmesi,
d) Asansöre girip çıkarken oyalayıcı hareketlerde bulunmayıp bu isin süratle yapılması,
e) Asansör kullanıcısının kat kapısını içeriden veya dısardan mutat seklin dısında açmaya uğrasmaması,
f) Asansör kullanıcısının kat arasında kaldığında kapı camını kırarak çıkmaya çalısmaması,
g) Kapısız kabinlerde asansör kullanıcısının kabin içinde seyir halinde hareketli olan kapı tarafındaki duvara
kendisinin veya beraberindekilerin veya esyalarının temasına meydan vermemesi,
h) Asansör kullanıcısının kabin üstündeki çıkıs kapağından kendi basına çıkmaya çalısmaması (bu kapak sadece
dısarıdan kurtarmak isteyenler için kullanılır),
i) Kabin içine konan yüklerin dengeli yüklenmesine dikkat edilmesi, kabin hareket halinde iken bu yüklerin
kaymaması için tedbir alınması,
j) Anlasmalı bakım yapan firma dısında baska bir firma ve kisilerin asansöre müdahale ettirilmemesi.
?stisnalar
Madde 26 —Makine dairesiz yapılan asansörler için makine dairesi ile ilgili hükümler uygulanmaz. Ancak asansör
firması tarafından muhtemel riskleri önleyici tedbirler alınmalıdır. Ayrıca güvenlik sartları ile standartların ön gördüğü
diğer sartlar da uygulanır.

Çesitli Hükümler
Bildirimler


Madde 27 —Bildirimlere iliskin hususlar asağıda belirtilmistir.
a) Bakanlıkça, 95/16/EC sayılı Avrupa Birliği direktifi dikkate alınarak hazırlanan bu Yönetmeliğin uygulamaya
konulduğu Müstesarlık aracılığı ile Komisyona ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere bildirilir.
b) Bu Yönetmelik hükümleri gereğince, herhangi bir asansöre veya güvenlik aksamına 9 uncu ve 13 üncü
maddelerle getirilen her türlü sınırlama, yasaklama ve tedbirlerin alınmasını gerektiren sebepler belirtilerek, Bakanlıkça en
kısa süre içinde ilgili taraflara ve Müstesarlık aracılığı ile Komisyona ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere bildirilir.

Gizlilik


Madde 28 —Bakanlık, Onaylanmıs Kurulus ve bu Yönetmeliğin uygulanmasına katılan bütün taraflar, görevlerini
yerine getirmeleri sırasında temin ettikleri bütün bilgilerin gizliliğini sağlar.
Aykırı Davranıslarda Uygulanacak Hükümler
Madde 29 —Bu Yönetmeliğin Yedinci Bölümünde yer alan hizmete iliskin hususlara aykırı hareket edenler
hakkında 4077 sayılı Kanun ve bu Yönetmeliğin ürünlere iliskin hükümlerine aykırı davranısta bulunanlara ise 4703 sayılı
Kanun hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat


Madde 30 —20/12/1995 tarihli ve 22499 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği, bu
Yönetmeliğin zorunlu olarak uygulamaya girdiği tarihten itibaren yürürlükten kaldırılmıstır.

Düzenlemeler


Madde 31 —Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili olarak gerekli mevzuat düzenlemelerini yapmaya
yetkilidir.

Ulusal Daimi Komite


Madde 32 —Bu Yönetmeliğin uygulanması ve islerliğinin sağlanması amacıyla, gerektiğinde, Bakanlık
koordinasyonunda ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluslarının temsilcilerinden olusan Ulusal Daimi Komite kurulabilir.
Bu komiteye istirak edecek kurum ve kuruluslar ve komitenin çalısma usul ve esasları yayımlanacak tebliğ ile belirlenir.
Geçici Madde 1 – Bu Yönetmelik, yürürlüğe girdiği tarihten 18 ay sonra zorunlu olarak uygulanır. Bu süre zarfında
gerek bu Yönetmeliğin hükümlerine uygun üretilen, gerekse 30 uncu maddede belirtilen Asansör Yönetmeliği ve ilgili
standardına uygun imal edilen ürünler piyasaya arz edilebilir.

Yürürlük


Madde 33 —Bu Yönetmelik yayım tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme


Madde 34 —Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
 

HEMEN FİYAT TEKLİFİ AL
Kapat
E-Bültene Kaydolun Ayrıcalıklı Olun !
✔️ Özel indirim kuponu fırsatı
✔️ Yalnızca e-postayla sunulan fırsatlar
✔️ Özel etkinliklere davet
✔️ Özel eğitimlere davet
✔️ Yeni kampanyalarla ilgili bildirim
✔️ Yeni hizmet ve ürünlerle ilgili bildirim

Ne Aramıştınız ?

Instagram
Whatsapp